Stowarzyszenie Poszkodowanych Przez III Rzeszę Na Rzecz Budowy Obozu KL Auschwitz - Birkenau w Brzezince

Reference code
13/685/0
Border dates
1996-2006
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1.Postanowienia o rejestracji i likwidacji, statut, protokoły z zebrań walnych i Zarządu, deklaracje członkowskie, korespondencja, petycje, ogłoszenia, zaproszenia, wnioski o odszkodowania. Dokumentacja dowodowa z PM Auschwitz Birkenau /kserokopie/, broszura z lat 1996 - 2006 /sygn. 1 - 18/

The history of the creator:

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przez III Rzeszę Na Rzecz Budowy Obozu KL Auschwitz - Birkenau w Brzezince powołane zostało do życia dnia 5 listopada 1996 r. przez ludność Oświęcimia i okolicznych wiosek. Początkowo działało pod nazwą Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Formalna rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła w dniu 15 lutego 1997 r. Dokonał jej Sąd Wojewódzki w Bielsku – Białej wpisując do rejestru stowarzyszeń pod numerem 794 Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę Na Rzecz Budowy Obozu KL Auschwitz – Birkenau. Jako siedzibę Stowarzyszenia wpisano Brzezinkę. Celem Stowarzyszenia było wyegzekwowanie indywidualnych, moralnych i materialnych praw poszkodowanych w drodze rekompensaty szkód oraz uzyskania satysfakcji na rzecz poszkodowanych. Organami stowarzyszenia były: Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Kadencja władz trwała 4 lata. Swoje statutowe zadania Stowarzyszenie realizowało w latach 1997 – 2005. W dniu 1 października 2005 r. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia. Ostateczna likwidacja nastąpiła 3 lutego 2006 r., kiedy to Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia wydał postanowienie o wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego (Nr KRS 0000005915) Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę Na Rzecz Budowy Obozu KL Auschwitz – Birkenau w Brzezince.

Border dates:

1996-2006

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1996-2006.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

18

Total archival units developed :

18

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 18 j.i.

K.M.12.10.2006 r., inwentarz książkowy IZA