Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Bielsku-Białej

Reference code
13/210/0
Border dates
1975-1981
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

1. Wydział Organizacyjny: programy działania WRZZ, informacje i oceny działalności, statystyka związkowa, współpraca z zagranicą, materiały na Kongres Związków Zawodowych i konferencję sprawozdawczo-wyborczą. Protokoły posiedzeń Plenum, Sekretariatu i Prezydium WRZZ, komisji społecznych zespołów aktywu związków zawodowych, programy współdziałania związków z radami narodowymi, wizytacje w zakładach pracy, porozumienia, wnioski i postulaty załóg, odpowiedzi na postulaty. Plany szkolenia, protokoły posiedzeń Komisji ds. szkolenia pracy, sprawozdania, z lat 1975-1980, sygn. 1-42 2 Wydział Socjalno- Bytowy: informacje i oceny warunków socjalnych i bytowych pracowników zakładów pracy i ich rodzin, materiały dotyczące pomocy materialnej emerytom, rencistom, rodzinom wielodzietnym, skargi załatwione przez dział socjalny. Sprawy wypoczynku, opieki nad dziećmi i młodzieżą, z lat 1975-1980, sygn. 43-59 3. Wydział Kultury, Oświaty i Wychowania: plany pracy, protokoły posiedzeń informacje o działalności kulturalno- oświatowej i wychowawczej WRZZ, działalność klubów, bibliotek, wystaw, festiwali, plenerów plastyków, izb tradycji, z lat 1975-1980, sygn. 60-96 4. Zespół Pomocy Prawnej: plany pracy, protokoły posiedzeń Komisji Skarg i Zażaleń, Społecznej Komisji Pomocy Prawnej, sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczych i Odwoławczych zakładowych i terenowych, informacje o załatwieniu skarg i wniosków, działalności sądów społecznych, realizacji Kodeksu Pracy w zakładach sprawy dyscypliny, porady prawne, skargi i zażalenia, z lat 1975-1980, sygn. 97-141 5. Wydział Finansowy: wnioski i preliminarze, uchwały zatwierdzające wydatki poszczególnych wydziałów, budżety i bilanse roczne, z lat 1975-1980, sygn. 142-171 6. Wydział Ekonomiczny: plany pracy, sprawozdania z działalności Komisji Społeczno- Zawodowej, informacje o działalności samorządów robotniczych, współzawodnictwie, zobowiązaniach produkcyjnych, czynach społecznych, skargi i zażalenia, rozliczenie wystawy 30-lecia PRL, z lat 1975-1980, sygn. 172-181 7. Rada Kultury Fizycznej i Turystyki: plany pracy, protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium, sprawozdanie z działalności, działalność zakładowych rad kultury fizycznej i turystyki, korespondencja z CRZZ, regulaminy, komunikaty dotyczące organizowanych imprez, konkursów, rajdów i innych dyscyplin sportowych, z lat 1975-1980, sygn. 182-198 8. Wojewódzki Inspektor Pracy: plany pracy, protokoły, informacje, oceny, analizy warunków pracy w zakładach, protokoły kontroli działalności społecznych inspektorów pracy i BHP, skargi załatwione przez inspekcje pracy, z lat 1975-1980, sygn. 199-208 9. Wojewódzki Inspektor Kontroli Społecznej: sprawozdania zbiorcze z przeprowadzonych kontroli na terenie województwa bielskiego, z lat 1975-1980, sygn. 209 10. Wojewódzka Komisja Rewizyjna: protokoły posiedzeń Plenum, Prezydium, wykazy członków Komisji, sprawy dotyczące dotacji finansowych przyznanych przez WRZZ, z lat 1975-1980, sygn. 210-213 11. Zespół Likwidacyjny WRZZ: preliminarz, bilans zamknięcia, korespondencja zdawczo-odbiorcza, z lat 1980-1981, sygn. 214

The history of the creator:

Realizując postanowienia Uchwały XIV Plenum Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 09.06.1975 r. w sprawie reorganizacji terenowych instancji związkowych, w dniu 24.06.1975 r. odbyło się I Plenarne posiedzenie, na którym dokonano ukonstytuowania się władz Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Bielsku-Białej (WRZZ). Plenum wybrało 13-osobowe Prezydium, w skład którego weszli aktywiści rad zakładowych kluczowych zakładów pracy. W ramach struktury WRZZ istniało 12 komórek organizacyjnych . WRZZ podejmowała działalność w zakresie polepszania się warunków życia i bytu ludzi pracy, a także prowadzono działalność kulturalno-oświatową i wychowawczą. Działała poprzez zakładowe ogniwa związkowe i samorządy robotnicze na rzecz rozwijania i doskonalenia wszelkich form współzawodnictwa pracy. Dnia 12.12.1980 r. Decyzją Centralnej Rady Związków Zawodowych powołano Zespół Likwidacyjny WRZZ, który z dniem 31.12.1980 r. dokonał rozwiązania Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Bielsku-Białej. Zespół Likwidacyjny WRZZ działał do 28.02.1981 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Joanna Borgosz, Bielsko-Biała, 1988]

Border dates:

1975-1981

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1975-1981.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

214

Total archival units developed :

214

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 19.04.1989, 0014-2