Przedsiębiorstwa państwowe powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Reference code
36/199/0
Border dates
1946-1953
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

199/1 Państwowa Centrala Handlowa w Chełmie sprawy organizacyjne z 1949 r. (sygn. 1); zarządzenia i okólniki z lat 1948-1949 (sygn. 2-3); korespondencja z lat 1949-1951 (sygn. 4-5); dzienniki korespondencyjne z lat 1949-1950 (sygn. 6-11); sprawozdania i protokoły z 1949 r. (sygn. 12); bilanse z lat 1947-1949 (sygn. 13-15, 21-22); dziennik główna z 1952 r. (sygn. 16); związki zawodowe - korespondencja normatywna z lat 1947-1950 (sygn. 17-20); polisy ubezpieczeniowe z lat 1949-1950 (sygn. 23); sprawy personalne pracowników z lat 1946-1948 (sygn. 24-26); listy płac z lat 1949-1950 (sygn. 27-28) 199/2 Powszechny Dom Towarowy w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze kierowników PDT w Chełmie z lat 1949-1950 (sygn. 1); zamównienia z 1950 r. (sygn. 2); zapotrzebowanie towarowe z 1951 r. (sygn. 3); rozdzielniki z lat 1951-1952 (sygn. 4-5); protokoły Komisji Cennikowej z 1952 r. (sygn. 6); sprawozdania miesięczne sprzedaży pozostałości towarów z lat 1948-1952 (sygn. 7); inwentaryzacja towarowa z 1952 r. (sygn. 8); protokoły z posiedzeń Komisji Różnic Remamentowych z lat 1951-1952 (sygn. 9-10); protokoły strat z lat 1951-1952 (sygn. 11); sprawozdania opisowo-handlowe z 1953 r. (sygn. 12); instrukcje bilansowe z lat 1947-1948 (sygn. 13); zapotrzebowanie środków obrotowych z 1949 r. (sygn. 14); plany finansowe z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 15-17); sprawozdawczość finansowa z lat 1947-1952 (sygn. 18-21); bilanse z lat 1947-1952 (sygn. 22-28); dzienniki główna z lat 1948-1952 (sygn. 29-33); zarządzenia i okólniki z lat 1947-1952 (sygn. 34-43); korespondencja z lat 1950-1951 (sygn. 44); zarządzenia wewnętrzne z lat 1950-1952 (sygn. 45-48); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 49-50); protokoły narad roboczych z 1952 r. (sygn. 51); protokoły odpraw pracowników PDT w Chełmie z lat 1948-1949 (sygn. 52); protokoły narad kolektywu z 1952 r. (sygn. 53); oferty, umowy oraz protokoły szacunkowe z lat 1947-1949 (sygn. 54); protokoły na wykonanie robót zleconych z lat 1948-1949 (sygn. 55); sprawy remontu z lat 1948-1952 (sygn. 56); obrót kolejowy - sprawozdania z 1950 r. (sygn. 57); transport samochodowy - sprawozdania z 1949 r. (sygn. 58); praktyki wakacyjne uczniów Technikum Handlowego z 1952 r. (sygn. 59); akcja socjalna z 1952 r. (sygn. 60); BHP z lat 1951-1952 (sygn. 61); książka inwentaryzacyjna z lat 1947-1948 (sygn. 62); księgi inwentarzowe z lat 1948-1952 (sygn. 63-64); wykaz pracowników z lat 1948-1950 (sygn. 65); dziennik ewidencyjny z lat 1947-1953 (sygn. 66); Sekcja Personalna - sprawozdania z 1952 r. (sygn. 67); wykonanie planu z 1948 r. (sygn. 68); analizy ekonomiczne z lat 1952-1953 (sygn. 69); protokoły pokontrolne i polustracyjne z lat 1948-1952 (sygn. 70-72); protokoły zebrań POP z lat 1950-1952 (sygn. 73); Liga Kobiet z 1952 r. (sygn. 74); Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski z lat 1951-1952 (sygn. 75); współzawodnictwo z lat 1949, 1953 (sygn. 76-77); sprawozdania operatywne miesięczne z lat 1949-1950 (sygn. 78-99); akta personalne z lat 1946-1952 (sygn. 100-132); sprawy personalne pracowników PDT - kartoteki personalne, wykazy, listy płacy z lat 1947-1952 (sygn. 133-139); sprawy zaopatrzenia w PDT w Chełmie z 1948 r. (sygn. 140) 199/3 Polskie Zakłady Zbożowe w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze młyna nr 5 w Chełmie z lat 1948, 1950 (sygn. 1); protokoły zdawczo-odbiorcze młyna nr 6 w Chełmie z lat 1947-1950 (sygn. 2); preliminarze budżetowe młyna nr 6 na 1949 r. (sygn. 3); protokoły odbytych zebrań w młynach nr 6 i 7 z lat 1948-1949 (sygn. 4); akta młynów nr 7 i 8 w Chełmie z lat 1946-1949 (sygn. 5); protokoły zdawczo-odbiorcze młynów nr 7 i 9/7-8 z lat 1947-1950 (sygn. 6); protokoły inspekcji młyna nr 7 z lat 1948, 1950 (sygn. 7); projekt planu produkcji na 1952 rok z 1952 r. (sygn. 8)

