Akta gminy Mikuszowice

Reference code
13/21/0
Border dates
1755-1954
Number of series
20
Number of scans
0

Content:

I. Gemeindevorstand Nikelsdorf (Naczelnik Gminy Mikuszowice) 1. Dział Ogólno-Organizacyjny: przepisy, zarządzenia, okólniki, obwieszczenia, informacje o charakterze normatywnym, wybory gminne, protokoły posiedzeń zarządu gminnego, z lat 1755-1919, sygn. 1-23 2. Dział Finansowo-Budżetowy: roczne sprawozdania rachunkowe, budżety, sprawy podatkowe i finansowe gminy, z lat 1863-1919, sygn. 24-48 3. Dział Gospodarki Gminnej: wykazy rolników w gminie Mikuszowice zobowiązanych do dostaw płodów rolnych, instalacje wodociągowe, spisy obowiązkowych dostaw rolnych, wojskowych i podatkowych, z lat 1770-1914, sygn. 49-57 4. Dział Administracji Społecznej, szkolnictwo: zarządzenia szkolne, statystyka, księga protokołów, sprawy szkolnictwa w Mikuszowicach, wykazy dzieci szkolnych, lecznictwo szpitalne, walka z epidemią cholery, sprawy spadkowe i opiekuńcze, z lat 1814-1910, sygn. 58-88 5. Dział Administracyjny: rejestr nieruchomości, księgi przynależności do gminy, kontrybucje wojenne, sprawy wojenne i wojskowe, majątkowe, budowlane, finansowe i handlowe, dzienniki korespondencyjne, z lat 1811-1918, sygn. 89-113 II. Zarząd Gminny w Mikuszowicach 1. Dział Ogólno-Organizacyjny: wybory gminne, spisy wyborców, wybory do Sejmu Śl., protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, z lat 1919-1939, sygn. 114-122 2. Dział Finansowo-Budżetowy: księga biercza podatku gruntowego, z lat 1937-1939, sygn. 123 3. Dział Administracyjny: księgi meldunkowe osób pobytu stałego, spisy poborowych i podlegających obowiązkowi wojskowemu, sprawy transportu wojskowego, zarządzenia w sprawie zaopatrzenia, dzienniki korespondencyjne, z lat 1925-1939, sygn. 124-139 III. Zarząd Gminny w Mikuszowicach 1. Dział Ogólno-Organizacyjny: organizacja samorządu gminnego, majątek gminny, protokoły posiedzeń rady i zarządu, z lat 1945-1950, sygn. 140-164 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania finansowe, księgi podatkowe, księga inwentarzowa, z lat 1945-1950, sygn. 165-183 3. Dział Gospodarki Gminnej: statystyka rolna, wykaz dostaw zbóż, z lat 1948-1950, sygn. 184-187 4. Dział Administracyjny: sprawozdania sytuacyjne, opinie społeczno-polityczne, repatriacje, osadnictwo, z lat 1946-1949, sygn. 188-197 IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Mikuszowicach 1. Dział Ogólno-Administracyjny: kontrola wewnętrzna, plany pracy, sprawozdania, protokoły posiedzeń rady i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, z lat 1948-1954, sygn. 198-241 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, preliminarz budżetowy, podatek od nieruchomości, z lat 1950-1954, sygn. 242-246 3. Rolnictwo: instrukcje w sprawach rolnych, z roku 1952, sygn. 247 4. Biuro ewidencji i kontroli ruchu ludności: księgi kontroli ruchu ludności, z lat 1930-1951, sygn. 248-253

The history of the creator:

Pojęcie gminy wiejskiej jako jednostki administracyjnej wprowadziła austriacka ustawa z dnia 12 sierpnia 1866 r. Zgodnie z tą ustawą, gminę reprezentowała Rada Gminna złożona z radnych, których liczba uzależniona była od liczby członków uprawnionych do wyboru radnych oraz Zwierzchność Gminna składająca się z naczelnika gminy, wójta i dwóch radnych (asesorów, przysiężnych). Do kompetencji organów samorządowych w gminach należało m.in.: zarządzanie majątkiem gminnym, czuwanie nad bezpieczeństwem osób i ich mienia, utrzymanie gminnych dróg, mostów, ulic i placów, opieka społeczna nad szkołą ludową itp. Władzą zwierzchnią gminy była Rada Powiatowa, a w jej zastępstwie Wydział Powiatowy. Powyższa organizacja gminy utrzymała się prawie bez zmian do 1933 r., kiedy to ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego z dnia 23. 03. 1933 r. wprowadziła zmianę w organizacji gminy wiejskiej. Według ustawy z roku 1933 każda gmina wiejska była samorządną jednostką terytorialną, której organem stanowiącym i kontrolnym była Rada Gminna, a organem zarządzającym i wykonawczym był Zarząd Gminy. Członkami Rady Gminnej byli wójt jako przewodniczący, podwójci, ławnicy oraz radni w liczbie od 12 do 20, w zależności od liczby mieszkańców danej gminy. Zarząd Gminny składał się z wójta, podwójciego oraz dwóch ławników, zaś w gminach liczących ponad 10 tys. mieszkańców z trzech ławników. Obszar gminy wiejskiej, jeżeli nie stanowił jednej miejscowości, dzielił się na gromady. Gromadę wiejską stanowiła z reguły każda miejscowość (osiedle, wiejska kolonia itp.). Miejscowości te jednak mogły być połączone i tworzyć wspólną gromadę. Organem uchwalającym w gromadzie była Rada Gromadzka lub zebranie gromadzkie, a organem wykonawczym gromady był sołtys, bądź jego zastępca (podsołtys). Zakres działania gromady obejmował zarząd majątkiem gromady i dobrem gromadzkim oraz rozporządzanie dochodami z tych źródeł. Po agresji Niemiec na Polskę w 1939 r. część ziem polskich została bezprawnie wcielona do Rzeszy Niemieckiej. Między włączonymi do Rzeszy terenami znalazły się województwo katowickie wraz z miastem Bielsko i powiatem. Ustrój dotychczasowych gmin polskich na terenie powiatu bielskiego został w okresie okupacji hitlerowskiej podporządkowany administracji władz niemieckich. Organizację oraz zasadnicze kompetencje gmin na terenach przyłączonych do Rzeszy Niemieckiej zostały określone w Niemieckiej Ordynacji Gminnej, wydanej w dniu 21.12. 1939 r. Na czele Urzędu Gminnego stał burmistrz, który był kierownikiem i zarządcą gminy oraz sprawował władzę ustawodawczą i wykonawczą. Ponosił wyłączną i pełną odpowiedzialność za wykonywanie swych obowiązków. W sprawach istotniejszej wagi burmistrz zasięgał porady radnych gminy (Beigeordnete). Burmistrz informował ludność o zarządzeniach i zmianach w administracji gminnej. Był przełożonym zatrudnionych w gminie urzędników i robotników. Stałym zastępcą burmistrza był pierwszy radny gminy, do którego obowiązków należało załatwianie spraw łącznie z podejmowaniem decyzji w razie nieobecności burmistrza. Burmistrz reprezentował gminę na zewnątrz zarówno w sprawach publicznoprawnych, jak i administracyjnych. Zgodnie z paragrafem 49 Niemieckiej Ordynacji Gminnej radni wybierani byli regularnie co 6 lat, a ich liczba uzależniona była od ilości mieszkańców. Administracja gminna wprowadzona przez okupanta, została uchylona dopiero przez władze Polski Ludowej art. 11 dekretu z dnia 21.07.1944 r. W okresie powojennym samorząd wiejski charakteryzowała centralizacja organów samorządowych tj.: gminnej rady i zarządu gminnego. Organem wykonawczym był zarząd gminy złożony z wójta podwójciego oraz ławników. Do zakresu działania samorządu terytorialnego miały należeć sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, o ile nie były wyraźnie zastrzeżone do kompetencji władz państwowych. Samorząd terytorialny reprezentowany przez terenową radę narodową stanowił korporację prawa publicznego i posiadał osobowość prawną. Każda rada narodowa niższego stopnia podlegała bezpośredniemu nadzorowi rady narodowej wyższego stopnia i w związku z tym wszystkie uchwały rad narodowych wojewódzkich, powiatowych miejskich i gminnych wymagały zatwierdzenia Prezydium Rady Narodowej wyższego stopnia. Organem wykonawczym gminnej rady narodowej był Zarząd Gminny składający się z wójta, podwójciego i trzech członków zarządu, wybieranych przez gminną radę narodową w sposób przewidziany dla burmistrzów i członków zarządów miejskich. Wybór wójta i podwójciego wymagał zatwierdzenia przez właściwego starostę. Wójtowi, dla celów administracji gromad, podlegali sołtysi i podsołtysi, wybierani przez ogólne zebranie mieszkańców gromady. Brali oni udział w posiedzeniach Zarządu Gminnego. Czynności kontrolne nad gospodarką Zarządu Gminnego sprawowała Gminna Komisja Kontroli Społecznej. Jako najwyższy organ uchwałodawczy i kontrolny wprowadzono we wszystkich gminach wiejskich gminną radę narodową spełniającą swe czynności poprzez prezydium składające się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i trzech członków oraz przez komisję zajmującą się poszczególnymi zagadnieniami urzędu gminnego. W latach 1945-1948 przy każdej Radzie Narodowej powstawały komisje takie jak: Drogowa, Finansowa, Budżetowa, Oświatowa, Rolna, Urządzeń Osiedli oraz Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, a także inne komisje powoływane doraźnie. Dnia 20.03.1950 r. wydano ustawę o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, która wprowadziła zmiany w pojęciu gminy i podziale miast, rozszerzyła zakres działania rad narodowych i tryb ich postępowania. W miejsce zniesionego Urzędu Gminnego powołano Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Rada Państwa i Rada Ministrów w dniu 24.12.1954 r. wydały uchwałę w sprawie prac przygotowawczych do powołania Gromadzkich Rad Narodowych. Z dniem 31.12.1954 r. zakończyły swą działalność Prezydia Gminnych Rad Narodowych oraz przestały istnieć gminy jako jednostki terytorialno-administracyjne. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego i powstania Gromadzkich Rad Narodowych, wprowadzony został podział powiatów na gromady, będące terytorialnie jednostką pośrednią pomiędzy dawną gminą i dawną gromadą. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Border dates:

1755-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1755-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

253

Total archival units developed :

253

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 14.06.1988, 0014-4