Akta miasta Lanckorony

Reference code
13/342/0
Border dates
[1766] 1795-1934 [1939]
Number of series
9
Number of scans
0

Content:

I. Magistrat miasta Lanckorony z lat 1766-1866 /sygn. 1-51/ 1. Sprawy organizacyjno - administracyjne z lat 1766,1795-1866 /sygn. 1-20/ koncept petycji do króla Stanisława Poniatowskiego i odpowiedź z kancelarii królewskiej, ustalenie i opisanie granic miasta, protokoły z sesji magistratu, akta dot. uprawnień i posiadłości miasta, księgi obywateli, akta sądowe magistratu, ogłoszenia licytacji i protokoły z licytacji dzierżawy dochodów miejskich, opisy majątku miasta, inwentarze majątku miasta, książka likwidacyjna wydatków, 2. Sprawy finansowe z lat 1833-1864 /sygn. 21-51/ sprawy podatkowe, dzienniki kasowe, preliminarze, księgi kontowe kasy miejskiej, protokoły czynności kasy, księgi przychodów i rozchodów, rozliczenia kasowe, skontrum kasy, zestawienia rachunków i protokół podawczy II. Rada i Urząd Miejski miasta Lanckorony z lat 1867-1918 /sygn. 52-180/ 1. Sprawy organizacyjno - administracyjne z lat 1867-1918 /sygn. 52-94/ protokoły z posiedzeń rady, księgi uchwał, okólniki i zarządzenia, korespondencja, orzeczenia C.K. Rady Szkolnej Krajowej w sprawie organizacji szkoły ludowej w Lanckoronie, protokoły ewidencji sądownie karanych, rejestry kar, protokoły czynności urzędu, listy roczne przysięgłych w C.K. Sądzie Obwodowym w Wadowicach, obwieszczenia i protokoły licytacji dochodów miejskich, protokół z lustracji majątku gminnego, sprawy ubezpieczeniowe, opis gruntów przynależnych do miasta, inwentarze majątku miasta, księgi meldunkowe, materiały dot. pospolitego ruszenia, księga meldunkowa 54 pułku obrony krajowej, sprawy gospodarcze, budowlane i drogowe, sprawy mieszkaniowe, wykazy właścicieli budynków, rejestr pozwoleń budowlanych, księga zapisów poboru kart na cukier i naftę, wykaz stanu bydła rogatego w gminie, sprawy podwód 2. Sprawy finansowe z lat 1867-1918 /sygn. 95-154/ sprawy podatkowe, preliminarz przychodu i rozchodu, preliminarz budżetowy, preliminarz dochodów i wydatków zwyczajnych funduszu szkolnego, budżet miasta, dzienniki kasowe przychodów i wydatków, księgi kontowe, księgi kontowe funduszu zarodowego, księgi kontowe funduszu majątku zakładowego, dzienniki kasowe majątku zakładowego, zamknięcie rachunków majątku zakładowego, sumaryczny rachunek kasy miejskiej, książki likwidacyjne dochodów i wydatków kasy miejskiej, książka kwitowa, wykazy i raporty kasowe, korespondencja 3. Pomoce kancelaryjne z lat 1873-1917 /sygn. 155-180/ dzienniki podawcze, indeksy do dziennika podawczego, indeks do protokołu czynności III. Zarząd Miejski w Lanckoronie z lat1918-1934 /1939/ /sygn. 181-282/ 1. Sprawy organizacyjne i administracyjno-gospodarcze z lat 1918-1939 /sygn. 181 - 226/ okólniki i zarządzenia, protokoły z posiedzeń, księgi uchwał, sprawozdania z lustracji majątku gminy, księgi inwentarzowe majątku, ubezpieczenia, projekt regulacji i upiększania miasta, wykaz budynków wraz z przedmieściami Jastrzębią i Łaśnicą, sprawy społeczno - kulturalne, poświadczenia przynależności do gminy, korespondencja w sprawach organizacyjno - administracyjnych, księgi meldunkowe, spisy wyborców do Sejmu i Senatu oraz zwierzchności gminnej, ankiety rejestracji studzien na terenie gminy, spis obowiązkowych świadczeń w naturze, wykazy osób które otrzymały przydziały żywnościowe i paszowe, korespondencja w sprawach administracyjno - gosp. 2. Sprawy finansowe z lat 1918-1936 /sygn. 227-272/ preliminarz budżetowy, budżet miasta, sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego, dziennik główna, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi kontowe, dzienniki zestawień, dzienniki ogólne przychodu dziennego, podręczne księgi kasowe, ewidencja należności czynnych i biernych, preliminarz gminnego funduszu drogowego, dziennik poboru składki ogniowej, księgi, dzienniki i arkusze podatkowe, korespondencja. 3. Pomoce kancelaryjne z lat 1916-1931 /sygn. 273-282/ dzienniki podawcze, indeks do exhibitu IV Zakłady i fundusze przy Zarządzie Miejskim w Lanckoronie z lat 1845-1934 /sygn. 283-321/ 1. Gminna Kasa Pożyczkowa z lat 1845...1914 /sygn. 283-298/ wykazy członków Kasy, księga poręczeń, księgi kontowe, dzienniki kasy pożyczkowej, skrypty dłużne, księgi dłużników, zamknięcie rachunków, kwitariusze, korespondencja finansowa, 2. Fundusz Ubogich z lat 1894-1930 /sygn. 299-309/ inwentarz majątku funduszu ubogich, księgi kasowe, zamknięcie rachunków, księga kwitowa, ewidencja należności czynnych i biernych 3. Szpital i Zakład Domu Ubogich z lat 1870...1893 /sygn. 310-312/ dziennik przychodu i wydatków, księga likwidacyjna dochodów i wydatków 4. Konkurencja z lat 1888...1925 /sygn. 313-319/ dziennik konkurencyjny na odrestaurowanie kościoła parafialnego, dzienniki zabranych ofiar i datków, księga biercza konkurencji kościelnej na budowę wikarówki, dziennik kasowy kaplicy na Dziale w gminie Lanckorona, dziennik rozchodów i dochodów funduszu kościoła p.w. Św. Krzyża 5. Inne z lat 1902-1903, 1921-1923 /sygn. 320-321/ dzienni kasowy czytelni ludowej, dziennik straży ogniowej

The history of the creator:

Lanckorona otrzymała prawa miejskie na mocy przywileju z roku 1361, nadanego przez króla Kazimierza Wielkiego. W dniu 31 marca 1366 r. miasto ponownie lokowano na prawie magdeburskim. Na czele miasta stał wójt i ława miejska. W XIII wieku miasto przeszło w ręce starostów lanckorońskich. W roku 1772 Lanckorona weszła do zaboru austriackiego. Cesarz Franciszek II w 1797 roku potwierdził miastu wszystkie dawne przywileje. W latach 1871-1803 rząd austriacki przeprowadził reorganizację zarządów miejskich w Galicji, łącząc ją z rewizją przywilejów miejskich. Wówczas powołano tzw.magistraty-zarządy miejskie. W Lanckoronie na czele magistratu stał syndyk prezydujący. Nową organizację wprowadziła ustawa gminna z dnia 12 sierpnia 1866 r., wspólna dla gmin miejskich i wiejskich.Gminę reprezentowała rada gminna i zwierzchność gminna. W Lanckoronie w skład rady wchodziło 18 radnych, spośród których wybierano zwierzchność gminną w składzie: burmistrz, jego zastępca i 6 asesorów. Ustawa gminna z 13 marca 1889 r. dokonała ściślejszego rozgraniczenia zakresu działania i kompetencji zwierzchności i rady. Następna ustawa gminna z dnia 3 lipca 1896 r. wyszczególniła 131 mniejszych miasteczek. W rejestrze pominięto Lanckoronę. Aż do 1925 r. mieszkańcy Lanckorony usilnie starali się o umieszczenie Lanckorony w rejestrze miast. Działania te nie przyniosły rezultatu. Fakt pominięcia nie wpłyną na zmianę ustroju miejskiego Lanckorony. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. zwierzchność gminna składała się z 32 radnych, spośród których wybierano zarząd gminny z burmistrzem na czele. Prawa miejskie utrzymała Lanckorona do 13 lipca 1933 r., kiedy to na mocy ustawy z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego straciła status miasta, ponieważ liczyła mniej niż 3000 mieszkańców. Na czele gminy stanął wójt. W dniu 11 sierpnia 1934 r. Starostwo Powiatowe w Wadowicach wprowadziło nowy podział powiatu wadowickiego na gminy w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. Na mocy rozporządzenia Lanckorona weszła w skład gminy zbiorowej Kalwaria jako gromada. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

[1766] 1795-1934 [1939]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1766-1766, 1795-1934, 1934-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

329

Total archival units developed :

329

Total archival units without records:

0

Total current materials

7.0

Total current materials developed

6.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 329 j.i.

K.M. 10.06.1965 r., 1996-po skontrum weryfikacja, przybyły sygn. 9a,56a,56b,105a,105b,57a,57b,136a,152a,brak 284