Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej

Reference code
13/467/0
Border dates
[1936-1939] 1945-1950 [1951-1952]
Number of series
56
Number of scans
0

Content:

I. Referat Ogólny z lat 1945-1950 /sygn.1-48/ zarządzenia wewnętrzne i władz zwierzchnich, sprawy reprezentacyjne, sprawozdania z działalności, organizacja starostwa i zasady urzędowania, sprawy osobowe pracowników, sprawy ruchu drogowego i planowania, statystyka i sprawozdawczość z zakresu kultury i sztuki, sprawy twórczości artystycznej, ochrona zabytków, organizacja obchodów, akademie i wystawy II. Referat Rachunkowo - Gospodarczy z lat 1946-1949 /sygn.49-60/ wnioski do preliminarzy budżetowych, uposażenia pracowników, kredyty III. Referat Społeczno - Polityczny z lat 1945-1950 /sygn.61-172/ zbiór przepisów i zarządzeń, wybory do Sejmu i rad narodowych, referendum ludowe, powszechny spis ludności, sprawy przestępstw politycznych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, widowiska, sprawy narodowościowe i wyznaniowe, cudzoziemcy, stowarzyszenia i związki oraz partie polityczne, wiece i zebrania publiczne, sprawy graniczne, karty przesiedleńcze, zwalczanie klęsk żywiołowych, grobownictwo wojenne, sprawozdania sytuacyjne oraz sprawozdania z działalności urzędów gminnych. IV. Referat Wojskowy z lat 1945, 1947-1948 /sygn.173-176/ sprawy zasiłków wojskowych V. Referat Administracyjno-Prawny z lat 1945-1950 /sygn.177-263/ sprawy uznania i odzyskania obywatelstwa polskiego, sprawy rehabilitacyjne, deklaracje wierności, orzeczenia o pozbawieniu obywatelstwa, sprawy USC, użytkowanie wód publicznych i regulacja rzek, łowiectwo, sprawy prawne. VI. Referat Karno-Administracyjny z lat 1945-1950 /sygn.264-277/ normatywy, orzecznictwo karno-administracyjne, rejestry kar VII. Referat Zdrowia z lat 1945-1950 /sygn.278-352/ normatywy i instrukcje, planowanie lecznictwa, sprawy osobowe personelu sanitarnego, statystyka, lecznictwo zamknięte i zdrojowiskowe, ośrodki zdrowia, żłobki, prewentoria, sprawy sanitarne, cmentarze i grzebalnictwo, apteki i drogeria, szczepienia ochronne, statystyczne sprawozdania z przebiegu chorób zakaźnych, sprawozdania z działalności przychodni i ośrodków zdrowia, książka komisji lekarskiej. VIII. Referat Opieki Społecznej z lat 1945-1950 /sygn.353-387/ normatywy, nadzór nad zakładami opiekuńczymi, preliminarze budżetowe i zapotrzebowania kredytów, plany inwestycyjne, zasiłki i zapomogi, akcja UNRRA, sprawy rozprowadzenia żywności, repatriacja dzieci polskich z Niemiec, opieka nad inwalidami wojennymi, zwalczanie żebractwa, włóczęgostwa , nierządu i walka z alkoholizmem, opieka nad repatriantami, opieka zimowa. IX. Referat Budownictwa z lat 1945-1950 /sygn.388-418/ Przepisy i zarządzenia, realizacja planów odbudowy i rozbudowy, sprawozdania z ruchu budowlanego, plany zagospodarowania terenu, kredyty inwestycyjne, nadzór policyjno-budowlany, statystyka i sprawozdania, korespondencja luźna X. Referat Aprowizacji i Handlu z lat 1945-1950 /sygn.419-469/ normatywy, sprawy ogólne przemysłu i handlu, targi i jarmarki, zakłady gastronomiczne, planowanie i sprawozdania z akcji ściągania świadczeń rzeczowych, ankiety przedsiębiorstw, sprawy rozrachunkowe, organizacja zaopatrzenia i inspekcji, sieć rozdzielcza, protokoły z kontroli, sprawy towarowe, ewidencja i rozdział ziemiopłodów. XI. Referat Świadczeń Rzeczowych z lat 1945-1950 /sygn.470-487/ zarządzenia i okólniki, dostawy obowiązkowe, protokoły z kontroli spółdzielni, Komisja Rozdzielcza artykułów przydziałowych akcji specjalnej, XII. Referat Przemysłu i Handlu z lat 1945-1950 /sygn.488-531/ normatywy, przemysł rzemieślniczy i ludowy, protokoły z walnych zebrań organizacji rzemieślniczych, sprawozdania i statystyka handlowa i przemysłowa, sprawy obrotu towarowego, sprawozdania i działalność Komisji Notowań Cen. XIII. Referat Szkód Wojennych z lat 1945-1947 /sygn.532-603/ ewidencja i statystyka szkód wojennych, kwestionariusze rejestracji szkód wojennych z poszczególnych miejscowości powiatu bialskiego, sprawy kredytów na pokrycie kosztów związanych z rejestracją i ustalaniem szkód wojennych, sprawozdania z działalności referatu XIV. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1945-1949 /sygn.604-614/ osadnictwo repatriantów rolnych, parcelacja majątków, scalanie gruntów, nieruchomości ziemskie, sprawy Powiatowej Komisji Ziemskiej, plany zagospodarowania przestrzennego, Państwowy Fundusz Ziemi, plany i sprawozdania XV. Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej z lat 1949-1950 /sygn.615-617/ protokoły zdawczo-odbiorcze ośrodków rolnych, sprawozdania z kontroli szkół rolniczych internatów i gospodarstw, plany i sprawozdania. XVI. Referat Pomiarów z lat 1945-1950 /sygn.618-625/ zarządzenia i instrukcje, sprawy pomiarów, katastru gruntowego i archiwum mierniczego. XIX Akta osobowe pracowników z lat 1945 /sygn.626-627/ XX. Dopływy z 2006 r. Akta z lat 1937-1952 /sygn.628-725/ 1. Referat Ogólny z lat 1945-1950 /sygn.628-632/ zarządzenia własne i władz zwierzchnich, konferencje szkoleniowe, protokoły przekazania teczek spraw pomiędzy referatami starostwa 2. Referat Społeczno-Polityczny z lat 1947-1952 /sygn.633-643/ protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowania akt z innych referatów, rejestracja stowarzyszeń, sprawa przejęcia spraw i majątku po zlikwidowanym Powiatowym Oddziale Informacji i Propagandy 3. Referat Wojskowy z lat 1945-1946 /sygn.644/ zarządzenia 4. Referat Administracyjno-Prawny z lat 1946-1950 /sygn.645-651/ sprawy stwierdzenia, uznania, odzyskania, zwolnienia z obywatelstwa polskiego, zbiorki publiczne i kwesty 5. Referat Karno-Administracyjny z lat 1945-1948 /sygn.652-654/ sprawy organizacyjne, zarządzenia , kontrola orzecznictwa organów gminnych i wykonaniem kar administracyjnych 6. Referat Zdrowia z lat 1939-1950 /sygn.655-659/ wnioski na wystawienie legitymacji służbowych dla pracowników służby zdrowia, dokumenty po ubezpieczalni społecznej w Buczkowicach. 7. Referat Aprowizacji i Handlu z lat 1945-1950 /sygn.660-663/ normatywy i instrukcje, kontrole przedsiębiorstw, zestawienia młynów o piekarń w powiecie 8. Referat Przemysłu i Handlu z lat 1937-1951 /sygn.664-710/ spis zakładów przemysłowych , protokoły przejęcia zakładów, plany uruchomienia zakładów i plany obiektów zakładowych, protokoły posiedzeń Przymusowego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, koncesje, sankcje karne za niedopełnienie obowiązku rejestracji 9. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1945-1950 /sygn.711-721/ umowy dzierżawne gruntów PFZ, orzeczenia w sprawie przymusowego wykupu gruntów dzierżawnych - indywidualni dzierżawcy, rejestry gospodarstw rolnych i powiecie, 10. Spisy spraw z lat 1945-1950 /sygn.722-725/ XXI. Dopływy z 2009 r. Akta z lat 1946-1948 /sygn.726-729/ Akta dot. pożyczki odbudowy kraju oraz referatu motoryzacji. XXII. Dopływ z 2010 r. z lat 1945-1946 /sygn.730-752/ Akta osobowe pracowników przeniesionych z Izby Skarbowej w Krakowie do Starostwa Powiatowego w Białej Krakowskiej. XXIII. Dopływ z 2018 r. z lat 1936, 1947-1949 /sygn.753, 754/ Akta przymusowego wykupu gruntów

