Nadleśnictwo Kłobuck

Reference code
8/1179/0
Border dates
[1957]1972-1995
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Kłobuck stanowią: narady leśniczych, regulaminy organizacyjne, konferencja ekonomiczna nadleśnictwa, protokoły przekazania – przejęcia agend nadleśnictw, zarządzenia nadleśniczego, program poprawy działalności, programy perspektywiczne, program usprawnienia gospodarki rolnej, podstawowe kierunki stabilizacji zagospodarowania lasu, program wykorzystania rezerw, branżowe programy działania, plany poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, plany techniczno-ekonomiczne, plany remontów, plany zbioru szyszek i nasion, wywozu drewna, sprawozdania z działalności, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość statystyczna, analizy, spisy zdawczo-odbiorcze, dokumentacja kontroli, rewizji i lustracji, układ zbiorowy pracy, zasady wynagradzania i premiowania, dokumentacja wypadków przy pracy, charakterystyka stanowisk pracy, szkolenia pracowników, katalog norm zakładowych, zasady gospodarki materiałowej, aktualizacja wizur triangulacyjnych, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, aktualizacja powierzchni nadleśnictwa, ewidencja gruntów, zmiany stanu posiadania, rejestry powierzchniowe, przejmowanie i przekazywanie gruntów, wykazy gruntów i ich użytkowników, analizy, informacje i sprawozdania z działalności straży leśnej, plany urządzenia gospodarstwa leśnego, mapy sytuacyjne, gospodarcze i przeglądowe, programy zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli i Państwowego Funduszu Ziemi, plany, wykazy i sprawozdania z cięć, plany, wnioski i sprawozdania z hodowli lasu, plany i sprawozdania z zadrzewień, żywicowania i ochrony lasu, oceny upraw, plany i sprawozdania z ochrony przeciwpożarowej, gospodarka łowiecka, plany i sprawozdania z gospodarki rolnej i rybackiej, plany i sprawozdania z turystycznego zagospodarowania lasu, polityka cen, kalkulacje kosztów, zestawienia drzewa liściastego i iglastego

The history of the creator:

Nadleśnictwo Kłobuck utworzone zostało w 1972 roku na mocy zarządzenia Nr 57 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 20 września 1972 roku w sprawie likwidacji oraz zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw. W skład nowoutworzonego nadleśnictwa weszły powierzchnie byłych nadleśnictw: Kłobuck, Parzymiechy i Ostrowy stając się obrębami. Ponadto do obrębu Kłobuck przyłączono część powierzchni byłego Nadleśnictwa Panki tj. lasy leśnictwa Zwierzyniec. Nadleśnictwo Kłobuck położone było w województwie katowickim na terenie powiatów: Kłobuck i Częstochowa w gminach: Blachownia, Gnaszyn Dolny, Kamyk, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Truskolasy, Wręczyca Wielka, Mykanów, Krzepice i Lipie. Nieznaczna część powierzchni nadleśnictwa położona była na terenie miast Kłobuck i Krzepice. Z dniem 1 czerwca 1975 roku w wyniku wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju lasy nadleśnictwa znalazły się w całości w województwie częstochowskim w miastach: Kłobuck i Krzepice oraz gminach: Miedźno, Kamyk, Popów, Opatów, Truskolasy, Wręczyca, Panki, Lipie, Krzepice, Mykanów, Gnaszyn Dolny, Blachownia. W 1978 roku do Nadleśnictwa Kłobuck przyłączono tereny byłego Nadleśnictwa Pajęczno położone w granicach województwa częstochowskiego, z których utworzono obręb Pajęczno. W 1998 roku część lasów przekazane zostaje do Nadleśnictwa Gidle, natomiast w roku 2004 następuje przekazanie całego obrębu Pajęczno do Nadleśnictwa Radomsko. Obecnie Nadleśnictwo Kłobuck wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i składa się z dwóch obrębów leśnych: Kłobuck i Parzymiechy. Nadleśnictwo w całości znajduje się w województwie śląskim, w powiatach: kłobuckim i częstochowskim, obejmując w części lub w całości grunty miast: Kłobuck, Krzepice, Częstochowa, Blachownia oraz gmin: Mykanów, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Wręczyca Wielka.

Border dates:

[1957]1972-1995

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1957-1995.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

476

Total archival units developed :

476

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

5.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 476 j.a.