Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego w Katowicach

Reference code
12/479/0
Border dates
[1949] 1961-1981
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Organy kolegialne: komisje (protokoły posiedzeń) z lat 1956-1965, sygn. 1-7 Organizacja: statuty, regulaminy pracy, tworzenie przedsiębiorstw, reorganizacje, pisma okólne z lat 1956-1966, sygn. 8-29 Planowanie i sprawozdawczość: plany i sprawozdania wieloletnie i roczne Zjednoczenia i przedsiębiorstw, analizy ekonomiczne, materiały dotyczące spisy przemysłowego z lat 1955-1966, sygn. 30-425, brak sygn. 417 Wydawnictwa własne: biuletyny, kwartalniki, roczniki, informatory z lat 1953-1966, sygn. 426-444 Kontrola: zasoby i tryb przeprowadzania kontroli, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne z lat 1961-1966, sygn. 445-512 Zatrudnienie: realizacja ustawy o zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych z lat 1959-1966, sygn. 513-518 Ochrona pracy: sprawozdania BHP z lat 1955-1965, sygn. 519-543 Szkolenie, postępowe metody pracy, dyscyplina pracy, sprawy socjalno-bytowe: sprawozdania z przebiegu przygotowania zawodowego, współzawodnictwo, wykorzystanie czasu pracy, akcje socjalne Zjednoczenia z lat 1962-1966, sygn. 544-550 Inwestycje: inwestycje produkcyjne i nieprodukcyjne, kwartalne remonty w latach 1960-1965, sygn. 551 Gospodarka materiałowa: analizy, plany zapasów i obrotów z lat 1959-1966, sygn. 552-606 Gospodarka środkami trwałymi: sprawozdania ze stanu i ruchu środków trwałych z lat 1960-1966, sygn. 607-614 Finanse; bilanse, sprawozdania finansowe, plany kosztów z lat 1956-1966, sygn. 615-789 Postęp techniczny: plany rozwoju techniki, dokumentacja techniczna, popularyzacja postępu technicznego z lat 1957-1966, sygn. 790-809

The history of the creator:

Poprzednikiem Śląskiego Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego był w latach 1950-1959 Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego "Śląsk" z siedzibą w Warszawie. Zarządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 17.12.1956 roku powołano w kraju terenowe zarządy budownictwa, w tym Śląski Zarząd Budownictwa Przemysłowego. W związku z tym 21.01.1957 roku zlikwidowano istniejący od 28.02.1956 roku w Katowicach Ośrodek Łączności Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego w Katowicach, któremu podlegały Przemysłowe Zjednoczenia Budowlane. Uchwałą Rady Ministrów nr 45 z 21.02.1958 roku zarządzono zmiany organizacyjne w budownictwie. Zmieniono nazwy Przemysłowych Zjednoczeń Budowlanych na Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (zarządzenie Ministra Budownictwa z 2.04.1958 roku). Śląski Zarząd Budownictwa Przemysłowego zmienił nazwę na Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego. W latach 1956-1958 Centralnemu Zarządowi "Śląsk" podlegały następujące Przemysłowe Zjednoczenia Budowlane: Katowickie, Gliwickie, Sosnowieckie, Bielskie, Opolskie, Zjednoczenie Przemysłowe Budowy Huty im. B. Bieruta (od 1958 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego), Przedsiębiorstwo Budowlane Oświęcim. W skład "Śląskiego Zarządu" weszło jeszcze nowoutworzone Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej. W 1958 roku do Śląskiego Zjednoczenia weszło Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego. Przedsiębiorstwa: Katowickie, Gliwickie, Bielskie, Sosnowieckie, Częstochowskie weszły w skład Zjednoczenia Budownictwa Hutniczego w Katowicach, pozostając w ramach porozumienia branżowego przedsiębiorstw budownictwa hutniczego w Polsce, dla których Zjednoczenie Budownictwa Hutniczego było jednostką wiodącą. Do porozumienia branżowego należało 41 przedsiębiorstw i 4 biura projektów. Porozumienie zawarto na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 116 z 14.05.1965 roku o współpracy, uchwały nr 48 z 18.02.1966 roku w sprawie utworzenia Zjednoczenia Budownictwa Hutniczego i zarządzenia nr 65 Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z 19.03.1966 w sprawie koordynacji branżowej w budownictwie hutniczym. Porozumienie weszło w życie z dniem 1.07.1966 roku. Struktura organizacyjna Centrali Zjednoczenia obejmowała Dyrektora Naczelnego i jego zastępców: dyrektora technicznego, ekonomicznego, do spraw pracowniczych, w latach 1956-1958 powołano kolejne organy: Radę Techniczną, Wydział Techniczny i Ekonomiczny, Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych, Centralne Laboratorium Badania Materiałów Budowlanych. Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego powstało w 1951 roku z połączenia Inżynieryjnej Budowlanej Spółdzielni Pracy, Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego nr 4, oraz Kierownictwa Grupy Robót Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego jako Bielskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane. W czerwcu 1956 roku na terenie budowy Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu powstało osobne przedsiębiorstwo, które wchłonęło Kierownictwo Grupy Robót Oświęcim. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (nr 20) powstało 1.01.1950 roku z Kierownictwa Robót Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 4 w Gliwicach. 1.01.1951 roku w wyniku połączenia Przedsiębiorstwa nr 20 z Przedsiębiorstwem "Beton-Stal"(Kierownictwo Robót w Częstochowie) i Społecznym Przedsiębiorstwem Budowlanym Zarząd Robót w Zawierciu powstało Częstochowskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane. 1.07.1952 roku po przyłączeniu Zarządu Budowlanego "Huta" powstało Zjednoczenie Przemysłowe Budowy Huty im. B. Bieruta. Od 1958 roku obowiązywała nazwa Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego działało już w 1947 roku jako Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 4. Zostało utworzone 29.07.1948 roku, jego oddziały terenowe w Katowicach, Częstochowie, Bielsku, Opolu przekształcono w odrębne przedsiębiorstwa z dniem 1.03.1950 roku. Ostateczną nazwę przyjęło 24.06.1958 roku. Obejmowało tereny: od Chorzowa Batorego na wschodzie do Toszka na zachodzie, Strzybnicy i Kalet na północy po Rybnik i Żory na południu. Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego powstało 28.02.1951 roku, jako Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego nr 3. Prowadziło prace na terenie: Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Szopienic, Siemianowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Ząbkowic, Zawiercia. Pięć ostatnich miast odeszło w 1952 roku po utworzeniu Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Do rejonu działania Katowickiego Przedsiębiorstwa przyłączono tereny: Rudy, Kochłowic, Mysłowic, Mikołowa, Łazisk. Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej rozpoczęło działalność jako zakłady produkcyjne Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego na przełomie 1948 i 1949 roku, po jego likwidacji w 1950 roku podległe zakłady weszły w skład Katowickiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego, jako grupa robót Kierownictwa Zakładów Produkcji Pomocniczej. W 1952 roku utworzono Zarząd Produkcji Materiałów Budowlanych skupiający zakłady produkcji pomocniczej wchodzące dotąd w skład różnych zjednoczeń budowlanych. Początkowo Zarząd podlegał Katowickiemu Przemysłowemu Zjednoczeniu Budowlanemu, a od 1953 roku bezpośrednio Centralnemu Zarządowi "Śląsk" jako Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictwa Przemysłowego. Należało do niego: 6 tartaków, 11 stolarni, 4 żwirownie, 2 piaskownie, 3 warsztaty mechaniczne, siatkownia. W 1954 roku Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej rozbito na: Katowickie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa i Kamieniołomów oraz Zarząd Produkcji Pomocniczej podporządkowany Katowickiemu Przemysłowemu Zjednoczeniu Budowlanemu. W 1957 roku Zarząd wydzielono z Katowickiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego i utworzono Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej, które w 1960 roku przekształcono w Katowickie Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr. T. Dubrawski. Katowice 1978]

Border dates:

[1949] 1961-1981

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1949-1950, 1953-1960, 1961-1981.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2348

Total archival units developed :

808

Total archival units without records:

0

Total current materials

32.0

Total current materials developed

10.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak 808 j.
Working list Tak 5 j.
Delivery and acceptance list Tak 1535 j.

KM 23.10.1981, 0014-14