Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Bielsku-Białej

Reference code
13/226/0
Border dates
[1961] 1975-1983
Number of series
13
Number of scans
0

Content:

I. Zjazdy, posiedzenia, zebrania: 1. Posiedzenie plenum: protokoły posiedzeń plenarnych Wojewódzkiego, Miejskiego, Miejsko-Gminnych i Gminnych Komitetów FJN, Miejskiej Rady Kobiet, z lat 1971-1982, sygn. 1-11 2. Posiedzenia prezydium: protokoły posiedzeń prezydium Wojewódzkiego, miejskiego, Miejsko- Gminnych i Gminnych Komitetów FJN, z lat 1972-1982, sygn. 12-22 3. Posiedzenie Sekretariatu: protokoły posiedzeń Sekretariatu Miejskiego Komitetu FJN w Bielsku-Białej, z lat 1978-1979, sygn. 23 4. Posiedzenie komitetów: protokoły posiedzeń gminnych, gromadzkich i wiejskich Komitetów FJN, z lat 1962-1982, sygn. 24-46 5. Komisje: działalność Komisji d/s Czynów Społecznych, Indywidualnej Profilaktyki Społecznej, Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej, Ochrony środowiska i Zadrzewień, Wychowania Dzieci i Młodzieży przy WK FJN, z lat 1975-1981, sygn. 47-50 6. Udział w innych zebraniach: protokoły posiedzeń Wojewódzkiej i Miejsko-Gminnej Rady Kobiet, spotkania radnych a wyborcami, posiedzenia Komitetów Osiedlowych, wybory kandydatów na ławników, z lat 1972-1982, sygn. 51-60 II. Organizacja i podstawy prawne działania: 1. Organizacja i struktura: składy osobowe Wojewódzkiego, Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych Komitetów FJN i ich organów, z lat 1973-1981, sygn. 61-65 2. Pieczęcie urzędowe i stemple: odciski pieczęci Wojewódzkiego Komitetu FJN, Miejskich, Miejsko- Gminnych i Gminnych Komitetów., z 1982 r., sygn. 66 III. Plany pracy i sprawozdania: plany pracy i programy działania Wojewódzkiego, Miejskiego, Miejsko- Gminnych, Gminnych, Wiejskich Komitetów FJN i ich organów. Sprawozdania z działalności, informacje i oceny, z lat 1961-1983, sygn. 67-85 IV. Współdziałanie (w kraju): programy obchodów rocznic, wydarzeń politycznych oraz świąt państwowych organizowanych przez komitet FJN, z lat 1973-1983, sygn. 86-87

The history of the creator:

Front Jedności Narodu jako ogólnopolski ruch społeczno-polityczny, obejmujący partie polityczne, związki zawodowe, organizacje młodzieżowe i społeczne, łączący obywateli PRL bez względu na przynależność partyjną, wyznanie i pochodzenie społeczne, zorganizowany został w 1952 r., przed wyborami do Sejmu PRL jako Front Narodowy, a od 1956 r. jako Front Jedności Narodu (FJN). FJN reprezentował polskie organizacje polityczne i społeczne, w tym związki zawodowe i ideowo-wychowawcze organizacje młodzieżowe, spółdzielczość oraz postępowych działaczy katolickich. Jego zadaniem było: zbliżanie ludzi o różnych przekonaniach i światopoglądzie do wspólnej pracy nad rozwojem PRL, wprowadzanie w życie programu wyborczego w dziedzinie gospodarki i kultury narodowej, współpraca z radami narodowymi przy realizacji wniosków i postulatów, przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów do Sejmu i rad narodowych. Organy Frontu Jedności Narodu pochodziły z wyboru, do których należały : Społeczny Komitet Budowy Szkół i Internatów oraz Krajowa Rada Kobiet. Ich pracami kierował Ogólnopolski Komitet, a między plenarnymi sesjami działały stale - Prezydium i Sekretariat. Działały również Komisje: Czynów Społecznych, Propagandy, Do Spraw Dzieci i Młodzieży, Kultury i Obyczajowości Obywatelskiej, Samorządów Mieszkańców, Indywidualnej Profilaktyki Społecznej. W terenie działały komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, miejsko-gminne, gromadzkie i wiejskie. IX Zjazd PZPR uznał konieczność opracowania nowej formuły FJN - jego roli i zasad działania w życiu polityczno- społecznym. W celu rozszerzenia płaszczyzny działania wszystkich postępowych sił narodu polskiego, w dniu 30.X.1981 r. W. Jaruzelski wysunął ideę Frontu Porozumienia Narodowego jako stałej płaszczyzny dialogu i konsultacji sił politycznych i społecznych. FJN zamknął swoją działalność, a jego działacze włączyli się do działań podejmowanych przez Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON). [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Joanna Borgosz, Bielsko-Biała, 1990]

Border dates:

[1961] 1975-1983

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1961-1961, 1975-1983.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

87

Total archival units developed :

87

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 19.12.1990, 0014-6