Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Białej Krakowskiej

Reference code
13/468/0
Border dates
1945-1950
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

I. Powiatowa Rada Narodowa w Białej Krakowskiej z lat 1945-1950 /sygn.1-47/ 1. Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.1-28/ materiały dotyczące organizacji samorządu powiatowego, protokoły z posiedzeń PRN, PPRN i komisji PRN, sprawozdania z działalności PRN, wykazy ławników, protokoły i sprawozdania z kontroli w terenie, sprawozdania m.in.. z działalności komisji, wykazy imienne PRN, miejskich i gminnych rad narodowych. 2. Dział ogólnej polityki komunalnej z lat 1945-1949 /sygn.29-30/ opinie dotyczące spraw gospodarczych powiatu, wnioski o odznaczenia 3. Dział nadzoru nad gminami z lat 1945-1950 /sygn.31-47/ protokoły z posiedzeń MRN oraz GRN z terenu powiatu, sprawozdania z działalności rad narodowych, uchwały rad i regulaminy obrad przesyłane do zatwierdzenia II. Wydział Powiatowy w Białej Krakowskiej z lat 1945-1950 /sygn.48-235/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.48-81/ zarządzenia i wytyczne, sprawy podziału administracyjnego województwa krakowskiego, protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, sprawozdania z działalności, materiały dotyczące podziału czynności Wydziału i utworzenia Biura Prezydium PRN, sprawy osobowe pracowników, sprawozdania i zarządzenia polustracyjne, sprawy majątku samorządowego powiatu, statuty i regulaminy przedsiębiorstw samorządowych, sprawy odszkodowań wojennych, zwalczanie rabunków, powołanie Komitetu Likwidacyjnego AK obszaru południowego. 2. Dział finansowo-gospodarczy z lat 1945-1950 /sygn.82-140/ budżety, księgi dochodów i wydatków, dzienniki główna, roczne sprawozdania rachunkowe, zestawienia statystyczne, uchwały i statuty podatkowe, księgi biercze podatków, kredyt komunalny, prośby o subwencje, sprawy gospodarcze. 3. Dział ogólnej polityki komunalnej z lat 1945-1950 /sygn.141-163/ sprawy oświaty pozaszkolnej, walka z analfabetyzmem, orzeczenia w sprawie organizacji szkół ogólnokształcących stopnia podstawowego, opieka społeczna, powołanie Powiatowej Komisji Ziemskiej, przejmowanie resztówek, akcja przesiedleńcza, przydziały budynków na szkoły rolnicze, sprawy weterynaryjne, rewindykacja mienia zabranego przez okupanta, zalesienia. 4. Dział nadzoru nad gminami z lat 1945-1950 /sygn.164-224/ Inspekcje gmin wiejskich, szkolenia pracowników, budowa mostów, wybory burmistrzów i sołtysów, sprawy dotyczące zmiany obywatelstwa, propozycje zmian administracyjnych na terenie powiatu, protokoły z posiedzeń zarządów miejskich i gminnych, sprawozdania z działalności zarządów miejskich i gminnych, statuty organizacyjne urzędów, regulaminy i instrukcje biurowe, statuty etatów stanowisk pracowniczych, normy pracy i świadczeń dla pracowników samorządowych, budżety gmin, roczne sprawozdania rachunkowe gmin, zatwierdzanie budżetów gmin, sprawozdania podatkowe, wnioski o kredyty i subwencje, statuty opłat administracyjnych, szarwarki, sprawy kredytu gminnego, majątek gmin i gromad, upaństwowienie zakładów przemysłowych, zaopatrzenie gmin w wodę pitną. 5. Dział pożarnictwa z lat 1945-1950 /sygn.225-230/ powołanie komitetów ogniowych, zwalczanie pożarów w terenie, protokoły walnych zebrań oraz roczne sprawozdania OSP 6. Dział planowania z lat 1948-1950 /sygn.231-234/ plany zagospodarowania przestrzennego, plany gospodarcze inwestycji, wnioski i zezwolenia budowlane 7. Dział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1949-1950 /sygn.235/ planowanie gospodarcze, zaopatrzenie materiałowe, dokumentacja techniczna III. Sprawy osobowe, pozwolenia na budowę z lat 1945-1950 /sygn.236-239/ akta osobowe pracowników, listy płac, pozwolenia na budowę

The history of the creator:

Podstawą terytorialną związków samorządowych był stan istniejący w dniu 1 września 1939 r. Stan prawny regulowała ustawa z dnia 11 września 1944 r. KRN o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Rady narodowe powołano do życia na oswobodzonych terenach RP jako tymczasowe organy ustawodawcze i samorządowe. Organami rad były prezydia. Organami wykonawczymi rady były wydziały powiatowe. Przewodniczącymi wydziałów z urzędu byli szefowie administracji ogólnej - starostowie. Zwierzchni nadzór państwowy nad działalnością powiatowych samorządowych organów wykonawczych sprawował Minister Administracji Publicznej. Bezpośredni nadzór sprawował wydział wojewódzki. Technicznymi komórkami wykonawczymi wydziałów powiatowych były referaty. Wydział Powiatowy w Białej Krakowskiej w latach 1945-1950 pracował w oparciu o obowiązujące podziały czynności. Działalność Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego w Białej została przerwana ustawą z dnia 20 marca 1950 r. znoszącą organy samorządu terytorialnego, przekazując całość kompetencji zniesionych urzędów radom narodowym - organom jednolitej władzy państwowej. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Elżbiety Skalińskiej-Dindorf ]

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1950, 1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

256

Total archival units developed :

256

Total archival units without records:

0

Total current materials

12.0

Total current materials developed

11.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 256 j.i.
Book inventory approved Tak 256 j.i.

K.M.6.06.1968 r.