Akta miasta Brzozowa

Reference code
60/16/0
Number of series
17
Number of scans
0

Content:

Z okresu staropolskiego najcenniejsze są odpisy przywilejów, głównie z XVIII wieku. Z okresu zaborczego na szczególna uwagę zasługują zachowane protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1867- 1917, ale z pewnymi lukami. Z lat do okresu autonomii zachowały są preliminarze budżetowe od roku 1839 i sprawozdania z ich realizacji od 1844 r. oraz księgi pobocze kasy. W dziale finansowym na uwagę zasługują materiały gminnej kasy pożyczkowej, księgi finansowe, protokoły z posiedzeń zarządu kasy. Z okresu międzywojennego również materiały kasy są najpełniej reprezentowane. Również z okresu 1919 - 1939 zachowane księgi poboczne a to: dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków budżetowych. Z okresu okupacji hitlerowskiej zachowane materiały zawierają informacje dotyczące polityki rolnej wobec wsi, informują o kontyngentach, przymusowych robotach, obciążeniach podatkowych.W gospodarce finansowej gminy w okresie okupacji informują zachowane preliminarze budżetowe i sprawozdania z ich realizacji.

The history of the creator:

Brzozów był lokowany na prawie magdeburskim w roku 1359 przez króla Ludwika Węgierskiego. W aktach zespołu brak jest materiałów, na podstawie których można by przedstawić organizację władz miejskich w okresie do roku 1866. Zachowane materiały archiwalne pozwalają na przedstawienie dziejów ustrojowych dopiero od roku 1866. Na czele władz miejskich stała Rada Miejska składająca się z 16 osób. W 1867 roku posiadała własny i poruczony zakres działania. Własny zakres działania obejmował: zarząd majątkiem gminy, czuwanie nad bezpieczeństwem osób i ich mienia, staranie o zakładanie i utrzymanie gminnych dróg, mostów, ulic, placów i bezpieczeństwa na drogach, nadzór policji nad artykułami żywności, targami, miarą i wagą, nadzór nad zdrowiem publicznym, nadzór nad czeladnikami i zatrudnionymi pracownikami, sprawy ubogich i opieki nad zakładami dobroczynnymi gminy, zwalczanie żebractwa, troska o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w mieście, nadzór nad budownictwem i wydawanie zezwoleń budowlanych, utrzymanie szkół średnich i niższych. Poruczony zakres działania obejmował: utrzymanie bezpieczeństwa i spokoju, prowadzenia ewidencji ludności i czynności meldunkowych, dostarczanie wojskowych kwater, egzekwowanie świadczeń pieniężnych dla państwa, rejestracja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu. Rada miała obowiązek nadzorowania urzędowania burmistrza i magistratu. Zbierała się na posiedzeniu przeciętnie raz na miesiąc i obradowała pod kierownictwem burmistrza lub jego zastępcy. Z posiedzeń spisywany był protokół zawierający nazwiska obecnych radnych, dyskusję i teksty uchwał. W roku 1876 w skład rady wchodziło 11 rzemieślników, 1 pracownik sądu, 1 kupiec, 1 właściciel, 2 właścicieli realności, 2 właścicieli folwarku, 1 właściciel fabryki, 2 urzędników, 1 proboszcz. W roku 1903 liczba członków rady wynosiła 30 osób. Z członków rady wybierana była zwierzchność gmina zwana również magistratem miasta. W skład jej wchodził burmistrz, jego zastępca i 3-ch asesorów. Kadencja Rady i zwierzchności trwała 6 lat. Do zakresu działania burmistrza należało przewodniczenie na posiedzeniach rady miejskiej i zwierzchności, wykonywanie uchwał i zarządzeń rady i zwierzchności, kierowanie Urzędem Miejskim i sprawowanie nadzoru nad urzędnikami i pracownikami, wydawanie zarządzeń w sprawach nagłych z koniecznością przedstawienia ich radzie, opracowanie wniosków dotyczących mianowania i zwalniania pracowników. Zwierzchność gminna była doradczym i wykonawczym ciałem burmistrza. Do jej zakresu działania należało: wykonywanie ustaw i rozporządzeń wchodzących we własny zakres działania, opracowywanie wniosków do uchwał rady miejskiej, zarząd majątkiem, dochodami i wydatkami gminy lub pod zarządem gminy zostających, prowadzenie kasowości i rachunkowości gminnej. Zwierzchność/ magistrat/ obradowała kolegialnie pod przewodnictwem burmistrza, zebrania odbywały się przeciętnie raz w tygodniu. Burmistrz do realizacji własnego zakresu działania i magistratu posiadał etatowych pracowników zatrudnionych w biurze magistratu a to: sekretarza, rachmistrza, kasjera, budowniczego, inspektora policji. Akta z okresu 1866 – 1918 roku nie informują o podziale biura na komórki organizacyjne. W okresie 1918 – 1939 roku zasadniczo ustrój miasta nie uległ zmianie, jedynie w roku 1933 uległ częściowej reorganizacji. Zakres działania stał się bardziej samodzielny w podejmowaniu decyzji. W czasie okupacji niemieckiej – okres 1939- 1944 zlikwidowana została Rada Miejska. Burmistrz posiadał pełną władzę wykonawczą administracji miejskiej i podlegał Starostwu Sanockiemu. Od roku 1941 w Brzozowie została utworzona ekspozytura starostwa. W aktach brak materiałów o organizacji biura zarządu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Dobrowolski, Sanok 2008]

Border dates:

1613-1948

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1613-1613, 1615-1615, 1617-1617, 1619-1619, 1670-1671, 1689-1689, 1711-1711, 1714-1738, 1748-1748, 1778-1779, 1786-1948.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski, niemiecki, łaciński

Availability:

Available in full

Total archival units:

480

Total archival units developed :

480

Total archival units without records:

0

Total current materials

11.21

Total current materials developed

11.21

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak