Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kościanie

Reference code
34/236/0
Border dates
[1908-1950] 1950-1973 [1974-1997]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

I. Wydział Organizacyjno-Prawny zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych oraz PPRN, sprawy organizacyjne Prezydium Powiatowej Rad Narodowej, ewidencja radnych, spotkania radnych z wyborcami, postulaty i wnioski wyborców, protokoły sesji PRN, uchwały PRN i ich realizacja, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium PRN, działalność komisji PRN, komitety blokowe i mieszkaniowe, kontrola i nadzór nad działalnością prezydiów rad narodowych niższego stopnia, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych, książki kontroli i inspekcji, sprawozdania z zakresu zatrudnienia i spraw pracowniczych, sprawy podziału administracyjnego, protokoły zdawczo-odbiorcze zlikwidowanych gromad II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego przepisy i wytyczne władz nadrzędnych, protokoły posiedzeń Kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, plany gospodarcze powiatu, analizy działalności gospodarczej, bilanse siły roboczej, plany inwestycyjne, lokalizacje, programy czynów społecznych III. Wydział Statystyki instrukcje statystyczne wykazy miejscowości powiatu, dane statystyczne dotyczące: ludności powiatu, zatrudnienia i funduszu płac, przemysłu i handlu i budownictwa, rolnictwa i leśnictwa ( sprawozdania i spisy rolne), transportu i łączności, oświaty i kultury, pomocy społecznej i służby zdrowia IV. Wydział Przemysłu i Handlu zarządzenia i wytyczne, sprawy organizacyjne Wydziału, programy i analizy rozwoju przemysłu i handlu, powiatowe plany gospodarcze, plany rozwoju handlu i usług, młyny gospodarcze, rejestry zakładów, rejestry kart rzemieślniczych, kategoryzacja lokali usługowych, sieć sprzedaży napojów alkoholowych, kontrole. V. Wydział Komunikacji konferencje i narady VI. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa zarządzenia i okólniki Wydziału oraz władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne Wydziału i zatrudnienia, komisje działające przy Wydziale, organizacja Powiatowej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin oraz prowadzenie biur geodezji i urządzeń rolnych, organizacja produkcji rolnej, narady i odprawy organizowane przez Wydział, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji Wydziału oraz podległych jednostek, powiatowe plany gospodarcze w zakresie rolnictwa i sprawozdania z ich realizacji, plany nasienne, plany ochrony roślin, sprawozdania Powiatowego Zarządu Rolnictwa, sprawozdania, referaty i analizy o stanie rolnictwa, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych, koordynacja usług dla rolnictwa i leśnictwa. VII. Wydział Skupu zarządzenia i okólniki dotyczące obowiązkowych dostaw oraz kontraktacji, organizacja skupu, materiały dotyczące Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego Skupu, Komisji Paszowej, Powiatowej Komisji Kontroli Punktów Skupu, plany i sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw, zestawienia wymiarowe dostaw, kontrole VIII. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury organizacja Wydziału, plany pracy Wydziału, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, rejestry pozwoleń na budowę, sprawozdania z ruchu budowlanego, statystyka ruchu budowlanego, kontrole, kadry techniczne na terenie powiatu, analizy ekonomiczne, Terenowy Zespół Usług Budowlanych, zabytki budownictwa, wypadki i katastrofy budowlane. IX. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, Komisja Kwalifikacyjna dla jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, Powiatowa Komisja Lokalowa, działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, urządzenia komunalne na wsi, ulice, place i mosty, oświetlenie ulic, zieleń i lasy komunalne, pracownicze ogródki działkowe, rzeźnie i targowiska, cmentarze i grobownictwo, wodociągi i kanalizacja w mieście, studnie publiczne, sprawy urządzeń melioracyjnych, ośrodki przywodne, gazownie komunalne, sieć gazowa w Kościanie, plany pracy i kontroli Wydziału, plany wieloletnie i roczne w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz sprawozdania z ich realizacji, plany inwestycyjne i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdania z wykonania planów kapitalnych remontów oraz budownictwa jednorodzinnego i spółdzielczego, budżet gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, analizy ekonomiczne i inne, budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze i indywidualne, odstąpienie terenów pod budownictwo, sprzedaż domów mieszkalnych, sprzedaż działek budowlanych, sprawy wywłaszczeń, kontrole i inspekcje. X. Wydział Finansowy sprawy organizacyjne, Powiatowa Komisja Orzekająca (w sprawach naruszania dyscypliny budżetowej), działalność Komisji Podatkowej, zasady i programy szkoleń pracowników, plany finansowania inwestycji i kapitalnych remontów, planowanie rewizji, sprawozdania Wydziału, sprawozdania podatkowe, plany dochodów i wydatków, budżety powiatowe, sprawozdania budżetowe, bilanse dochodów i wydatków, inspekcje zewnętrzne Wydziału, inspekcje w prezydiach gromadzkich rad narodowych XI. Wydział Spraw Wewnętrznych zarządzenia i instrukcje, sprawy organizacyjne i plany pracy Wydziału, sprawozdania Wydziału, szkolenia pracowników, kontrole własnej jednostki, kontrole jednostek podległych, kontrole w USC, analizy skarg i wniosków, sprawy stowarzyszeń, sprawy obywatelstwa, sprawy mniejszości narodowych, statystyka ludności prowadzona przez Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej, zmiany imion i nazwisk, ustalanie i odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego, sprawy wywłaszczeniowe, Narodowy Spis Powszechny, sprawy karno-administracyjne XII. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej zarządzenia i instrukcje dotyczące straży pożarnej, odprawy, narady i konferencje, sprawy organizacyjne Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, organizacja ochotniczych straży pożarnych, sprawy kadrowe, rozwój sieci straży pożarnej, sprawy finansowe, analizy stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu, budowa i remonty strażnic, ewidencja i analizy pożarów, protokoły kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zawody strażackie, działalność poszczególnych ochotniczych straży pożarnych XIII. Wydział Oświaty i Kultury okólniki i zarządzenia, konferencje organizowane przez Wydział, budżety, sprawozdania finansowe oraz bilanse, plany rozwoju kultury, plany imprez artystycznych, kadry pracowników oświaty i kultury, sieć szkolna, wykazy szkół, projekty organizacyjne szkół, sprawozdania zbiorcze szkół podstawowych i Liceum ogólnokształcącego w Kościanie, sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac w szkolnictwie, dane statystyczne dotyczące szkół podstawowych i średnich, sprawozdania dotyczące przedszkoli, Powiatowy Dom Kultury (plany pracy, sprawozdania z działalności), działalność innych placówek kulturalnych i bibliotek, obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. XIV. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej zarządzenia i wytyczne, organizacja i zakres działania Wydziału, organizacja placówek służby zdrowia i opieki społecznej, sprawozdania z działalności służby zdrowia i opieki społecznej, kontrola jednostek nadzorowanych przez Wydział, analizy i kontrole materiałów statystycznych i sprawozdawczych. XV. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zarządzenia i instrukcje, organizacja Wydziału, plany pracy Wydziału, narady odprawy i konferencje, sprawozdania z pośrednictwa pracy i akcji werbunkowej, sprawy finansowe Wydziału, analizy ekonomiczne, kontrole zewnętrzne Wydziału oraz kontrole zakładów pracy. XVI. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki zarządzenia, instrukcje, materiały z posiedzeń PKKFiT, plany pracy PKKF i T, szkolenia i narady, statystyczne opracowania zbiorcze, kontrola organizacji sportowych, zagospodarowanie turystyczne powiatu XVII. Wydział Budżetowo-Gospodarczy sprawy organizacyjne oraz zarządzenia i wytyczne, narady i odprawy pracownicze, bilanse i inne roczne sprawozdania finansowe, analizy wykonania budżetu, analizy skarg i wniosków, sprawy archiwum zakładowego.

