Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Wadowickiego w Wadowicach

Reference code
13/346/0
Border dates
1898-1951
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

I. Okres galicyjski z lat 1898-1918 /sygn.1-15/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1909-1910 /sygn.1-2/ statuty emertytalne 2. Sprawy finansowe z lat 1906-1918 /sygn.3-14/ zamknięcia rachunków 3. Sprawy kredytowe z lat 1898-1901 /sygn.15/ księga dłużników hipotecznych II. Okres międzywojenny z lat 1919-1939 [1940] /sygn.16-54/ 1. Sprawy organizacyjno-administracyjne z lat 1919,1929-1939 /sygn.6-27/ statut KKO, statut ubezpieczeniowy pracowników KKO, polisy ubezpieczeniowe, rejestr handlowy, sprawozdania Dyrekcji KKO i Komisji Rewizyjnej, wybory rady, księga uchwał, sprawozdania z lustracji i zarządzenia poinspekcyjne 2. Sprawy finansowe z lat 1919...1926-1939 /sygn.28-45/ preliminarze budżetowe, bilanse, zamknięcia rachunków 3. Sprawy kredytowe z lat 1930-1940 /sygn.46-54/ księga pożyczek, arkusz pożyczek hipotecznych, księga zastawów pożyczek hipotecznych dolarowych, ekskonto weksli, instrukcja dotycząca kredytu akceptacyjnego, zestawienie rachunkowe III. Okres PRL z lat 1945-1951 /sygn.55-69/ 1. Sprawy organizacyjno-administracyjne z lat 1945-1948 /sygn.55-58/ statut KKO, sprawa rejestru handlowego, protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności 2. Sprawy kredytowe z lat 1947-1951 /sygn.59-64/ wykazy zarejestrowanych przedwojennych książeczek oszczędnościowych, układy konwersyjne 3. Likwidacja KKO z lat 1949-1951 /sygn.65-68/ zarządzenia i korespondencja dotycząca likwidacji KKO, rejestracja dokumentów na okaziciela, zgłoszenia na listę wierzytelności 4. Fundusz emerytalny z lat 1936-1951 /sygn.69/ protokoły z posiedzenia komisji, wykazy emerytów i korespondencja IV. Skontrum 1996 akta z lat 1935-1938 /sygn.70/ księga zamknięcia rachunków V. Przesunięcie z 2011 r. akta z lat 1937-1939 /sygn.71-73/ statut Kasy, księgi posiedzeń Dyrekcji oraz Rady Kasy.

The history of the creator:

KKO powiatu wadowickiego została założona w 1898 roku przez Powiatowy Związek Samorządowy w Wadowicach. Zasięg działalności kasy obejmował miasto i powiat wadowicki. KKO w Wadowicach z chwilą powstania posiadała odrębność prawną od związku poręczającego, którą uzyskała przez wciągnięcie do rejestru handlowego. Organami zarządzającymi była rada, dyrekcja i komisja rewizyjna. Przewodniczącym rady był starosta. Nadrzędną władzę nadzorczą sprawował Minister Skarbu zarówno w okresie zaboru austriackiego, II Rzeczypospolitej, jak i PRL. Natomiast w latach okupacji hitlerowskiej kontrolę tę pełnił Rząd Generalnego Gubernatorstwa. KKO powiatu wadowickiego działała bez większych zakłóceń do września 1939 r. We wrześniu jej praca została przerwana. Uruchomiono ją ponownie w listopadzie 1939 r. Prowadziła wymianę złotych na marki niemieckie. W styczniu 1940 r. zwolniono niemal wszystkich pracowników KKO. W miejsce KKO powiatu wadowickiego otwarto Oddział Powiatowej Kasy Oszczędności w Bielsku, który przeprowadził likwidację Kasy. Sprzedano majątek nieruchomy instytucjom Rzeszy. Z chwilą odzyskania niepodległości, nieruchomości zwrócono KKO w Wadowicach. W pierwszych dniach lutego 1945 r. uruchomiono pracę Kasy. Przywrócono przedwojennych pracowników. Kasa przystąpiła do wymiany marek niemieckich na polskie złote. Następnie od maja 1945 r. przystąpiono do ściągania wierzytelności przedwojennych i uruchomiono działalność kredytowo-pożyczkową. W związku z reformą bankowości w Polsce i w wyniku dekretu o reformie bankowej z dnia 25 października 1948 r. Związek Komunalnych Kas Oszczędności przestał istnieć, a jego prawa i obowiązki przeszły na Narodowy Bank Polski. Komunalne Kasy Oszczędności zostały podporządkowane pod względem organizacyjnym, personalnym, finansowym i rewizyjnym Narodowemu Bankowi Polskiemu. W związku z rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1949 r., w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności, KKO powiatu wadowickiego została z dniem 1 stycznia 1950 r. postawiona w stan likwidacji. Jej likwidatorem został mianowany Państwowy Bank Rolny Oddział w Wadowicach. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

1898-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1898-1951, 1898-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

77

Total archival units developed :

73

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Nie 73 j.i.
Delivery and acceptance list Nie 4 j.
Book inventory approved Nie 73 j.i.
Delivery and acceptance list Nie 4 j.

K.M.16.12.1970 r., w 2011 dopisano pod sygn. 70 jednostkę z dotychczasową sygn. 45a, włączono do zespołu jako opracowane sygn.71-73.