Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Makowiskach

Reference code
8/1211/0
Border dates
1964-1971
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Makowiskach obejmują takie akta jak: sesje gromadzkiej rady narodowej, sprawy organizacyjne, rejestry uchwał gromadzkiej rady narodowej, spotkania posłów i radnych z mieszkańcami, spotkania przedstawicieli Ludowego Wojska Polskiego i radnych z mieszkańcami, posiedzenia i kontrole poszczególnych komisji, posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej, rejestry uchwał prezydium gromadzkiej rady narodowej, zebrania wiejskie, szkolenia i narady sołtysów, plany gospodarcze gromady, program rozwoju gromady, sprawozdawczość statystyczna, spisy rolne, budżet gromady, jego zmiany i wykonanie, sprawy gospodarcze gromady, inwentaryzacja lasów, uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego.

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Makowiskach powstało na mocy ustawy z dnia 25.09.1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191). W miejsce dotychczasowych gmin i gromad zostały utworzone nowe gromady, jako jednostki podziału administracyjnego wsi. Podziału administracyjnego na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe ustalając granice gromad oraz siedziby gromadzkich rad narodowych. Gromada Makowiska administracyjnie znajdowała się na terenie powiatu radomszczańskiego w województwie łódzkim. W skład nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad: Makowiska, Ładzin i Łężce ze zniesionej gminy Pajęczno w tymże powiecie. Z dniem 1 stycznia 1956 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 roku w sprawie utworzenia powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim oraz w sprawie zmiany granic województw poznańskiego i łódzkiego (Dz.U. Nr 44, poz. 286) gromada Makowiska została włączona do nowoutworzonego powiatu pajęczańskiego . 29 lutego 1956 roku na mocy uchwały Nr 33/56 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 1956 r. w sprawie zmian granic administracyjnych gromad w niektórych powiatach województwa łódzkiego (Dz.U. WRN w Łodzi Nr 3, poz. 9) z gromady Makowiska wyłączono przysiółek Łężce włączając go do gromady Pajęczno w tymże powiecie . 1 stycznia 1960 roku na mocy uchwały Nr 57/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 3 września 1959 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie łódzkim (Dz.U. WRN w Łodzi Nr 8, poz. 31) do gromady Makowiska przyłączono obszar zniesionej gromady Gajęcice . 1 lipca 1968 roku na mocy uchwały Nr XIV/70/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 15 marca 1968 r. w sprawie łączenia, zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie łódzkim (Dz.U. WRN w Łodzi Nr 8, poz. 89) do gromady Makowiska przyłączono ze zlikwidowanej gromady Konstantynów wieś Janki, wieś Wola Jajkowska, przysiółek Grabiec oraz przysiółek Janeczkówka . Organem władzy państwowej w gromadzie była gromadzka rada narodowa wybierana przez ludność gromady na okres trzech lat. Liczbę radnych ustalało prezydium powiatowej rady narodowej w zależności od ilości mieszkańców gromady w stosunku jeden radny na 100 mieszkańców, przy czym liczba radnych nie mogła być mniejsza niż 9 a większa niż 27. Na mocy uchwały Nr XLIII/275/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku z dnia 2 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dz.U. WRN w Łodzi Nr 9, poz. 36) dla gromady Makowiska ilość członków gromadzkiej rady narodowej wynosiła 16. Gromadzka rada narodowa jako organ władzy państwowej kierowała w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną wiążąc potrzeby gromady z zadaniami ogólnopaństwowymi. Do zadań gromadzkiej rady narodowej należało m.in.: czuwanie nad wykonaniem przez obywateli obowiązków ustawowych i wykonywaniem ustaw i zarządzeń państwowych, nadzór na gospodarką hodowlaną, rolną, leśną, dbałość o stan sanitarny i stan opieki społecznej, utrzymanie dróg i mostów, urządzeń melioracyjnych i komunalnych. Ponadto rada uchwalała budżet i nadzorowała jego wykonanie. Gromadzka rada narodowa wybierała spośród radnych prezydium, które było jej organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz gromadzkiej rady narodowej. Gromadzka rada narodowa, licząca co najmniej 12 radnych, wybierała ponadto do składu prezydium 2 członków, a licząca co najmniej 18 radnych – 3 lub 4 członków. Do jego zadań należało zapewnienie wykonania uchwał rady, przygotowanie sesji, współdziałanie z komisjami, opracowanie budżetu, kierowanie działalnością przedsiębiorstw. Gromadzka rada narodowa powoływała komisje dla poszczególnych dziedzin działalności. Przy gromadzkiej radzie narodowej działało również kolegium orzekające oraz urząd stanu cywilnego. W celu rozpatrywania zagadnień dotyczących poszczególnych wsi wchodzących w skład gromady zwoływano na zlecenie rady, jej prezydium bądź na żądanie większości wyborców zebrania mieszkańców (zebrania wiejskie) (Dz.U. Nr 43, poz. 191). Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Makowiskach zakończyło swoją działalność z dniem 31.12.1972 r. na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 49, poz. 312).

Border dates:

1964-1971

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1964-1971.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

46

Total archival units developed :

46

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.83

Total current materials developed

0.83

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory approved Nie 46 j.a.