Komunalna Kasa Oszczędności w Kętach

Reference code
13/353/0
Border dates
1945-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

I. Okres PRL z lat 1949-1951 /sygn.1 - 7/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1949-1951 /sygn.1-7/ zarządzenia, protokoły zdawczo - odbiorcze Banku, korespondencja, bilanse otwarcia likwidacji, plan uregulowania wierzytelności, lista zgłoszonych i przyjętych wierzytelności, zestawienie zobowiązań, rejestracja dokumentów na okaziciela. II. Przesunięcie z 2011 r. akta z lat 1945-1949 /sygn.8-12/ korespondencja organizacyjna, protokoły przekazania agend Kasy, protokoły rewizji Kasy, sprawy ubezpieczeniowe Kasy.

The history of the creator:

KKO w Kętach została powołana w 1927 r. przez Miejski Związek Samorządowy w Kętach. Zasięg działalności kasy obejmował miasto Kęty i przyległą okolicę.KKO w Kętach z chwilą powstania posiadała odrębność prawną od związku poręczającego, którą uzyskała przez wciągnięcie do rejestru handlowego. Organami zarządzającymi była rada, dyrekcja i komisja rewizyjna. Nadrzędną władzę nadzorczą sprawował Minister Skarbu zarówno w okresie II Rzeczypospolitej, jak i PRL. Natomiast w latach okupacji hitlerowskiej kontrolę tę pełnił Rząd Generalnego Gubernatorstwa. KKO w Kętach działała bez większych zakłóceń do września 1939 r. We wrześniu jej praca została przerwana. Brak bliższych danych o jej losach w okresie okupacji. W związku z reformą bankowości w Polsce i w wyniku dekretu o reformie bankowej z dnia 25 października 1948 r. Związek Komunalnych Kas Oszczędności przestał istnieć, a jego prawa i obowiązki przeszły na Narodowy Bank Polski. Komunalne Kasy Oszczędności zostały podporządkowane pod względem organizacyjnym, personalnym, finansowym i rewizyjnym Narodowemu Bankowi Polskiemu. W związku z rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1949 r., w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności, KKO miasta Kęty została z dniem 1 stycznia 1950 r. postawiona w stan likwidacji. Jej likwidatorem został mianowany Państwowy Bank Rolny . [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

1945-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

12

Total archival units developed :

12

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 12 j.i.

K.M.16.12.1970 r. inwentarz książkowy wspólny dla zespołów akt Nr k.z 13/347 i 13/353, w 2011 r. włączono do zepołu jako opracowane 5 j.i. (sygn.8-12)