Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czechowicach-Dziedzicach

Reference code
13/13/0
Border dates
[1948-1949] 1950-1974 [1975]
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

I. Wydział Ogólno-Administracyjny 1. MRN: rys historyczny z dziejów Czechowic-Dziedzic i Żebraczy, charakterystyka miasta, zarządzenia wewnętrzne, regulamin obrad, skład osobowy, uchwały i protokoły sesji, sprawozdania z realizacji uchwał, spotkania z wyborcami, interpelacje, wnioski i sprawozdania z ich realizacji, działalność Komisji stałych MRN- Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Budżetu i Planu Gospodarki Drogowej, Finansowo-Budżetowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kultury Fizycznej i Wypoczynku, Mandatowej, Mieszkaniowej, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Pracy i Pomocy Społecznej, Obywatelskiej Komisji Podatkowej Urządzeń Osiedli, analizy pracy komisji, protokoły posiedzeń Konwentu Seniorów. 2. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń, sprawozdania z realizacji uchwał, działalność Miejskiego Zespołu Koordynacji Poziomej, Komitetu Upiększania Miasta, komitetów blokowych, narady i zebrania pracownicze i aktywu społecznego, wykaz ulic, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności Prezydium, sprawozdania z działalności przedszkoli, szkół, bibliotek, ZBOWiD, czyny społecznej działalności OHP, Komunalne Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe, działalność Kolegium Karno-Administracyjnego, skargi i zażalenia, protokoły kontroli kompleksowych, z lat [1947-1948] 1950-1973, sygn. 1-291 II. Wydział Finansowy: budżety i sprawozdania z ich wykonania, kontrole finansowe, z lat 1950-1974, sygn. 292-339 III. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plan gospodarczy GKM, sprawozdania z działalności, akcje sanitarne porządkowe, higienizacja miasta, opieka nad grobami żołnierzy radzieckich, ekshumacje, budowa Pomnika Wdzięczności- projekt, wydatki, Komitet Budowy Szpitala w Czechowicach, budowa szkoły podstawowej, plany sytuacyjne urządzeń komunalnych, sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej, rozwój społeczno- gospodarczy miasta, analizy, działalność Miejskiej Służby Drogowej z lat [1948-1949]1950-1973[1975], sygn. 340-385 IV. Wydział Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawozdania z działalności Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych, powszechność nauczania w szkołach podstawowych, szkody powodziowe, wykaz urządzeń kulturalnych i zabytków, z lat 1951-1973, sygn. 386-392 V. Wydział Przemysłu i Handlu: ankieta o stanie gospodarczym oraz potrzeby ludności w zakresie usług, działalność handlu, z lat 1960-1968, sygn. 393-395 Dopływ 2017 z lat 1954-1973, sygn. 396-409 Rejestr uchwał PMRN , obchody i uroczystości, program rozwoju miasta, działalność rady zakładowej

The history of the creator:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czechowicach-Dziedzicach (MRN) działało na podstawie uchwały z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady Narodowe stanowiły terenowe organy jednolitej władzy państwowej w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. nadano prawa miejskie dla Czechowic-Dziedzic. Wynikało to z treści rozporządzenia, które dokonało prawnego połączenia gmin nie na zasadzie unii, ale w drodze rozwiązania istniejącej prawnie gminy Dziedzice. Rozporządzeniem z dnia 13 listopada 1958 r. Prezes Rady Ministrów przywrócił miejscowości nazwę Czechowice-Dziedzice. Pierwsza sesja MRN w Czechowicach odbyła się 25 stycznia 1951 r. Zajmowała się sprawami gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, zapewniała ochronę porządku publicznego, czuwała nad przestrzeganiem praworządności demokratycznej oraz wydawała przepisy prawne w ramach uprawnień nadanych im przez ustawy. Rada Narodowa wybierała i odwoływała Prezydium Rady Narodowej, powoływała komisje, kierowała działalnością swoich organów, rozpatrywała ich sprawozdania, uchwalała terenowy plan gospodarczy oraz sprawowała nadzór nad jego wykonaniem. Sesje odbywały się co najmniej raz na miesiąc wybierając każdorazowo przewodniczącego i sekretarza obrad. Rada Narodowa w Czechowicach-Dziedzicach powołała dla poszczególnych dziedzin swojej działalności stałe komisje, które z ramienia rady wykonywały nadzór nad działalnością jej organów, przygotowywały projekty ważniejszych uchwał oraz sprawowały kontrolę społeczną. W Czechowicach-Dziedzicach działało 16 komisji stałych i 3 komisje problemowe. Organem wykonawczym i zarządzającym Rady Narodowej było jej Prezydium, które sprawowało na podległym sobie terenie miejskim wszystkie funkcje wykonawcze, a w szczególności wykonywało uchwały rady oraz zarządzenia władz, współdziałało z komisjami, przygotowywało i zwoływało sesje rady, rozpatrywało sprawozdania urzędów oraz składało ze swej działalności sprawozdania na posiedzeniach rady. Prezydium wykonywało swe funkcje za pośrednictwem 6 wydziałów utworzonych 18 kwietnia 1958r. Struktura ta przetrwała do końca działalności Prezydium MRN w Czechowicach-Dziedzicach tj. do 9 grudnia 1973 r. Terenowym organem administracji został Naczelnik, który stanął na czele Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Joanna Borgosz, Bielsko-Biała, 1989]

Border dates:

[1948-1949] 1950-1974 [1975]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1948-1949, 1950-1974, 1974-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

409

Total archival units developed :

409

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

5.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 409

KM 20.11.1989, w 2017 roku opracowano dopływ 14 j. - 0,22 m.b. (inwentarz książkowy IZA)