Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Reference code
13/364/0
Border dates
[1944] 1945-1950 [1951-1955]
Number of series
21
Number of scans
0

Content:

I Starostwo Powiatowe w Wadowicach z lat 1945 - 1950 /1951/ 1. Referat ogólny z lat 1945 - 1950 /sygn. 1 - 33/ - zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych, statut organizacyjny i instrukcja kancelaryjna, regulamin pracy i obrad, sprawy reprezentacyjne, protokoły z zebrań kierowników urzędów niezespolonych, wykazy władz i urzędów I instancji, plany pracy, sprawozdania z działalności własnej, organizacja starostwa i zasady urzędowania, zarządzenia polustracyjne, nadzorowanie i kontrola podległych urzędów, szkolenie pracowników, "wyścig pracy", podział terytorialny, sprawy rejestracji szkód wojennych. 2. Referat budżetowo - gospodarczy z lat 1945 - 1950 /sygn. 34 - 50/ - opracowywanie preliminarza i budżetu, księgi rachunków i depozytów, zamknięcia rachunkowo - kasowe, zarządzenia, korespondencja spisy spraw referatu. 3. Referat społeczno - polityczny z lat 1945 - 1950 /sygn.51 - 85/ - zbiór przepisów i zarządzeń, rozkazy wojenne komendanta miasta, sprawozdania sytuacyjne, sprawy Referendum/1946/ i wyborów /1947/, walka z przeciwnikami politycznymi, raporty sytuacyjne posterunków MO, akcje masowe, sprawy narodowościowe i wyznaniowe, deklaracje wierności, sprawa obozu dla Volksdeutschów w Wadowicach, rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami, sprawozdania z działalności organizacji politycznych i społecznych , zbiórki publiczne, zebrania i zjazdy, akcje przesiedleńcze, danina narodowa, wykazy grobów żołnierzy sowieckich, spisy spraw referatu. 4. Referat administracyjno - prawny z lat 1945 - 1950 /sygn. 86 - 110/ - sprawy utraty obywatelstwa, emigracja obywateli sowieckich, wyjazdy zagraniczne, wydawanie dowodów tożsamości, sprawy USC i ewidencji ludności, nadania i zmiana nazwisk, sprawy wyznaniowe, uwłaszczenia, walka z alkoholizmem, zezwolenia na zgromadzenia, sprawy ochrony granic, nabywanie nieruchomości w pasie granicznym, sprawozdania z działalności referatu. 5. Referat karno - administracyjny z lat 1948 - 1950 /sygn.. 111 - 119/ - orzecznictwo karno - adm., areszty gminne, wykroczenie, protokoły z rozpraw karno - adm., statystyka wykroczeń, egzekucja świadczeń pieniężnych 6. Referat przemysłu z lat 1945 - 1949 / sygn. 120 - 131/ - spisy zakładów przemysłowych, sprawozdania z produkcji, rejestracja strat poniesionych przez zakłady, sprawy urządzeń w zakładach, organizacje rzemieślnicze i zrzeszenia przemysłowe, rejestr wydanych kart rzemieślniczych, ankiety wiejskiego i miejskiego chałupnictwa, przemysł ludowy, sprawozdania z działalności. 7. Referat handlu z lat 1947 - 1950 /sygn. 132 - 162/ - zbiór przepisów i zarządzeń, sprawozdania z działalności placówek handlowych związki i stowarzyszenia handlowe, legalizacja narzędzi mierniczych, handel targowiskowy, ankiety sklepów mięsnych, rejestr zakładów mleczarskich, zbiorowe żywienie, transport, inspekcja handlu, współpraca z powiatowymi komisjami, statystyka handlowa 8. Referat opieki społecznej z lat 1945 - 1950 /sygn. 163 - 211/ - przepisy i zarządzenia, plany działania, ewidencja i kontrola działalności organizacji opieki społ., finansowanie opieki społecznej, plany inwestycyjne, pomoc z UNRA, opieka nad matką i dzieckiem, opieka zakładowa, ochronki, regulaminy zakładów opiekuńczych, szkody wojennej w opiece społecznej, akcja pomocy powodziowej, zwalczanie żebraków i włóczęgów, dożywianie ubogich, opieka nad repatriantami, powoływanie opiekunów społecznych, fundacje, zbiórki na cele opieki społecznej, opieka nad grobami żołnierzy, sprawozdania z działalności własnej 9. Referat zdrowia z lat 1945 - 1949 /sygn.212 - 223/ - przepisy i zarządzenia, wykaz instytucji zdrowia, uzdrowiska stacje klimatyczne, zezwolenia na otwieranie aptek, szkolenie personelu służby zdrowia, , grobownictwo wojenne i ekshumacja zwłok, finansowanie służby zdrowia, sprawozdania sanitarne. 