Kasa Stefczyka w Witanowicach

Reference code
13/463/0
Border dates
1907-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Sprawy organizacyjne z lat 1907 - 1926, 1938 - 1948 /sygn. 308 - 310/ księgi protokołów Zarządu Kasy, Rady Nadzorczej i Walnych Zebrań 2. Sprawy osobowe z lat 1924 - 1950 /sygn. 311 - 312/ rejestr i deklaracje członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1938 - 1950 /sygn. 313 - 321/ inwentarze wkładów, udziałów, pożyczek, odsetek, wkładek oszczędnościowych, księgi udziałów i pożyczek, dziennik główna, sprawozdania finansowe Kasy

The history of the creator:

W 1890 r. w Czernichowie pod Krakowem dr Franciszek Stefczyk założył pierwszą w Małopolsce Spółkę Oszczędnościowo – Pożyczkową dla ludności włościańskiej opartą na nieograniczonej poręce członków oraz niskich udziałach. W 1899 r. we Lwowie, z inicjatywy Franciszka Stefczyka, powstało Biuro dla Spółek Oszczędności i Pożyczek przy Wydziale Krajowym Sejmu Galicyjskiego, patronujące działalności spółek. Sprawami spółki kierował Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zebranie, a jej członkami mogli zostać pełnoletni mieszkańcy miejscowości, w której spółka działała (w pierwszej kolejności samodzielni właściciele drobnych i średnich gospodarstw rolnych). W 1907 r. Sejm Krajowy we Lwowie uchwalił projekt utworzenia Centralnej Kasy Spółek Rolniczych i po zatwierdzeniu go przez władze wiedeńskie Kasa rozpoczęła swoje formalne czynności od 1 stycznia 1909 r. W 1911 r. obszar działalności spółek (nadzorowany przez Biuro Patronatu) podzielony został na 5 rejonów, wśród nich krakowski, do którego należały spółki powiatu bialskiego i wadowickiego. W okresie I wojny światowej nastąpił upadek działalności spółek i odrodzenie ich nastąpiło po roku 1924. Zmianie uległa wtedy nazwa poszczególnych Spółek odtąd nazywanych Spółdzielniami Oszczędnościowo – Pożyczkowymi, a od czerwca 1924 r. Kasami Stefczyka. W okresie okupacji niemieckiej po 1939 r. Kasy Stefczyka przerwały swą działalność na terenie włączonym do Rzeszy , działały natomiast na terenach przyłączonych do Generalnego Gubernatorstwa. Po 1945 r. Kasy Stefczyka wznowiły swą działalność na okres 3 lat ponieważ zgodnie z dekretem z 25 października 1948 r. o reformie bankowej przekształcono je w Kasy Spółdzielcze. Proces likwidacji/przekształceń Kas trwał jednak do 1950 r. Spółka Oszczędności i Pożyczek w Witanowicach została założona w 1907 r., w okresie międzywojennym Kasa Stefczyka, zlikwidowana w 1949 r. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

1907-1950

Classification:

The name of the creator:

Spółka Oszczędności i Pożyczek w Witanowicach

Dates:

1907-1950, 1907-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

14

Total archival units developed :

14

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 14 j.i.
Book inventory approved Tak 14 j.i.

K.M. - 25.11.1966, inwentarz książkowy wspólny dla grupy zespołów akt Kas Stefczyka powiatu wadowickiego