The history of the creator:

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. nr 14, poz. 130) zmieniła zasady funkcjonowania administracji w Polsce. Zlikwidowano dotychczasowy dualizm władzy państwowej polegający na oddzieleniu administracji samorządowej od administracji państwowej. Na szczeblu powiatu zlikwidowano Starostwa Powiatowe oraz urząd starosty. W to miejsce powołano prezydium powiatowej rady narodowej, na czele którego stał przewodniczący. Prezydium powiatowej rady narodowej stało się organem wykonawczym i zarządzającym powiatowej rady narodowej. Kierowało pracami specjalistycznych wydziałów i referatów. Ustawa tylko w sposób ramowy określiła zadania, strukturę i funkcjonowanie rad. Kompetencje rad narodowych poszczególnych stopni ustaliła szczegółowo ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. (DzU nr 5, poz. 16). Zgodnie z powyższą ustawą do zakresu działania powiatowych rad narodowych należały sprawy: 1. przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i robót melioracyjnych, obsługi weterynaryjnej, ochrony roślin, upowszechniania wiedzy rolniczej, kontroli działalności kółek i organizacji rolniczych w zakresie spraw zleconych ich przez państwo, 2. pomocy dla spółdzielczości produkcyjnej i innych form zespołowej gospodarki na wsi, 3. przedsiębiorstw przemysłu terenowego i remontowo-budowlanych, 4. budownictwa wiejskiego, 5. przedsiębiorstw miejskiego handlu detalicznego i państwowych przedsiębiorstw gastronomicznych, 6. budowy i utrzymania dróg lokalnych, 7. szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, 8. powiatowych domów kultury, teatrów, kin, muzeów i archiwów regionalnych, 9. lecznictwa otwartego o zasięgu powiatowym, szpitali powiatowych, przychodni specjalistycznych, powiatowych stacji pogotowia ratunkowego, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, przedsiębiorstw uzdrowiskowych, 10. Zakładów pomocy społecznej. Powierzone zadania rady wykonywały na sesjach oraz przy pomocy komisji i prezydiów. Prezydia powiatowych rad narodowych były organami wykonawczo-zarządzającymi rad. Do ich zadań należało w szczególności: przygotowywanie i zwoływanie sesji rad narodowych, uchwalanie projektu budżetu i planu gospodarczego oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonania, ukierunkowanie działalności podległych wydziałów, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz ich nadzorowanie, wydawanie zarządzeń na podstawie obowiązujących przepisów. Prezydium tworzyli stali i niestali członkowie. Stałymi członkami byli: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Pod kierunkiem prezydium powiatowej rady narodowej działały wydziały i referaty. Ustawa z 1958 r. nadała im status terenowych organów administracji państwowej. Działalność wydziałów opierała się na zarządzeniach i wytycznych własnych prezydiów oraz prezydiów wyższego stopnia (wojewódzkich) i resortowych ministerstw. Wydziały i referaty były odpowiedzialne za wykonanie zadań przed własnymi radami narodowymi. 18 kwietnia 1958 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. Prezydia powiatowych rad narodowych działały w charakterze terenowych organów administracji państwowej do końca 1973 r. Uległy likwidacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej z dnia 23 listopada 1973 r. (DZ.U. nr 47, poz. 280). Kompetencje prezydiów przejęły urzędy powiatowe.

Border dates:

[1908-1950] 1950-1973 [1974-1997]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3658

Total archival units developed :

2830

Total archival units without records:

0

Total current materials

42.0

Total current materials developed

34.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of subject Nie
Delivery and acceptance list Tak 828 j.a.
Book inventory approved Tak sygn. 1-2830
Index of subject Nie
Delivery and acceptance list Tak 828 j.a.
Book inventory approved Tak sygn. 1-2830