Rogolit Spółka Akcyjna Fabryka Guzików w Białej Krakowskiej

Reference code
13/160/0
Border dates
1930-1948
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

1. Dział Administracyjny: umowa spółki, protokoły organów spółki, sprawozdania i korespondencja z urzędami, sprawy cywilno-prawne, polisy ubezpieczeniowe majątku oraz Oddział Buchalterii: protokoły kontroli i korespondencja z Urzędem Skarbowym, dzienniki ogólne i towarowe, księgi wekslowe, tabele amortyzacyjne, księgi dostawców, odbiorców, rozliczenia podróży, księgi wypłat, bilanse, z lat 1930-1946, sygn. 1-68 2. Dział Handlowy: kalkulacje cenowe i korespondencja handlowa, z lat 1934-1944, sygn. 69-71 3. Dział Techniczny: korespondencja w sprawie zakupu maszyn, sprawozdania ze stanu pojazdów, z lat 1937, 1948, sygn. 72-73

The history of the creator:

Firma Rogolith powstała z inicjatywy Waltera Königa, inż.. Hugona Pressera, Maksa Krausa, Karola Laucknera, Maurycego Hupperta, Henryka Weinmanna, inż. Fryderyka Wachtla, Feliksa Korna, inż.. Bogusława Klusaka i Józefa Munzera. Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarły powyższe osoby w dniu 2 czerwca 1930 r. Siedziba mieściła się w Bielsku. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa był fabryczny wyrób guzików, jak też wszystkich w zakres tego wyrobu wchodzących produktów i wyrobów pomocniczych oraz sprzedaż tychże wyrobów, zakładanie albo nabywanie tego samego rodzaju albo podobnych przedsiębiorstw oraz udział w takich przedsiębiorstwach; nabywanie i spieniężanie patentów, które mają za przedmiot wyrób guzików oraz wszystkich podobnych produktów. Kapitał zakładowy spółki wynosił 60 000 zł. Wpis do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Cieszynie nastąpił w dniu 14 lutego 1931 r. Członkami zarządu Spółki ustanowiono inż.. Hugona Pressera i Waltera Koniga, a prokuratorem inż.. Fryderyka Wachtla. Przedsiębiorstwo mieściło się na trzech piętrach budynku fabrycznego firmy Fryderyk Tyslowitz w Białej, przy Placu Ratuszowym nr 2. Spółka w dwóch pierwszych latach swojego istnienia walczyła z trudnościami by zyskać rynek krajowy i wyprzeć konkurencję zagraniczną. Dopiero rok 1933 przyniósł zmianę i od tego czasu zyski spółki z każdym rokiem wzrastały. Biorąc pod uwagę z jednej strony wzrost rozmiarów przedsiębiorstwa i potrzebę wzmocnienia jego podstaw finansowych, a z drugiej trudności wynikające z wewnętrznej struktury spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą "Rogolith" Fabryka Guzików Sp. z o.o. uchwaliło w dniu 19 kwietnia 1937 r. przekształcenie tej spółki na spółkę akcyjną pod firmą "Rogolith"Fabryka Guzików Spółka Akcyjna na następujących zasadach: założycielami nowej spółki akcyjnej mieli być wszyscy wspólnicy przekształcającej się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedmiot i siedziba przedsiębiorstwa nowej spółki akcyjnej miały być takie same jak przedmiot i siedziba przedsiębiorstwa przekształcanej spółki, cały kapitał akcyjny mieli przejąć dotychczasowi wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitał akcyjny nowej spółki oznaczony został na kwotę 380 000 zł podzielonych na 3800 akcji imiennych, wartości nominalnej po 100 zł). Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 1937 r. uchwaliło statut Spółki. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.1939 r. nastąpiła zmiana statutu w kwestii siedziby spółki, przenosząc ją do Białej Krakowskiej. W czasie okupacji hitlerowskiej, decyzją Starosty Powiatu Bielskiego /Landrat/ z dnia 21.09.1939 r. ustanowiony został nad Spółką powiernik /Treuhander/ i zarządca komisaryczny /kommissarischer Verwalter/ w osobie akcjonariusza Lothara Treutlera. Stan ten potwierdził upoważnieniem z dnia 12.08.1940 r. Urząd Powierniczy w Katowicach /Treuhandstelle Kattowitz/. Z końcem roku 1943 tenże Urząd Powierniczy w Katowicach wyznaczył likwidatora Spółki /Abwickler/ w osobie dr Petera Antoni, który z dniem 31.12.1943 r. spółkę zlikwidował i wykreślił z rejestru. Po zakończeniu wojny przedsiębiorstwoprzeszło na własność państwa na podstawie art. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejściu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz.17). Zarządzeniem Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. upaństwowienia przedsiębiorstw w Krakowie z dnia 9.11.1946 r. znalazło się na piątym wykazie przedsiębiorstw przechodzących na własność państwa. Spółkę wykreślono z rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Cieszynie postanowieniem x dnia 25.06.1949 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Dorota Umel, Bielsko-Biała, 2002]

Border dates:

1930-1948

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1930-1948, 1930-1948.

Former name:

Foreign language name:

Rogolith Knopffabrik AG Bielitz-Ost

Languages:

Availability:

Total archival units:

95

Total archival units developed :

73

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Working list Tak
Book inventory approved Tak
Working list Tak

KM z 13.12.2002, 0010-4