Centrala Handlu Detalicznego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Wojewódzka Delegatura w Krakowie

Reference code
13/341/0
Border dates
1946-1950
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

Centrala Handlu Detalicznego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Wojewódzka Delegatura w Krakowie z lat 1946-1950 /sygn.823-940/ 1. Wydział Ogólno - Organizacyjny z lat 1946-1950 /sygn.823 - 840/ zarządzenie i okólniki DN CHD, sprawozdania delegata wojew. Delegatury Kraków, protokoły rewidentów, korespondencja ze sklepani i DN, sprawy osobowe Delegatury Kraków 2. Wydział Finansowo - Rachunkowy z lat 1946-1949 /sygn.841 - 920/ rozliczenia finansowe Delegatury CHD Kraków, korespondencja finansowa, księgi główna Delegatury CHD Kraków i poszczególnych sklepów z terenu woj.krakowskiego, miesięczne sprawozdania finansowe sklepów CHD /woj.krakowskie/ 3. Sprawy likwidacyjne Delegatury Kraków z lat 1949 /sygn.921 - 940/ protokoły zdawczo - odbiorcze poszczególnych sklepów CHD z terenu województwa

The history of the creator:

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych powstał jako ideowa organizacja założona przez powracających z obozów byłych więźniów politycznych. Na pierwszym Kongresie Związku uchwalono statut zatwierdzony decyzją Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 maja 1946 r., opartego na postanowieniach art.21 prawa o stowarzyszeniach. Głównym celem Związku była szeroko rozumiana samopomoc jak stwarzanie warsztatów pracy (także dla inwalidów), zabezpieczenie wdów i sierot itp. Dążąc do tych celów Zarząd Główny PZbWP rozpoczął pertraktacje z Państwową Centralą Handlową. W dniu 16 lipca 1946 r. w związku z tymi staraniami uchwalono tymczasowy statut organizacyjny, w którym ustalono nazwę nowo powstałej instytucji Związku w postaci "Centrala Handlu Detalicznego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych". Na czele CHD stał Dyrektor Naczelny, odpowiedzialny za całokształt sieci CHD, któremu podlegali Naczelnicy Wydziałów. Dyrekcja CHD działała bezpośrednio lub przez swych wojewódzkich delegatów mianowanych przez Dyrektora Naczelnego. Rada Nadzorcza CHD funkcjonowała od maja 1946 r. do maja 1949 r. Rada Nadzorcza Związku przez cały ten okres usiłowała dla CHD wywalczyć w Ministerstwie Przemysłu i Handlu silne podstawy formalno prawne działania. Wobec fiaska pertraktacji przedstawiła Związkowi niemożliwość prowadzenia dalszej działalności bez ryzyka moralnego i materialnego dla Zarządu Głównego PZbWP. W dniu 20 kwietnia 1949 r. podpisano umowę z Centralą Tekstylną w Łodzi o przyjęciu CHD, jako detalicznej sieci dystrybucyjnej CT. Formalne przekazanie Centrali nastąpiło 2 maja 1949 r. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Elżbiety Skalińskiej-Dindorf]

Border dates:

1946-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

118

Total archival units developed :

118

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 118 j.i.

K.M.30.11.1965 r.inwentarz książkowy współny dla zespołów akt: 13/340 i 13/341