The history of the creator:

Organizacja prawna jako organu administracji państwowej ukształtowana została w oparciu o ustawy i rozporządzenia Prezydenta RP z dn.19.01.1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30.06.1930 r. w sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania i rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2.07.1931 r. o stanowisku wojewodów i starostów, jako przedstawicieli rządu. Dekret PKWN z 21.08.1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji zmienił częściowo przepisy rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. i wprowadził jako organa wykonawcze administracji ogólnej I instancji, starostwa powiatowe ze starostą na czele, mianowanym przez kierownika resortu administracji publicznej, na podstawie wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej. Starostwo jako urząd działało przez referaty powoływane przez wojewodę. W dniu 7.08.1945 r. został wydany pierwszy szczegółowy podział czynności, który wymienił 15 referatów: ogólny, społeczno-polityczny, administracyjno-prawny, samorządowy, wojskowy, karno-administracyjny, aprowizacji i handlu, przemysłu, opieki społecznej, zdrowia, weterynarii, szkód wojennych, budowlany, kultury i sztuki, pomiarów. Podział ten obowiązywał do 1947 r. włącznie. Od roku 1948 wprowadzono nowy szczegółowy podział czynności, który ustanowił 17 referatów: ogólny, rachunkowo-gospodarczy, społeczno-polityczny, administracyjny, opieki społecznej, przemysłu i handlu, samochodowy, aprowizacji, odbudowy, pomiarów, zdrowia, weterynarii, rolnictwa i reform rolnych, oświaty rolniczej, dział samorządowy. Od roku 1949 brak w wykazie działu samorządowego. W ostatnim z 1950 r. występuje 12 referatów: ogólny, rachunkowo-gospodarczy, społeczno-polityczny, wojskowy, administracyjno-prawny, karno-administracyjny, zdrowia, budownictwa, handlu, przemysłu, pomiarów, samorządowy. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła organy samorządu terytorialnego, organy administracji ogólnej i szereg urzędów terenowych administracji niezespolonej, przekazując całość kompetencji zniesionych urzędów terenowych radom narodowym i ich organom wykonawczym. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

[1936-1939] 1945-1950 [1951-1952]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1939-1939, 1945-1950, 1951-1952.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

754

Total archival units developed :

754

Total archival units without records:

0

Total current materials

28.0

Total current materials developed

27.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 754 j.i.

K.M. 6.06.1968 r. K.M.18.12.2006 r.KM uznała za nowo uporządkowane 102 j.a / 98 powstałych w wyniku przesunięcia z zespołu Nr kz. 16/38 oraz 4 powstałe w wyniku podziału jednostek przechowywanych w zespole Nr k.z. 16/131 - 1,46 mb., 2010 oprac.23 j.i., 2018 r. opracowano dopływ w ilości w 2 j.i.