Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Białej Krakowskiej

Reference code
13/477/0
Border dates
1945-1949 [1950]
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

I. Referat Ogólny z lat 1945-1949 /sygn.1-42/ 1. Kancelaria ogólna z lat 1945-1949 /sygn.1-8/ sprawy tworzenia i likwidacji Oddziału PUR, regulaminy i instrukcje dotyczące działalności, sprawozdania z inspekcji, akta dotyczące spraw personalnych, dzienniki podawcze 2. Sprawy gospodarcze z lat 1945-1949 /sygn.9-16/ sprawy majątku ruchomego i nieruchomego administrowanego przez Oddział PUR, sprawy gospodarcze dotyczące personelu Oddziału PUR, korespondencja dotycząca spraw gospodarczych osadników i przesiedleńców 3. Sprawy statystyki i ewidencji z lat 1945-1949 /sygn.17-29/ plany dotyczące przesiedleń na "ziemie odzyskane" i ich wykonanie, imienne wykazy: osadników, przesiedleńców oraz osób poszukujących rodzin repatriowanych z ZSRR, karty rejestracyjne osób ubiegających się o przydział gospodarstw poniemieckich, kartoteki repatriantów i osiedleńców 4. Sprawy etapowe i zdrowia z lat 1945-1949 /sygn.30-42/ korespondencja w sprawach etapowych, dostarczanie usług dla Punktu Etapowego, ewidencja wydanych zapomóg, sprawozdanie opisowe z działalności Punktu Etapowego w Białej Krak. wykazy statystyczne repatriantów na Punkcie Etapowym, korespondencja w sprawach zdrowia, sprawozdania dotyczące chorych na Punkcie Etapowym II. Referat Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1946 /sygn.43/ korespondencja w sprawach finansowych, rozliczenia z sum budżetowych. III. Referat Osadnictwa z lat 1945-1949 /sygn.44-72/ 1. Sprawy akcji osiedleńczej i uwłaszczeniowej z lat 1945-1949 /sygn.44-61/ statut Związku Repatriantów, korespondencja w sprawach osadnictwa, okólniki, zarządzenia, informacje o możliwościach zakwaterowania przesiedleńców, osadnictwo na terenach "połemkowskich", sprawozdania z lustracji akcji osiedleńczych, protokoły przekazywania repatriantom gospodarstw, statystyczne zestawienia repatriantów i osiedleńców osiedlonych na gospodarstwach poniemieckich, wykazy obiektów poniemieckich na terenie powiatu Biała Krak. 2. Sprawy transportu repatriantów i przesiedleńców z lat 1945-1949 /sygn.62-65/ sprawozdania dotyczące transportów z przesiedleńcami i osadnikami, okólniki i zarządzenia w sprawach transportu, miesięczne sprawozdania ilościowe z akcji transportowych 3. Sprawy prawne z lat 1945-1950 /sygn.66-72/ zaświadczenia wydawane przez Powiatowy Oddział PUR, ewidencja tych zaświadczeń, odpisy z ksiąg hipotecznych dotyczące majątku repatriantów, kwestionariusze przesiedleńców. IV. Dokumentacja techniczna z 1945 r. /sygn.73/ dokumentacja techniczna budynku Punktu Etapowego w Białej Krak.

The history of the creator:

PUR na terenie Białej Krakowskiej rozpoczął działalność na przełomie marca i kwietnia 1945 r. w oparciu o dekretu PKWN z 12 października 1944 r. "o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego" (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Ministra Administracji Publicznej z 17 lipca 1945 r.). Początkowo utworzono Punkt Etapowy w Białej Krakowskiej, potem Rejonowy Inspektorat Osadnictwa w Białej Krakowskiej. Powiatowy Oddział PUR w Białej Krakowskiej formalnie rozpoczął działalność od 1 września 1945 r. Na jego terenie działał również Punkt Odżywczo - Sanitarny w Oświęcimiu, podporządkowany w 1946 r. Powiatowemu Oddziałowi PUR w Chrzanowie. Od 1 czerwca 1946 r. Powiatowemu Oddziałowi PUR w Białej Krakowskiej podporządkowano również obszar działalności dotychczasowego Powiatowego Oddziału PUR w Żywcu. Likwidacja Powiatowego Oddziału PUR w Białej Krakowskiej nastąpiła na skutek Zarządzenia Nr 80 Zarządu Centralnego PUR z dnia 27 października 1948 r., a zakończono ją 28 czerwca 1949 r.

Border dates:

1945-1949 [1950]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1949, 1945-1949, 1950-1950, 1950-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

73

Total archival units developed :

73

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 73 j.i.
Book inventory approved Tak 73 j.i.

K.M.21.09.2005 r.