Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945

Reference code
58/1192/0
Border dates
[1936] 1939-1945
Number of series
0
Number of scans
2574

Content:

1. organizacja władz niemieckich; 1939-1944, sygn. 1-3, 313-314, 569; obwieszczenie o wkroczeniu wojsk niemieckich i objęciu władzy wykonawczej przez jej dowódców, proklamacja generalnego gubernatorstwa, tworzenie struktur NSDAP. 2. propaganda zwycięstw Niemców, 1939-1945, sygn. 4-17, 315-317, 320-338, 339-347, 528-529, 557-559, 562, 572; afisze anonsujące filmy propagandowe, komunikaty z frontu, mapy z zaznaczonymi zamierzonymi podbojami i sukcesami wojsk niemieckich, gazetki ścienne, broszura propagandowa, wezwania do poparcia wojny z ZSRR, fragmenty przemówień Hitlera, wezwania do zbiórek na pomoc wojenną, apele do żołnierzy polskich o poddanie się z września 39 r. 3. wojskowość; 1939 - 1944; sygn. 18-19, 348; ogłoszenia o werbunku do Wehrmachtu, zgłaszaniu się Niemców do Volkssturmu 4. polityka ludnościowa, 1939-1945, sygn. 20-53, 349-365; rejestracja przedwojennych uczestników i policjantów, karty rozpoznawcze dla ludności niemieckiej, wydawanie nowych dowodów osobistych, przepisy meldunkowe, rejestracja domów nieniemieckich, rejestracja młodzieży nie uczącej się, chowanie zmarłych, nabór do polskiej służby sanitarnej, kontrola sprzedaży środków spożywczych, szczepienia ochronne, ochrona przed wścieklizną, oszczędzanie wody, utrzymanie czystości i porządku w mieście, tępienie szkodników, wezwanie do zgłaszania się żołnierzy polskich, koloniści niemieccy 5. dyskryminacja ludności polskiej; 1939-1945; sygn. 54-76, 56a, 366-372; używanie mundurów, godzina policyjna, wydzielenie dzielnicy niemieckiej, sposób poruszania się ludności polskiej i żydowskiej po chodnikach i środkami komunikacji miejskiej i międzymiastowej, ograniczenie podróży w terenach przyfrontowych, rejestracja rowerów i pojazdów mechanicznych, zmiana praw jazdy, ograniczenia użycia prądu i gazu, ograniczenie osiedlania się w mieście 6. germanizacja; 1940-1942; sygn. 77-84, 372, 565; apel o zgłaszanie pochodzenia niemieckiego, imprezy kulturalne dla volksdeutschy, ograniczenie osiedlania się w Radomiu, zmiany nazw ulic 7. polityka gospodarcza; 1939-1944; sygn. 85-196; 373-441, 566, 568, 571; rejestracja przedsiębiorstw, karty przemysłowo-podatkowe, rejestracja robotników, cechy rzemieślnicze, szkolenia dla pracowników, spis użytków rolnych i ugorów, spis upraw warzyw, spis zwierząt, hodowla koni, zwierząt gospodarskich, zakaz nielegalnego uboju, rejestracja osób zajmujących się handlem, oznaczanie sklepów i przedsiębiorstw, przepisy porządkowe dla właścicieli sklepów, dystrybucja materiałów opałowych, art higieny osobistej, art. spożywczych, aprowizacja, karty żywnościowe, wprowadzenie cen maksymalnych, Radomskie Targi Jesienne, walka z nielegalnym handlem, zakaz sprzedaży piwa, rejestracja mieszkań, regulacja czynszu, ujednolicenie środków płatniczych w GG, zatrudnienie pracowników wykwalifikowanych, okręgi kominiarskie, Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Radomiu, 8. ubezpieczenia, 1939-1944, sygn. 197-202, 442; reklamy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, składki