Państwowy Urząd Repatriacyjny Punkt Odżywczo-Sanitarny w Oświęcimiu

Reference code
13/478/0
Border dates
1945-1948
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

I. Akta administracyjne z lat 1945-1948 /sygn.1-11/ organizowanie i likwidacja Punktu, protokoły wizytacji Punktu, korespondencja w sprawach wysiedleń w ramach akcji "Wisła", korespondencja w sprawach personelu POS, spisy inwentarza majątku ruchomego na Punkcie, sprawozdania opisowe z działalności. II. Repatrianci i przesiedleńcy z lat 1945-1948 /sygn.12-28/ imienne wykazy repatriantów na POS w Oświęcimiu, księgi meldunkowe repatriantów, raporty dotyczące przybywających i wyjeżdżających repatriantów, sprawozdania z akcji "Jaworzno", sprawozdania gospodarcze z działalności POS, pomoc z UNRRA, sprawozdania sanitarne i z transportów, wykazy miesięczne transportów, charakterystyka poszczególnych transportów z repatriantami i przesiedleńcami.

The history of the creator:

Punkt Odżywczo - Sanitarny PUR w Oświęcimiu rozpoczął działalność we wrześniu 1945 r. w oparciu o dekretu PKWN z 12 października 1944 r. "o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego" (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Ministra Administracji Publicznej z 17 lipca 1945 r.) i podporządkowany został początkowo Powiatowemu Oddziałowi PUR w Białej Krakowskiej, a od połowy 1946 r. Powiatowemu Oddziałowi PUR w Chrzanowie. Przez POS w Oświęcimiu początkowo (do końca 1945 r.) przemieszczały się głównie transporty z Polakami wysiedlanymi z terenów Rzeczpospolitej zajętych przez Związek Sowiecki oraz repatriantami z Zachodu, natomiast od połowy 1946 r. byli to głównie przesiedleńcy z terenów powiatów rzeszowskiego, nowosądeckiego, przemyskiego, gorlickiego, jasielskiego czyli Łemkowie oraz Ukraińcy wysiedlani na tereny zachodnie Polski. Po rozpoczęciu akcji "Wisła " (kwiecień 1947 r.) zwiększyła się ilość transportów z przesiedleńcami. Likwidacja PUR POS w Oświęcimiu następowała stopniowo. Rozpoczęto ją 22 maja 1948 r. od likwidacji części obowiązku związanych ze sprawami sanitarnymi i od 26 maja jako Punkt Odżywczy w Oświęcimiu z 4 osobową obsadą podporządkowany został Powiatowemu Oddziałowi PUR w Krakowie. PO w Oświęcimiu działał formalnie do 8 sierpnia 1948 r., kiedy to zlikwidowany został na mocy zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi Nr O.K.996/28 z dnia 3 sierpnia 1948 r., a jego zadania przejęte zostały przez Powiatowy Oddział PUR w Krakowie. Faktyczna likwidacja działalność PUR POS w Oświęcimiu nastąpiła z końcem 1948 r.

Border dates:

1945-1948

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1948, 1945-1948.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

28

Total archival units developed :

28

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 28 j.i.
Book inventory approved Tak 28 j.i.

K.M. 21.09.2005 r.,