Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Bielsku-Białej

Reference code
13/233/0
Border dates
1983-1989
Number of series
7
Number of scans
0

Content:

I Zarządzenia: 1. Zjazdy wojewódzkie: protokoły, uchwały, rezolucje, informacje dotyczące stanu i programu działania, regulamin, kampania sprawozdawczo-wyborcze, ankiety delegatów, 1983, 1986-1987sygn. 1-4 2. Posiedzenia plenarne: protokoły posiedzeń plenarnych Rady Wojewódzkiej PRON, z lat 1984-1989, sygn. 5 3. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Wojewódzkiej, z lat 1983-1986, sygn. 6 4. Posiedzenia Prezydium rady Wojewódzkiej: protokoły posiedzeń Prezydium RW, zgłoszenia kandydatów do rady, z lat 1983-1989, sygn. 7-8 5. Posiedzenia Komisji Stałych RW: protokoły posiedzeń Komisji Interwencji Społecznych, Drobnej Wytwórczości i Usług, Kultury, Oświaty i Nauki, ds. Młodzieży, Problemów Społeczno-Gospodarczych, Reformy Gospodarczej, rodziny i dziecka, Społecznych i Gospodarczych Problemów Miasta, Społecznych i Gospodarczych Problemów Wsi, Uczestnictwa Społecznego, Zdrowia i Ochrony Środowiska, ds. Społecznych Komisji Pojednawczych, z lat 1983-1989, sygn. 9-22 II Organizacja. Ewidencja archiwum: wykaz akt Biura rady wojewódzkiej PRON w Bielsku-Białej, z 1987 r., sygn. 23 III Planowanie. Sprawozdawczość. statystyka: sprawozdania statystyczne i opisowe: sprawozdania statystyczne i opisowe dotyczące stanu organizacyjnego oraz działalności PRON w Bielsku-Białej i województwie, z lat 1983-1989, sygn. 24-25 IV Baza Społeczna Ruchu: odznaczenia: sprawy odznaczeń państwowych, wnioski, wykaz osób wytypowanych do odznaczeń, z lat 1984-1989, sygn. 26 V Skargi i wnioski: skargi, wnioski, interwencje, skargi i zażalenia skierowane do Komisji Interwencji Społecznych, realizacja uchwał i wniosków, korespondencja, z lat 1983-1989, sygn. 27-33 VI Wydawnictwa: biuletyn: biuletyn Rady Wojewódzkiej PRON w Bielsku- Białej, koncepcja programowa i organizacja, z lat 1984-1986, sygn. 34 VII Współdziałanie krajowe: 1. Współdziałanie z WRN: porozumienia dotyczące zasad współdziałania, informacje, postanowienia, plany pracy, programy działania, z lat 1985-1986, sygn. 35 2. Współdziałanie z organizacjami politycznymi i innymi organami władzy: protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych w Bielsku- Białej, protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, harmonogram i protokoły spotkań poselskich, z lat 1983-1989, sygn. 36-37

The history of the creator:

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) miał być ruchem społecznym, jednoczącym społeczeństwo dla dobra PRL, formą współdziałania partii politycznych, organizacji i stowarzyszeń społecznych. W maju 1983 r. odbył się I Kongres PRON, który wybrał nowe władze. Przewodniczącym Rady Krajowej został J. Dobraczyński. Organem prasowym PRON był tygodnik "Odrodzenie". Deklaracja programowa PRON z 9 maja 1983 r. precyzowała zasady ideowe Ruchu, postulowała umocnienie socjalistycznego państwa polskiego, działania na rzecz wyjścia z kryzysu społeczno-gospodarczego, kształtowania środowiska człowieka, pokoju i współpracy międzynarodowej. Tymczasowa Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Bielsku-Białej utworzona została w dniu 30 września 1982 r., a dnia 25 listopada 1982 r. na plenarnym posiedzeniu przyjęto zakres działania i zadania oraz zasadnicze kierunki pracy ogniw i struktur PRON w województwie bielskim. W dniu 28 czerwca 1983 r. na Zjeździe Tymczasowej Rady Wojewódzkiej PRON w Bielsku-Białej odbyły się wybory do Rady Wojewódzkiej. Przy Radzie Wojewódzkiej PRON działało 7 komisji problemowych, które były organem wykonawczym Rady Wojewódzkiej i realizowały zadania wynikające z programu działania PRON. W związku z gwałtownym przyspieszeniem procesu przemian w kraju i stworzeniem nowych instytucji życia społeczno - politycznego, Prezydium Rady Wojewódzkiej PRON w Bielsku-Białej, uchwałą z dnia 24 października 1989 r. postanowiło zakończyć swoją działalność i zlikwidować Biuro Rady Wojewódzkiej PRON. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Joanna Borgosz, Bielsko-Biała, 1991]

Border dates:

1983-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1983-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

37

Total archival units developed :

37

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 19.12.1991, 0014-1