Inspektorat Szkolny w Bielsku

Reference code
13/85/0
Border dates
1908-1938
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

1. Statystyka i nadzór pedagogiczny, z lat 1934-1937, sygn. 1-4 2. Konferencje inspektorów szkolnych, z lat 1935-1937, sygn. 5-7 3. Współpraca Inspektoratu Szkolnego w stosunku do instytucji, związków i organizacji szkolnych i społecznych, z lat 1935-1937, sygn. 8-11 4. Obowiązek szkolny, wpisy, przeniesienia do innych szkół, szkoły prywatne i mniejszościowe: wpisy, egzaminy, petycje w sprawach szkolnych, zezwolenia na nauczanie w szkołach prywatnych i w domu, petycje osobowe o przyjęcie dzieci do szkół mniejszości, z lat 1935-1938, sygn. 12-23

The history of the creator:

Po przejęciu Śląska przez władze polskie w latach 1918-1922 pozostawiono przez pewien czas sieć urzędów szkolnych jako kontynuację ich działalności z okresu poprzedniego. Zarządzeniem wojewody śląskiego z dnia 22.V.1924 r. przeprowadzono nowy podział na okręgi szkolne. Na podstawie tego zarządzenia Wydział Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego wydał okólnik z dnia 27.V.1924 r. w sprawie nowego podziału powiatowych urzędów szkolnych w województwie śląskim. Podział ten obowiązywał do 1933 r. kiedy to zarządzeniem wojewody śląskiego z dnia 24.VII.1933 r. utworzono tzw. "obwody szkolne" z siedzibą w następujących miastach: Bielsku, Cieszynie, Katowicach, Lublińcu, Pszczynie, Rybniku, Nowych Hajdukach i Tarnowskich Górach. Następnie przeprowadzono dalszą komasację znosząc odrębny obwód szkolny w Cieszynie i Lublińcu (obwód szkolny w Bielsku obejmował powiaty Cieszyn i Bielsko). Powiatowe urzędy szkolne na podstawie zarządzenia wojewody śląskiego z dnia 24.V.1934 r. o organizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych w województwie śląskim, zgodnie ze swoją funkcją, przyjęły nazwę inspektoraty szkolne. Na czele inspektoratu szkolnego stał inspektor szkolny jako kierownik urzędu. Był on odpowiedzialny za organizację i realizację powszechnego nauczania w podległych mu szkołach, za stan wychowania pozaszkolnego oraz za poziom prac inspektoratu szkolnego. W celu realizacji zadań inspektor szkolny wyznaczał rejony inspekcyjne i zatrzymując dla siebie jeden rejon powierzał pozostałe poszczególnym inspektorom. Inspektor szkolny był zwierzchnikiem służbowym pracowników pedagogicznych i administracyjnych inspektoratu szkolnego, jak również nauczycieli państwowych i publicznych szkół powszechnych, wydziałowych oraz zakładów wychowania przedszkolnego, sprawował nadzór nad ich działalnością, decydował we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji i udzielał dyrektyw ze stanowiska interesu służbowego. Inspektoraty szkolne podlegały w województwie śląskim Wydziałowi Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. Na podstawie wewnętrznego zarządzenia wojewody śląskiego z dnia 24.V.1934 r. wprowadzono w zakresie wewnętrznej organizacji pracy inspektoratów postanowienia zawarte w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25.VIII.1933 r. o organizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych /Dz.U.Min.Wri OP 1933 Nr 11 poz.163/. W okresie II wojny światowej i okupacji niemieckiej Śląska inspektoraty szkolne uległy likwidacji. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1971]

Border dates:

1908-1938

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1908-1938.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

24

Total archival units developed :

24

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 12.12.1985, 0014-3