Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Reference code
55/3/0
Border dates
1919 - 1939
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólny (sprawy reprezentacyjne, akcje społeczne popierane przez starostę, nadzór nad szkolnictwem, odznaczenia, straż obywatelska) z lat 1920-1939; 50 j. a. Referat Organizacyjny (m. in.organizacja pracy w starostwie, roki urzędowe, nadzór nad gospodarką komunalną, podział administracyjny powiatu, urzędnicy, sprawy finansowe) z lat 1919-1939; 36 j. a. Referat Bezpieczeństwa (sprawy polityczne i bezpieczeństwa publicznego; wybory do ciał ustawodawczych i innych; sprawy wyznaniowe; sprawy prasowe; związki i stowarzyszenia; strajki i rozruchy; klęski żywiołowe; policja i żandarmeria; sprawy celne i paszportowe, kontrola obcokrajowców; ochrona granicy państwowej; kwesty i zbiórki; zabawy i przedsiębiorstwa rozrywkowe, wystawy; sprawy nadzoru obyczajowego; żegluga powietrzna i turystyka) z lat 1919-1939; 134 j. a. Referat Administracyjny (sprawy obywatelstwa i stanu cywilnego; sprawy optantów; zmiana nazwisk; spisy ludności; statystyka; kultura i sztuka; przemysł i handel; targi i jarmarki; organizacje rzemieślnicze, cechy; dozór kotłów; sprawy pożarnicze i kominiarskie; sprawy kolejowe i drogowe; punkty trygonometryczne; sprawy wodne; sprawy łowieckie; rybołówstwo; sprawy administracyjno-prawne; sprawy aprowizacyjne; przewłaszczenia; sprawy rolne) z lat 1920-1939; 301 j. a. Referat Wojskowy (pobór do wojska i statystyka; zasiłki i zapomogi dla rodzin rezerwistów; poszukiwanie uchylających się od służby wojskowej; pojazdy mechaniczne; opinie w sprawie pozbawiania obywatelstwa w związku z uchylaniem się od służby wojskowej; organizacje wojskowo-wychowawcze; mobilizacja) z lat 1919-1939; 71 j. a. Referat Karno-Administracyjny z lat 1921-1939; 13 j. a. Referat Opieki Społecznej (opieka nad więźniami, ubezpieczenia, kasa chorych; bezrobocie; pośrednictwo pracy; włóczęgostwo i żebractwo; emigracja i reemigracja; sprawy inwalidów) z lat 1919-1939; 73 j. a. Referat Sanitarny (sprawy ogólne i sprawozdania; sprawy szpitali, personelu i akuszerek; apteki; opieka zdrowotna nad szkołami i młodzieżą; zwalczanie chorób zakaźnych; cmentarze; Polski Czerwony Krzyż) z lat 1919-1937; 52 j. a. Referat Weterynaryjny z lat 1920-1932; 15 j. a. Referat Ochrony Lasów (sprawy ogólne i statystyka; zagospodarowanie lasów) z lat 1922-1939; 542 j. a. Referat Budowlany z lat 1919-1939; 19 j. a.

The history of the creator:

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie rozpoczęło swą działalność w roku 1919. Przejęło ono działalność dawnej landratury w Czarnkowie. Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego jako przedstawiciela rządu, sprawującego władzę jednoosobowo, jako szefa administracji ogólnej. Starosta czuwał nad porządkiem publicznym i bezpieczeństwem, współdziałał z władzami wojskowymi przy poborze rekruta, w sprawach zaopatrzenia i kwestii mobilizacyjnych, orzekał w sprawach postępowania przymusowego w administracji, nadzorował działalność organów samorządowych. Był ponadto przewodniczącym wydziału powiatowego. Wewnętrzną organizację starostw oraz tryb ich urzędowania ustalało rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 1930 roku, ogłoszone w Dzienniku Ustaw R.P. nr 55, poz. 464. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie o podziale władz na zespolone i niezespolone w 1932 roku. W starostwie działały referaty: ogólny, organizacyjny, bezpieczeństwa, administracyjny, wojskowy, karno-administracyjny, opieki społecznej, sanitarny, weterynaryjny, spraw inwalidów wojennych, ochrony lasów i budowlany. W 1933 roku powstały dwa nowe referaty, rolnictwa i melioracyjny, w związku z likwidacją urzędów ziemskich i melioracyjnych. Funkcjonowanie starostwa przerwała okupacja hitlerowska. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Ziółkowska, Piła 1957]

Border dates:

1919 - 1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1307

Total archival units developed :

1307

Total archival units without records:

0

Total current materials

11.0

Total current materials developed

11.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak