Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Hrubieszowie

Reference code
36/217/0
Border dates
1959-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1960-1974 (sygn. 1-176, 332-334); roczne zbiorcze sprawozdania finansowe z lat 1965-1974 (sygn 177-181, 335-336); kontrola jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1960-1975 (sygn. 182-331); materiały szkoleniowe, 1964 r. (sygn. 337)

The history of the creator:

Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Hrubieszowie powstał w 1957 r. Likwidacji uległ w 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej. Siedziba Związku mieściła się w Hrubieszowie, kolejno przy ulicach Dzierżyńskiego 19, Zamojskiej 181. Status prawny – stowarzyszenia i związki, instytucja gospodarcza. Władze Powiatowego Związku Kółek Rolniczych stanowiły: Powiatowy Zjazd Delegatów, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Powiatowy Zjazd Delegatów odbywał się co 2 lata. W skład zarządu wchodziło 21-39 osób. Uchwalał on roczne plany pracy i budżet związku, ustalał roczne plany pracy Prezydium, dokonywał okresowych ocen pracy kółek rolniczych, zwoływał powiatowe zjazdy delegatów oraz komisje. Komisja Rewizyjna składała się z 5 członków i była organem sprawującym kontrolę gospodarki PZKR. Organem wykonawczym zarządu było prezydium, które składało się z 7-11 osób, w tym z prezesa, 2 wiceprezesów i sekretarza. Prezydium wykonywało uchwały zjazdu i zarządu, dokonywało kontroli prawidłowego wykorzystywania przez kółka rolnicze środków FRR. Związek był społeczno-gospodarczą organizacją zrzeszonych w kółkach rolniczych, kołach gospodyń wiejskich oraz specjalistycznych zrzeszeniach branżowych. Kierował rozwojem tych organizacji zapewniał im pomoc instruktażową w dziedzinie działalności gospodarczej i kulturalnej, a szczególnie w zakresie racjonalnego gospodarowania powierzonym mieniem społecznym w kółkach rolniczych. Podstawowym celem Związku było prowadzenie działalności w zakresie produkcji rolnej i zwiększenia dochodowości gospodarstw indywidualnych. Realizacji tych celów miały służyć: mechanizacja, melioracja łąk i pastwisk, racjonalna gospodarka nasienna i nawozowa, rozwój hodowli, ochrona roślin, kontraktacje. Członkami Związku były kółka rolnicze.

Border dates:

1959-1975

Classification:

stowarzyszenia i związki

The name of the creator:

Dates:

1959-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

337

Total archival units developed :

337

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.55

Total current materials developed

1.55

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak