Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Włókienniczego - Południe w Bielsku-Białej

Reference code
13/238/0
Border dates
[1953 - 1978] 1979-1994
Number of series
21
Number of scans
0

Content:

1. Zarządzanie: protokoły posiedzeń Rady Naukowo-Technicznej, protokoły posiedzeń: Branzowej Komisji Ocen Wzorów, Komisji Ocen Techniczno-Platycznych, Komisji Kolaudacyjnej; schematy organizacyjne, statuty, dokumentacja organizacyjno-prawna, zarządzenia, plany rozwoju nauki i techniki, plany prac, plany wzornictwa, plany finansowe, sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne, analizy działalności, akta kontroli zewnętrznych, z lat 1954-1994, sygn. 1-478 2. Kadry: instrukcje o systemie przepustkowym, regulamin premiowania pracowników, regulamin czasu pracy, katalogi norm zatrudnienia, z lat 1968-1993, sygn. 479-491 3. Środki rzeczowe: wyciągi z ksiąg wieczystych, korespondencja dotycząca użytkowanych budynków, akta dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykaz zainstalowanych maszyn, akta o gospodarce wodno-ściekowej, normy maszynowe, z lat 1955-1989, sygn. 491-506 4. Księgowość: plan kont, wniosek o dofinansowanie działalności, kalkulacje cenowe, z lat 1970-1993, sygn. 507-510 5. Wydawnictwa: album z uroczystości zakładowych, informator z okazji 35-lecia, biuletyn informacyjny, z lat 1970-1981, sygn. 511-513 6. Działalność badawcza, naukowo-badawcza i badawczo-rozwojowa: oceny i analizy, karty tematyczne, prace tematyczne, z lat 1961-1993, sygn. 514-775 7. Dokumentacja techniczna: dokumentacja budynków przedsiebiorstwa, instalacja doświadzcalna wełny, urządzenia techniczne, z lat 1957-1984, sygn. 776-897 8. Dokumentacja techniczno-technologiczna: dokumentacja badanych tkanin, z lat 1953-1994, sygn. 898-1004

The history of the creator:

Zalążkiem przedsiębiorstwa stała się utworzona w 1946 roku, przy Wydziale Wytwórczym Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego Okręgu Śląskiego komórka laboratoryjna z siedzibą przy ul. Inwalidów 2 w Bielsku. Zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego z dnia 1 marca 1948 roku powstaje Laboratorium Baza przy Państwowych Zakładach Przemysłu Wełnianego nr 14 w Bielsku. Laboratorium to pracowało na potrzeby wszystkich fabryk włókienniczych w regionie. Była to działalność czysto laboratoryjna, która polegała na przeprowadzaniu badań jakości dostarczanych surowców i przędz, kontrolowaniu parametrów użytkowych produkowanych tkanin. Organizatorem Laboratorium był inż. Leon Unicki, znany jako nauczyciel i wychowawca kadry włókniarzy. Z upływem lat następowała reorganizacja przemysłu włókienniczego, a wraz z nią samego Laboratorium. Przez cały okres swojej działalności, niezależnie od nazwy, podporządkowania organizacyjnego i liczebności kadry przedsiębiorstwo kierowało zainteresowania na problemy przetwórstwa wełny i włókien wełnopodobnych oraz na prace badawczo-rozwojowe w zakresie przemysłowych wyrobów włókienniczych. Zarządzeniem Nr 12 Ministerstwa Przemysłu Lekkiego z dnia 30 kwietnia 1954 roku, z mocą obowiązywania od 1 maja 1954 roku, tworzy się Laboratorium Przemysłu Wełnianego, które administracyjnie i finansowo wchodzi w skład ZPW im. L. Laska, natomiast w sprawach planowania i zagadnień technicznych podlega bezpośrednio Centralnemu Zarządowi Przemysłu Wełnianego „Południe” w Bielsku-Białej. Od 25 listopada 1955 roku Zarządzeniem Nr 350 Ministra Przemysłu Wełnianego zmienia się nazwa zakładów, w strukturze których znajduje się Laboratorium z Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Leona Laska na Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Ludwika Gawlika. W tym samym czasie następuje przeniesienie istniejących pracowni do pomieszczeń Oddziału C ZPW im. L. Gawlika przy ul. Dymitrowa 3. Z dniem 13 września 1960 roku kolejny raz następuje zmiana nazwy na Branżowe Laboratorium Przemysłu Wełnianego przy ZPW im. L. Gawlika. W okresie tym rozpoczynają się prace z dziedziny technologii włókienniczej oraz wzornictwa. Centralny Zarząd Przemysłu Wełnianego Południe przydziela odpowiednie pomieszczenia, dzięki którym możliwe jest stworzenie własnych warsztatów doświadczalnych, w których są wykonywane nowe wzory, przeprowadzane są próby i badania o charakterze technologicznym. Zakres prac BLPW z biegiem czasu znacznie się rozszerza, wzrasta również ranga przedsiębiorstwa jako placówki doświadczalno-badawczej. Następnie zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego Nr 9/0/65 z dnia 26 lutego 1965 roku zostaje utworzone Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego Południe. Na mocy zarządzenia nr 52/67 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 grudnia 1967 r. jednostka uzyskuje niezależność i zostaje z dniem 1 stycznia 1968 r. samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym o nazwie Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego Południe. Wówczas rozszerzyły się znacznie prace mające na celu wdrażanie do przedsiębiorstw nowych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych. Działalność skierowana była na doskonalenie stosowanych w przemyśle wełniarskim procesów produkcyjnych. Placówka rozpoczęła badania szczególnie w zakresie wprowadzania do produkcji nowych włókien chemicznych i rozszerzenia produkowanych asortymentów tkanin. Współorganizowała giełdy, targi, wystawy w zakresie wzornictwa. Istniejący przy przedsiębiorstwie Zakład Metrologii oprócz prowadzenia prac badawczych wydawał atesty laboratoryjne na przedstawione do oceny surowce włókiennicze, barwniki, środki pomocnicze. CLPW-Południe współpracowało m.in. z takimi ważnymi placówkami jak: - Instytut Włókiennictwa – w zakresie zagadnień dotyczących nowych maszyn i urządzeń, - Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych – w zakresie ustalania optymalnych parametrów dla nowych włókien chemicznych - Instytut Medycyny Pracy – w zakresie oceny warunków higienicznych w zakładach wełniarskich, badania wody itp. - Ośrodek Kontroli Jakości Produkcji Przemysłu Lekkiego – w zakresie opracowywania metod laboratoryjnych. Ponadto współpracowało z pokrewnymi Centralnymi Laboratoriami oraz odpowiadającymi im Zjednoczeniami. Zarządzeniem nr 3/0/79 Ministra Przemysłu Lekkiego z 31 stycznia 1979 roku Laboratorium zostaje przekształcone z dniem 1 lutego 1979 roku w Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wełnianego „Południe”. Zarządzenie nr 46/Org/82 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 2 czerwca 1982 roku kolejny raz modyfikuje nazwę zmieniając ją na Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Włókienniczego „Południe”. W tym czasie COBR funkcjonuje jako samodzielna, samorządna i finansowo niezależna jednostka naukowo-badawcza. Prowadzi działalność na podstawie własnego planu w ramach narodowego planu społeczno-gospodarczego. Nadzór nad przedsiębiorstwem sprawuje Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. Niezależnie od dotychczasowej współpracy z 25 przedsiębiorstwami przemysłu wełnianego z regionu zostaje nawiązana współpraca z zakładami przemysłu bawełnianego, lniarskiego i jedwabniczego w Krośnie, Andrychowie, Bielawie, Nowej Rudzie, Prudniku. Realizowane w tym okresie prace badawcze koncentrują się na współpracy z jednostkami badawczymi przemysłu chemicznego w celu zapewnienia chemikaliów specjalistycznych dla całego krajowego przemysłu włókienniczego. W ówczesnym czasie działalności opanowano produkcję włókien metalowych o strukturze amorficznej. Ośrodek jako jedyny w Europie Wschodniej, produkuje i przetwarza te włókna na wyroby włókiennicze. Powstają takie wyroby jak stosowane w ratownictwie górskim i morskim koce grzejne czy energooszczędne grzejniki elektryczne. Dla potrzeb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powstają kamizelki kuloodporne, we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, który opracował wkłady pancerne tych kamizelek. Według postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 1990 roku pełna nazwa przedsiębiorstwa brzmiała: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Włókienniczego Południe „NOVATEX”. Dalszy etap rozwoju rozpoczęła Rada Naukowa 11 stycznia 1994 roku podejmując uchwałę by wystąpić z wnioskiem do Ministra Przemysłu i Handlu i Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych o przyznanie Ośrodkowi statusu Instytutu. Rada uzasadniała złożony wniosek wystarczającym przygotowaniem do pełnienia roli krajowego inicjatora, organizatora i realizatora badań. Zdanie to podzielił Minister Przemysłu i Handlu Zarządzeniem nr 15/Org z dnia 5 marca 1994 roku nadając status Instytutu i zmieniając nazwę na Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Machalica, Paulina Olko-Honkisz, Grażyna Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała 2014]

Border dates:

[1953 - 1978] 1979-1994

Classification:

The name of the creator:

Branżowe Laboratorium Przemysłu Wełnianego przy ZPW im. Ludwika Gawlika w Bielsku-Białej; Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego Południe w Bielsku-Białej; Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wełnianego Południe w Bielsku-Białej; Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Włokienniczego Południe "Novatex" w Bielsku-Białej; Laboratorium Baza prz Państwowych Zakładach Przemysłu Wełnianego nr 14 w Bielsku; Laboratorium Przemysłu Wełnianego w Bielsku-Białej

Dates:

1953-1978, 1953-1978, 1979-1994, 1979-1994.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1004

Total archival units developed :

1004

Total archival units without records:

0

Total current materials

9.0

Total current materials developed

9.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak

KM 11.12.2014, D.0002.6.2014