Bank Gospodarki Żywnościowej w Katowicach Oddział Wojewódzki w Bielsku-Białej

Reference code
13/267/0
Border dates
1975-1994 [1995-2004]
Number of series
13
Number of scans
0

Content:

I. Zarządzanie 1. Organy kolegialne: protokoły posiedzeń Rady Wojewódzkiej, sprawozdania z działalności Rady Wojewódzkiej, protokoły posiedzeń Prezydium Rady Wojewódzkiej, protokoły posiedzeń komisji Rady Wojewódzkiej, z lat 1976-1993, sygn. 1-166 2. Organizacja: regulaminy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, organizacja i podstawy prawne działania banków spółdzielczych, z lat 1975-1991, sygn. 167-208 3. Planowanie i sprawozdawczość: plany dochodów, kosztów, wyników finansowych, plany pracy i sprawozdania statystyczne oraz sprawozdania z działalności BGŻ i Banków Spółdzielczych, z lat 1975-1997, sygn. 209-388 4. Skargi i wnioski, z lat 1978-1985, sygn. 389-396 5. Konkursy, z lat 1980-1990, sygn. 397-400 6. Biurowość: ewidencja stempli i pieczęci, z lat 1975-1976, sygn. 401 7. Kontrola: plany lustracji i sprawozdania z ich wykonania, z lat 1975-1990, sygn. 402-416 II. Personel Banku 1. Szkolenie pracowników: plany i programy doskonalenia zawodowego, z lat 1981-1992, sygn. 417-419 2. Inne sprawy osobowe: odznaczenia pracowników, z lat 1976-1982, sygn. 420-426 III. Finanse i księgowość 1. Rachunkowość: roczne sprawozdania finansowe - bilanse, z lat 1975-1989, sygn. 427-488

The history of the creator:

W dniu 01 lipca 1975 r. mocą ustawy Prawo bankowe rozpoczął swą działaność Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ). Bank ten przejął po zlikwidowanym Centralnym Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych funkcję centralnego związku spółdzielczego i lustracyjnego, natomiast po Banku Rolnym funkcję centrali organizacyjnej i finansowej wobec banków spółdzielczych. Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Bielsku-Białej był bankiem państwowo-spółdzielczym, posiadał osobowość prawną i nie podlegał wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Bank ten, przez cały okres swej działalności, zrzeszał 31 banków spółdzielczych, zlokalizowanych na terenie województwa bielskiego. Bank ten przede wszystkim sprawował bieżący nadzór w zakresie realizacji przez zrzeszone banki spółdzielcze zadań w zakresie gromadzenia oszczędności, rozliczeń pieniężnych i działalności kredytowej, udzielał kredytów podległym bankom oraz przeprowadzał lustrację działalności banków spółdzielczych. Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Bielsku-Białej działał poprzez swe terenowe organy samorządowe, tj. Wojewódzki Zjazd Delegatów i Radę Wojewódzką Banku. Działalnością Oddziału kierował dyrektor przy pomocy swych zastępców oraz głównego księgowego. Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Bielsku-Białej zaprzestał wykonywania funkcji centralnego związku spółdzielczego wobec banków spółdzielczych. Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Bielsku-Białe w dniu 09 września 1994 r. został przekształcony w BGŻ Spółka Akcyjna, jednak z zachowanym 49% udziałem skarbu państwa. Z chwilą likwidacji województwa bielskiego zmienił nazwę na BGŻ S.A. Oddział w Bielsku-Białej, jednak zmiana ta nie wpłynęła na zmianę obszaru działania, podporządkowała go natomiast BGŻ S.A. w Katowicach. W takiej formie bielski Oddział działał do marca 2005 r. kiedy to skarb państwa sprzedał część swoich udziałów bankowi holenderskiemu Rabobank. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Ewa Kine, Bielsko-Biała, 2006]

Border dates:

1975-1994 [1995-2004]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1975-1994, 1995-2004.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

488

Total archival units developed :

488

Total archival units without records:

0

Total current materials

8.0

Total current materials developed

8.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 18.12.2006, 0010-6