The history of the creator:

199/1 Państwowa Centrala Handlowa została utworzona na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 11 maja 1945 r. Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1949 r. (M.P. z 1949 r. Nr 11, poz. 309) ustalono, że przedsiębiorstwo "Państwowa Centrala Handlowa" działać będzie nadal w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad gospodarki handlowej pod nazwą "Państwowa Centrala Handlowa - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione". Likwidacja przedsiębiorstwa nastąpiła z dniem 1 stycznia 1950 r. na mocy zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 grudnia 1949 r. W Chełmie przedsiębiorstwo funkcjonowało pod nazwami: PCH Oddział w Lublinie Agentura w Chełmie; PCH Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa w Chełmie; PCH Oddział Sprzedaży Własnej Detalicznej w Chełmie. Siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w Chełmie przy ulicy Lwowskiej 70. Status prawny – handel i usługi. PCH w Chełmie swoim zasięgiem obejmowała miasta Chełm, Krasnystaw, Włodawa. Jednostką nadrzędną była Państwowa Centrala Handlowa Oddział w Lublinie. Do podstawowych zadań Centrali należało prowadzenie sprzedaży detalicznej oraz sieci sklepów. 199/2 Powszechny Dom Towarowy w Chełmie funkcjonował w latach 1947-1953. Siedziba domu towarowego mieściła się w Chełmie. Status prawny – handel i usługi. PDT w Chełmie był samodzielną jednostką handlową podlegającą bezpośrednio Dyrekcji Naczelnej Domów Towarowych w Warszawie. Działalnością domu kierował kierownik mianowany i odwoływany przez dyrekcję w Warszawie. Kierownikowi podlegały bezpośrednio sekcje: handlowa i finansowa; referaty: administracyjny, planowania, personalny, kontroli oraz sekretariat. Do podstawowych zadań PDT należało m. in. zaopatrzenie w handlu detalicznym ludności we wszelkiego rodzaju towary pochodzące przede wszystkim z wytwórczości państwowej, ale również spółdzielczej. 199/3 Polskie Zakłady Zbożowe w Chełmie funkcjonowały w latach 1948-1950. Siedziba zakładów mieściła się w Chełmie, najprawdopodobniej przy ulicy Lubelskiej 105 (młyn Michalenki, młyn Nr 5). Status prawny – handel i usługi. W 1948 r. Polskie Zakłady Zbożowe Przedsiębiorstwo Państwowo-Spółdzielcze Okręg w Lublinie Zespół Młynów Nr 2 w Chełmie przejęły młyny spod zarządu Związku Gospodarczego Spółdzielni RP „Społem”. Zarządzały czterema młynami w Chełmie oznaczonymi numerami 5 (dawny Michalenki), 6 (dawny Gryzińskiego), 7, 8 (dawne młyny Boguszewskiej). Zakłady zajmowały się przemiałem zboża na mąkę.

Border dates:

1946-1953

Classification:

The name of the creator:

Powszechna Centrala Handlowa w Chełmie; Powszechny Dom Towarowy w Chełmie; Polskie Zakłady Zbożowe w Chełmie

Dates:

1946-1953, 1946-1953.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

176

Total archival units developed :

176

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak