Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wadowicach

Reference code
13/471/0
Border dates
1950-1973 [1974-1976]
Number of series
9
Number of scans
0

Content:

1. Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1950-1976 /sygn.1-159/ protokoły z sesji MRN i posiedzeń PMRN, rejestry uchwał, protokoły komisji rady, ocena pracy radnych, relacje ze spotkań z mieszkańcami, zarządzenia zewnętrzne, szkolenia pracowników, sprawozdania z działalności MRN i PMRN, spisy powszechne i rolne. 2. Referat Finansowo-Budżetowy z lat 1950-1973 /sygn.160-216/ sprawozdania z realizacji uchwał MRN, plany gospodarcze miasta, plany finansowe zakładów budżetowych, sprawozdania finansowe ogólne i GUS, kontrole zewnętrzne, budżet - planowanie i wykonanie 3. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1951-1971 /sygn.217-246/ zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich, realizacja uchwał MRN i PMRN, nadzór nad przedsiębiorstwami, sprawozdania z działalności Referatu, gospodarka gruntowa i lokalowa, cmentarze i grobownictwo wojenne, aktywizacja gospodarcza i czyny społeczne. 4. Rekwalifikacja 2012 r. Akta z lat 1950-1961 /sygn.247-295/ korespondencja w sprawach skarg i zażaleń, sprawy osobowe i listy płatnicze pracowników Prezydium MRN, inwestycje komunalne, wykaz członków spółdzielni mieszkaniowej proponowanych do przydziału mieszkań, rozliczenie akcji zbiórki złomu 5. Dopływ z 2016 r. Akta z lat 1954-1974 /sygn. 296-357/ protokoły, decyzje i korespondencja dotyczące wywłaszczeń i przekazywania gruntów, budownictwo uspołecznione i prywatne, wnioski i decyzje dotyczące przydziału lokali mieszkalnych, zamiany mieszkań i wykwaterowań, gospodarka lokalami użytkowymi, remonty budynków, wykaz zakładów usługowych gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej, projekty techniczne, kosztorysy, plany orientacyjne i sytuacyjne obiektów użyteczności publicznej.

The history of the creator:

Prezydium MRN w Wadowicach rozpoczęło swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Po uchwaleniu powyższej ustawy zmiany w strukturze i zadaniach rady oraz jej organów przyniosły ustawy: z dnia 25 września 1954 r. ordynacja wyborcza do rad narodowych oraz z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych, znowelizowana w 1963 r., która zastąpiła ustawę z 20 marca 1950 r. Dzieje Urzędu zamknęła ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. Ustawa weszła w życie z dniem 9 grudnia 1973 r.

Border dates:

1950-1973 [1974-1976]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1950-1973, 1950-1973, 1974-1976, 1974-1976.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

357

Total archival units developed :

357

Total archival units without records:

0

Total current materials

7.0

Total current materials developed

7.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 357 j.i.
Book inventory approved Tak 357 j.i.

K.M.12.04.1999 r. W 2016 r. wybrakowano 36 j. - 1,75 mb. dokumentacji niearchiwalnej za zgodą nr 146/15 Dyrektora AP w Katowicach.