Starostwo Powiatowe Sanockie

Reference code
60/70/0
Number of series
13
Number of scans
0

Content:

W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Referatu Ogólnego - sprawozdania, nadzór, Referatu Administracyjnego - organizacja rad, ewidencja, opinie, wywłaszczenia, Referatu Społeczno-Politycznego - sprawozdania, wykazy ewakuowanych, podania o zwolnienie z ewakuacji, świadectwa moralności, repatriacja, zbiórki publiczne, Referatu Handlu - handel, zaopatrzenie, ceny, Referatu Przemysłu - zakłady przemysłowe, rzemiosło, Referatu Karno-Administracyjnego - areszty gminne, Referatu Pomocy Społecznej - zapomogi, opieka, zakłady opiekuńcze, Referatu Sanitarnego - apteki, uzdrowiska, Referatu Powierniczego - dzierżawy, Referatu Odbudowy - plany, przydział mieszkań, Referatu Świadczeń Rzeczowych - sprawy pracownicze, Referatu Budżetowo-Gospodarczego - okólniki, Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych - okólniki, zarządzenia, przydział ziemi, szacunki gospodarstw, parcelacja

The history of the creator:

Powiatowa Rada Narodowa w Sanoku została powołana do życia na mocy Ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz Dekretu PKWN nr 74 z dnia 23 listopada 1944 r.. Organem wykonawczym Powiatowej Rady Narodowej był Wydział Powiatowy, który stanowił władzę porządkową dla burmistrzów, wójtów, sołtysów oraz członków zarządów gmin wiejskich i miast nie wydzielonych. Przewodniczącym Wydziału Powiatowego był z urzędu starosta lub jego zastępca. Do zakresu działania samorządu terytorialnego należały sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, o ile nie były wyraźnie zastrzeżone do kompetencji władz państwowych. Rozgraniczenie kompetencji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego oraz ustalenie zakresu działania na podstawie obowiązujących ustaw i przepisów nastąpiło w 1946 r.. W 1948 r.w skład biura Wydziału Powiatowego wchodziły Referat Ogólno-Oganizacyjny, Referat Inspekcyjny, Referat Finansowo-Budżetowy, Referat Budowlany i Planowania Przestrzennego, Referat Gospodarki Powiatowej, Referat Administracji Społecznej, Referat Pożarnictwa, Kancelaria. Bezpośrednim kierownikiem całego Biura Wydziału Powiatowego był Przewodniczący, a nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzeń oraz przebiegiem prac wykonywał w jego imieniu – sekretarz. Z chwilą ogłoszenia ustawy sejmowej z dnia 20 marca 1950 r. przekształcającej rady narodowe w terenowe organy jednolitej władzy państwowej, dotychczasowa Powiatowa Rada Narodowa, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Wydział Powiatowy w Sanoku przestały istnieć. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Dobrowolski, Sanok 2008]

Border dates:

1944-1950

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1944-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

12

Total archival units developed :

12

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.09

Total current materials developed

2.09

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Akta zespołu Starostwo Powiatowe w Sanoku z lat 1944-1950, 797 j.i., 12,70 mb. - przechowuje Archiwum Państwowe w Przemyślu