Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Wadowicach

Reference code
13/479/0
Border dates
1945-1950
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

I. Referat Ogólny z lat 1945-1950 /sygn1-5/ korespondencja poufna i dziennik spraw poufnych, kontrole Oddziału PUR, sprawy rejestracji repatriantów, książka inwentarzowa majątku Oddziału PUR. II. Referat Finansowo-Budżetowy z lat 1946-1950 /sygn.6-12/ księgi wydatków i przychodów oraz rachunków bieżących, listy płac pracowników Oddziału PUR. III. Referat Osadnictwa z lat 1945-1948 /sygn.13-19/ sprawy przydzielania obiektów rolniczych i nierolniczych, karty ewakuacyjne repatriantów, zaświadczenia repatriacyjne wraz z załącznikami, sprawy dotyczące orzeczeń odszkodowawczych, opisy straconych majątków. IV. Punkt Odżywczo-Sanitarny w Suchej z lat 1945-1946 /sygn.20-23/ sprawy organizacyjne Punktu, raporty i sprawozdania gospodarcze, spis transportów repatriantów, książka obsługi transportu. V. Inne z 1945 r. /sygn.24/ Biuletyn Informacyjny PUR VI. Dopływ 2009 r., akta z lat 1947-1950 /sygn.25,26/ Aniekty personalne, sprawy ubezpieczenia pracowników.

The history of the creator:

Placówki terenowe Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na terenie powiatu wadowickiego rozpoczęto organizować na przełomie marca i kwietnia 1945 r., w oparciu o dekretu PKWN z 12 października 1944 r. "o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego" (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Ministra Administracji Publicznej z 17 lipca 1945 r.). W marcu 1945 r. istniał Rejonowy Inspektorat Osadnictwa w Wadowicach z siedzibą w Stryszowie. Powiatowy Oddział PUR w Wadowicach rozpoczął działalność z dniem 1 września 1945 r. Dnia 28 stycznia 1946 r. zlikwidowany został, istniejący od wiosny 1945 r., Punkt Odżywczo - Sanitarny PUR w Suchej i z dniem 26 lipca 1946 r. zostało zakończone przejmowanie jego agend przez Powiatowy Oddział PUR w Wadowicach Po likwidacji PUR PO w Białej Krakowskiej nastąpiło dalsze poszerzenie terenu działania PUR PO w Wadowicach. Likwidacja Powiatowego Oddziału PUR w Wadowicach nastąpiła na podstawie zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 8 września 1950 r. co do przejęcia agend osadnictwa rolnego od PUR w Krakowie. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Pawła Hudzika]

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

26

Total archival units developed :

26

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 26 j.i.

K.M. 21.09.2005 r., w 2009 r. włączono jako dopływ opracowany 2j.i. - 0,01 mb. (sygn.25,26)