10. Referat weterynaryjny z lat 1946 - 1949 /sygn. 224 - 230/ - przepisy i zarządzenia, organizacja służby weteryn., lecznice zwierząt, opieka nad stadninami, nadzór nad targami spędami i pokazami, sprawozdania i statystyka. 11. Referat odbudowy z lat 1945 - 1950 /sygn. 231 - 251/ - realizacja planów odbudowy, plany inwestycyjne, rozdział materiałów bud. budowa i remont budynków państwowych, opieka nad grobami poległych partyzantów i żołnierzy, ochrona zieleńców, nadzór techniczno - budowlany, zatwierdzanie projektów budowlanych, sprawozdania z rejestracji szkód wojennych, przydział baraków poniemieckich, sprawozdania, powołanie Powiatowego Komitetu Odbudowy. 12. Referat rolnictwa i reform rolnych z lat 1946 - 1950 /sygn.252 - 262/ - przepisy i zarządzenia plany zagospodarowania łąk i pastwisk, mechanizacja i elektryfikacja rolnictwa, budownictwo wiejskie, statystyka rolna, działalność Powiatowego Komitetu Akcji Siewnej i Powiatowego Komitetu Likwidacji Zadłużenia Wsi. 13. Referat Inspektora Oświaty Rolniczej z lat 1945 - 1950 /sygn. 263 - 301/ - przepisy i zarządzania, plany działania, sprawozdania ze stanu organizacji szkół przysposobienia rolniczego, wykazy szkół rolniczych, uniwersytety ludowe i domy ludowe, programy nauczania w szkołach, kontrole i wizytacje szkół, protokoły z egzaminów przysposobienia rolniczego, nominacje na nauczycieli i kierowników szkół, finansowanie szkół, zagospodarowywanie szkolnych ośrodków rolnych, umowy dzierżawne, sprawozdania i statystyka, powołanie Komitetu Oświaty Rolniczej. 14. Referat aprowizacji z lat 1945 - 1948 /sygn. 302 - 327/ - przepisy i zarządzenia, spółdzielnie i sklepy spółdzielcze, sklepy prywatne, hotele, stołówki i zakłady gastronomiczne, Kongregacja Kupiecka, organizowanie targów, sprawy skupu, świadczenia rzeczowe, korespondencja w sprawach świadczeń na rzecz Armii Czerwonej, sprawozdania z działalności własnej, statystyka, dostawy obowiązkowe, rozdział materiałów pędnych 15. Referat kultury i sztuki z 1945 r. /sygn. 328 - 331/ - konserwacja zabytków, zezwolenie na imprezy artystyczne, wnioski i sprawozdania z działalności własnej, korespondencja 16. Referat ruchu drogowego z 1945 r. /sygn. 332,333/ - zarządzenia, organizowanie sieci kolejowe i naprawa dróg II. Komitety działające przy Starostwie Powiatowym w Wadowicach z lat 1946, 1949 /sygn. 334 - 335/ - Komitety Obywatelskie Premiowanej Pożyczki Odbudowy Kraju, Powiatowe, Miejskie i Gminne Komitety Współdziałania III. Zarząd Powiatowego Koła Związku Zawodowego Pracowników Państwowych RP w Wadowicach z lat 1946 - 1947 /sygn. 336/ - korespondencja IV. Dopływy roku 2005 . Akta z lat 1945 - 1951 /sygn.392-433/ 1. Referat Społeczno - Polityczny z lat 1946 - 1949 /sygn.392 - 398/ Sprawy przeprowadzenia wyborów 1947 r., zaświadczenia o niekarności wydawane przez starostwo, przeprowadzanie zbiórek publicznych. 2. Referat Administracyjno - Prawny z lat 1948 -1949 /sygn.399 - 416/ Pozwolenia na organizację imprez masowych przez stowarzyszenia i organizacje, wnioski o wyjazdy na roboty rolne do Czechosłowacji wraz z opiniami PUB 3. Referat Odbudowy z lat 1946 - 1949 /sygn. 417 - 418/ Korespondencja w sprawie odbudowy i remontu szkół i budynków państwowych 4. Referat Przemysłu i Handlu z lat 1945 - 1951 /sygn. 419 - 426/ Sprawy niepaństwowych firm z terenu powiatu wadowickiego, likwidacja tych firm 5. Referat Kultury i Sztuki z 1946 r. / sygn. 427 - 432/ Akty normatywne oraz sprawy organizacyjne, zezwolenia na organizację widowisk teatralnych i muzycznych, korespondencja w sprawach zbiorów muzealnych, konserwacji zabytków, martyrologii 6. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1946 - 1948 /sygn. 433/ Korespondencja referatu leśnego, walka ze szkodnikami leśnymi, wyrąb drzewa, wykazy lasów niepaństwowych. 7. Akta osobowe pracowników z lat 1945 - 1950 /sygn.434 - 445/ V. Przesunięcie z 2009 r. Akta z lat 1944-1955 /sygn.446-757/ 1. Referat Ogólny z lat 1945-1955 /sygn.446-575/ Podział czynności i regulamin pracy Starostwa. Protokoły z odpraw szkoleniowych pracowników. Protokoły posiedzeń i sprawozdania WRN w Krakowie. Zestawienia gminne wpływów i zaległości podatku gruntowego. Akta osobowe pracowników Starostwa. 2. Referat Administracyjno-Prawny z lat 1945-1951 /sygn.576-591/ Sprawy poświadczeń obywatelskich i pozbawienia obywatelstwa polskiego. Świadectwa zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Sprawy użytkowania wód publicznych, regulowania i utrzymania wód. Sprawy nabywania nieruchomości w pasie granicznym. 3. Referat Karno-Administracyjny z lat 1945-1948 /sygn.592-594/ Kontrola i nadzór nad orzeczeniami organów gminnych, statystyka wykroczeń administracyjnych, areszty gminne. Sprawa zakłócenia spokoju w UG w Kalwarii. 4. Referat Przemysłu i Handlu z lat 1945-1952 /sygn.595-624/ Charakterystyka gmin. Okólniki i zarządzenia UW Krakowskiego w sprawie przemysłu, spisy spraw. Rejestry i ankiety zakładów przemysłowych, rejestry licencji na przemysł okrężny, karty rzemieślnicze. Zatwierdzenia urządzeń zakładów. 5. Referat Odbudowy z lat 1945-1950 /sygn.625-647/ Protokoły policji budowlanej. Plany inwestycyjne. Rozdział materiałów budowlanych. Remonty kapitalne budynków w Andrychowie, Kalwarii i Wadowicach. 6. Referat Pomiarów z lat 1944-1950 /sygn.648-698/ Rozgraniczenia, wyciągi z arkuszy posiadłości gruntowych, podręczniki pomiarowe, kopie map katastralnych, wykazy operatów, dokumentacja pomiarów zmian przejęta ze zlikwidowanego biura mierniczego, wykazy zmian do rejestrów gruntów, zapiski do arkuszy rejestrów gruntów, uchwały i postanowienia sądowe dotyczące poszczególnych miejscowości z terenu powiatu wadowickiego. Rejestr pomiarowo klasyfikacyjny po scaleniu gromady Jaroszowice. 7. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1945-1950 /sygn.699-728/ Struktura gospodarstw na terenie poszczególnych miast/gmin. Spis rolny. Akta parcelacyjne majątku ziemskiego Paszkówka i Bęczyn, parcelacja majątków kościelnych. Sprawy przydziału lokali i kwestionariusze szkód wojennych w Kalwarii i Brodach. Scalanie gruntów w gromadzie Chocznia. Dzierżawy majątków opuszczonych pożydowskich i poniemieckich. 8. Referat Inspektora Oświaty Rolniczej z lat 1947-1950 /sygn.729-730/ Protokoły Powiatowego Komitetu Oświaty Rolniczej. Sprawy szkół rolniczych z terenu powiatu wadowickiego. 9. Referat Kultury i Sztuki z lat 1947-1950 /sygn.731-749/ Instrukcja kancelaryjna, podział czynności, zarządzenia wewnętrzne dot. referatu. Wykazy świetlic, sal teatralnych, kinowych. Zezwolenia na drukowanie afiszy. Protokoły posiedzeń Komitetów organizacyjnych imprez, rocznic, wykazy przedstawień, datków, zbiórek. Podania o wydanie zgody na wystawianie przedstawień i organizację imprez. Sprawy przydziału instrumentów muzycznych, koncertów, zespołów i szkół muzycznych. Wykaz szkół artystycznych.. Związek Literatów, Plastyków i Muzyków, pomniki, wystawy, wykaz rękodzielników, dochodzenia w sprawie obrazów. Sprawy zabytków. Sprawozdania dot. życia artystyczno-kulturalnego. Plany inwestycyjne świetlic. 10. Dział Samorządowy z lat 1949-1950 /sygn.750-757/ Szczegółowy podział czynności Referatu Ogólnego, Referatu Pomocy Społecznej. Dane statystyczne Powiatowego Związku Samorządowego w Wadowicach. Statut Związku Międzykomunalnego dla popierania kalwaryjskiego wytwórstwa meblowego. Rozrachunki z powodu zmian terytorialnych dokonanych przez okupanta, Spisy spraw. Sprawy osobowe personelu lekarskiego. Ankiety i wykazy pracowników Zarządów M/GRN.

The history of the creator:

Starostwo Powiatowe w Wadowicach /1945 - 1950/ utworzone zostało w oparciu o dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. "o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji w odwołaniu do rozporządzenia Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. "o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej" oraz rozporządzenia Min. Spraw Wew. z 30 czerwca 1930 r. "w sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania", jak również rozporządzenia RM w 2 lipca 1931 r. „o stanowiskach wojewodów i starostów”. Starostwo było organem władzy starosty, przy pomocy którego załatwiał sprawy związane ze stanowiskiem reprezentanta administracji ogólnej i reprezentanta rządu na terenie powiatu wadowickiego. Starostwo Powiatowe w Wadowicach istniało do roku 1950, kiedy to na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. zniesiono organy administracji ogólnej i samorządowej. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

[1944] 1945-1950 [1951-1955]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1944-1944, 1945-1950, 1951-1955.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

757

Total archival units developed :

757

Total archival units without records:

0

Total current materials

15.0

Total current materials developed

14.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 757 j.i.

K.M. 06.06. 1968 r. W 2005 r. włączono 42 j.a - 1,00 mb., przesunięte z zespołu Nr k.z. 16/30 oraz przekwalifikowano na kat.A 12 j.a - 0,40 mb. dokumentacji kat.B50. Dopływ uporządkowano, 2009 - opracowano dopływ 312 j.i. - 2,86 mb.