Dyrekcja Policji w Bielsku

Reference code
13/188/0
Border dates
[1885-1921] 1922-1932
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

1. Referat I Ogólny: odddział śledczy, sprawy organizacyjne, misje i placówki zagraniczne, komunikaty urzędowe, wykazy urzędników i funkcjonariuszy państwowych, sprawy osób i sprawy pracownicze, sprawy socjalno-bytowe, nadanie obywatelstwa i odmowy, z lat [1910-1921] 1922-1932, sygn. 1-105 2. Referat II Bezpieczeństwa: zarządzenia i sprawy organizacyjne, sprawozdania dla GUS, wybory do Sejmu Śl., związki, stowarzyszenia i organizacje polityczne, kulturalne, gospodarcze i sportowe, zawodowe wiece i zebrania, opinie personalne, prasa bielska, sprawy karne, informacje dotyczące spraw politycznych i gospodarczych, z lat [1902-1921] 1922-1932 , sygn. 106-537 3. Referat III Legitymacyjny: przepisy i okólniki dotyczące spraw paszportowych, wysiedlenia, osiedlenia, zezwolenia na pobyt, ochrona rynku pracy, z lat [1910-1921] 1922-1932, sygn. 538-622 4. Referat IV Gospodarczy: koncesje przemysłowe, widowiskowe, handlowe i transportowe, z lat [1910-1921] 1922-1932 , sygn. 623-665 5. Referat V Wojskowy: pisma okólne dotyczące spraw wojskowych, odroczenia służby wojskowej, dezercje, z lat [1915-1921] 1922-1931, sygn. 666-673 6. Referat VI Karno- Administracyjny: orzeczenia karne, przekroczenia przepisów drogowych, wykazy opłat z tytułu grzywny, z lat [1911-1921] 1922-1932, sygn. 674-679 7. Referat VII Sanitarny: sprawy Kom. Dni Przeciwgruźliczych w Bielsku, z lat [1910-1921] 1922-1929, sygn. 680-683 8. Referat VIII: przepisy i zarządzenia, z 1922 r., sygn. 684 9. Akta personalne, z lat 1922-1930, sygn. 685-708

The history of the creator:

Dyrekcja Policji w Bielsku została powołana rozporządzeniem wojewody śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 r. w przedmiocie utworzenia Dyrekcji Policji w miastach: Katowice, Królewska Huta i Bielsko. W 1922 r. w Dyrekcji Policji w Bielsku występowały następujące komórki organizacyjne: Referat I, Referat II, Biuro Meldunkowe, Biuro Paszportowe, Biuro Wywiadowcze oraz Komulacja. Działalność Dyrekcji Policji w Bielsku rozciągała się na miasto Bielsko i miejscowości: Stare Bielsko, Wapienica, Kamienica, Mikuszowice oraz Aleksandrowice. Zakres działań to: ochrona i bezpieczeństwo porządku publicznego, sprawy kontroli stowarzyszeń i zgromadzeń, kontrola prasy, pozwolenia na publiczne występy, kontrola widowisk i zabaw, sprawy meldunkowe i paszportowe, uprawnienia do nadawania nazw ulicom i placom. Dalsze uprawnienia Dyrekcji Policji regulowało rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 1928 r. w sprawie przekazania Dyrekcjom Policji w Bielsku, Katowicach i Królewskiej Hucie czynności związanych z wykonywaniem obowiązku wojskowego. Okólnikiem Nr 23 z dnia 17 grudnia 1932 r. Wojewoda Śląski wprowadził z dniem 1.I.1933 r. przepisy organizacyjne dla Starostw i Dyrekcji Policji województwa śląskiego zawierające statut organizacyjny wraz ze szczegółowym podziałem czynności, regulamin dotyczący wewnętrznego trybu urzędowania, przepisy kancelaryjne wraz z wykazem akt, regulujące techniczne postępowanie z aktami. Zgodnie ze statutem Dyrekcja Policji w Bielsku dzieliła się na następujące referaty: Referat Ogólny, Bezpieczeństwa, Legitymacyjny, Gospodarczy, Wojskowy, Karno-Administracyjny, Sanitarny oraz Weterynaryjny.. Na czele Dyrekcji Policji stał Dyrektor Policji. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stanisława Poprawska, Katowice, 1964]

Border dates:

[1885-1921] 1922-1932

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1885-1921, 1885-1921, 1922-1932, 1922-1932.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

708

Total archival units developed :

684

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Working list Tak
Book inventory approved Tak
Working list Tak

KM 24.11.1970 r. 0014-4. Kartoteka kwerend: dzieje ruchu robotniczego, Rewolucja Październikowa, KPP