Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Bielsku

Reference code
13/204/0
Border dates
[1945-1948] 1949-1951 [1955]
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

I. Oddział Ogólny: okólniki Głównego Urzędu Tymczasowego, Urzędu Likwidacyjnego, Tymczasowego Zarządu Likwidacyjnego. Instrukcje tymczasowe dla RUL, protokoły z konferencji i zjazdu kierownictwa OUL z lat [1945-1948] 1949, sygn. 1-8 II. Oddział Ewidencyjno- Szacunkowy 1. Referat Szacunkowo-Rewizyjny: sprawozdania z akcji ewidencyjno szacunkowej i obrotu nieruchomościami poniemieckimi, oszacowania ruchomości, korespondencja, z lat [1946-1948], sygn. 9-15 III. Oddział Powierniczy 1. Referat Nieruchomości: wykazy nieruchomości poniemieckich i opuszczonych, przekazanie nieruchomości w dzierżawę, z lat [1947-1948]1949-1951, sygn. 16-21 2. Referat Przemysłowo-Handlowy: przekazanie maszyn Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego, meldunki o sprzedaży nieruchomości rolnych, przedsiębiorstw przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych, korespondencja, z lat [1945, 1947-1948], sygn. 22-23 3. Referat Ruchomości: protokoły posiedzeń Opiniodawcze Komisji Społecznej w sprawie przydziału nieruchomości poniemieckich, arkusze ewidencyjne ruchomości, nabywanie ruchomości przez osoby fizyczne, z lat [1945-1948] 1949-1951 [1955], sygn. 24-32 IV. Oddział Prawny 1. Referat Administracyjno-Prawny: ustalenia charakteru majątków poniemieckich i opuszczonych, z lat [1947-1948], sygn. 33-34 2. Referat Sądowy: orzeczenia sadowe dotyczące przepadku realności na rzecz Skarbu Państwa, z 1949 r., sygn. 35

The history of the creator:

Zarządzeniem z 22 lutego 1945 roku wojewoda śląsko-dąbrowski powołał przy Urzędzie Wojewódzkim Śląskim Specjalną Komisję Likwidacyjno-Kontrolną, która wraz z placówkami pierwszej instancji (referaty mienia opuszczonego przy zarządach miast wydzielonych) sprawowała nadzór nad majątkami opuszczonymi w województwie śląsko-dąbrowskim.W związku z ukazaniem się dekretu z 2 marca 1945 r. i ustawy z 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych Specjalna Komisja Likwidacyjno-Kontrolna z dniem 1 maja 1945 r. została przejęta przez Oddział Wojewódzki Tymczasowego Zarządu Państwowego, a placówki pierwszej instancji w starostwach i zarządach miast wydzielonych przez wydziały Tymczasowego Zarządu Państwowego. Oddział Wojewódzki TZP podlegał Głównemu Urzędowi Tymczasowego Zarządu Państwowego w Łodzi, działającemu w ramach Ministerstwa Skarbu. W poszczególnych majątkach placówki TZP powoływały swoich zarządców. Po ukazaniu się dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich wszystkie sprawy z tym związane przejęły urzędy likwidacyjne: Główny Urząd Likwidacyjny i Okręgowe Urzędy Likwidacyjne wraz z placówkami terenowymi, podległe Prezesowi Rady Ministrów, a na ziemiach odzyskanych również Ministerstwu Ziem Odzyskanych. Do zakresu działania urzędów likwidacyjnych należało: zabezpieczenie majątków opuszczonych do czasu objęcia ich przez właściwe państwowe resorty gospodarcze, sporządzenie inwentarza majątków opuszczonych, oddawanie ich w najem, dzierżawę lub sprzedaż. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Katowicach obejmował swoim zasięgiem początkowo również Śląsk Opolski, utrzymując w tym celu w Opolu swoją Delegaturę. Z dniem 1 października 1946 r. powiaty dobrodzieński, głubczycki, grodkowski, kluczborski, kozielski, niemodliński, nyski, oleski, prudnicki, raciborski i strzelecki przeszły pod całkowity nadzór Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Z ziem odzyskanych przy OUL w Katowicach pozostały tylko powiaty bytomski, gliwicki i miasto Zabrze.W tym czasie Okręgowemu Urzędowi Likwidacyjnemu w Katowicach podlegała sieć biur obwodowych w miastach powiatowych. Delegatura w Bielsku Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Katowicach została powołana decyzją Głównego Urzędu Likwidacyjnego z dnia 22 października 1947 r., a swoją działalność rozpoczęła 15 listopada 1947 r. Podlegały jej Biura Obwodowe OUL w Cieszynie i Pszczynie. Delegatura dzieliła się na cztery oddziały: I.Oddział Ogólny, II.Oddział Ewidencyjno-Szacunkowy, III.Oddział Powierniczy i IV.Oddział Prawny. Ustawą z dnia 18 listopada 1948 r. podporządkowano urzędy likwidacyjne Ministerstwu Skarbu, a tylko na ziemiach zachodnich i północnych pozostawiono je, jak dotychczas, w gestii Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Jako władze pierwszej instancji powołano rejonowe urzędy likwidacyjne. W 1949 r. także Delegatura OUL w Bielsku przekształcona została w Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Bielsku. Na czele rejonowego urzędu likwidacyjnego stał naczelnik podległy dyrektorowi okręgowego urzędu likwidacyjnego. Naczelników mianowali Minister Skarbu i Minister Ziem Odzyskanych, każdy we własnym zakresie działania. Na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. rejonowe i okręgowe urzędy likwidacyjne przekazały z dniem 30 czerwca 1951 r. swoje agendy prezydiom powiatowych rad narodowych, w większości wydziałom finansowym.

Border dates:

[1945-1948] 1949-1951 [1955]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1948, 1949-1951, 1955-1955.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

35

Total archival units developed :

35

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 20.11.1989, 0014-10, rewizja zespołu w 2011 r. KM 16.12.2011, 0010-8/11