do Ubezpieczalni Społecznej, ubezpieczenie od ognia, zapomogi emerytalne 9. opieka społeczna; 1939-1944; sygn. 203-206, 443; obwieszczenia PCK i KPLK dot. zbiórek ciepłej odzieży i żywności dla potrzebujących, poszukiwanie jeńców wojennych przez Niemiecki Czerwony Krzyż, odezwa wzywająca do niesienia pomocy mieszkańcom Warszawy 10. obrona przeciwlotnicza; 1939-1944; sygn. 207-220, 444-449; zarządzenia władz miasta, okólniki Rządu GG dot. zaciemnienia, zachowania się w czasie nalotów, kopania rowów przeciwlotniczych, sygnałów ostrzegawczych, szkoleń 11. szkolnictwo; 1940-1944; sygn. 221-226, 450-451; obwieszczenia o zapisach do szkół, obowiązku szkolnym, ogłoszenia o wznowieniu działalności przez szkoły, egzaminy czeladnicze 12. polityka kulturalna; 1940-1943; sygn. 227, 452-460, 570; afisze kinowe, plakaty wystawi rocznicowe, koncerty i zawody sportowe dla Niemców, widowiska rozrywkowe 13. eksploatacja pracy i mienia Polaków; 1939-1945; sygn. 228-274, 274a, 461-479, 530, 567; konfiskaty broni, radioodbiorników, obuwia narciarskiego, dewiz, koni i zaprzęgów, majątku związków i stowarzyszeń, ściąganie podatków, kontyngenty, rekrutacja na roboty do Niemiec, Baudienst, zbiórka metali kolorowych, zatrudnianie ludności cywilnej do kopania okopów, wysiedlanie ludności wiejskiej 14. eksterminacja Żydów, 1939-1944; sygn. 275-297, 480-483, 531, 564; oznakowanie ludności żydowskiej, ograniczenia swobody poruszania się po mieście, utworzenie żydowskich dzielnic mieszkaniowych, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja i konfiskata domów żydowskich i majątku, zatrudnianie rzemieślników, rejestracja dzieci w wieku szkolnym, przymus pracy, nakaz dostarczania złomu, wysiedlenia, oświadczenia o pochodzeniu żydowskim, propaganda antysemicka 15. terror i walka z polskim ruchem oporu; 1939-1944; sygn. 298-312, 318-319, 484-497, 306a; odpowiedzialność władz miejskich i wiejskich za wystąpienia przeciwko Niemcom, kary za sprzyjanie ruchowi oporu, niemieckie akcje odwetowe za wystąpienia ruchu oporu, egzekucje, wyroki sądowe, nagrody za schwytanie osób poszukiwanych przez Niemców, nakaz dostarczania władzom zrzutów, propaganda z okresu Powstania Warszawskiego, fragmenty przemówień Hitlera, rozporządzenie dot. jeńców wojennych 16. prasa konspiracyjna; (1936) 1940-1944; sygn. 498-520, 533-556; "Wolność", 'Biuletyn Informacyjny", "Komunikaty radiowe", "Orka", "Prawda dnia", "Przez walką do zwycięstwa", "Rzeczpospolita Polska", "Walka", "Żołnierz Wielkiej Polski", "WRN", "Żywią i bronią", "Chrobry szlak", "Instrukcja bojowa", "Insurekcja", "Wiadomości Polskie" 17. ulotki antyniemieckie; 1942-1944; sygn. 521-527, 560-561; propagandowe ulotki antyniemieckie, polskie pieśni patriotyczne, antyniemieckie ulotki rosyjskie, ulotki do żołnierzy niemieckich wzywające do zwrócenia się przeciwko Hitlerowi 18. jeńcy wojenni, 1941-1944, sygn. 532, 563; rosyjskie ulotki dot. obozów jenieckich

The history of the creator:

Plakaty wchodzące w skład zespołu pochodzą z kolekcji przekazanych do Archiwum przez dr S. Hańskiego (sygn. 1-312), z kolekcji rodziny Myszkiewiczów (sygn. 313-531), z kolekcji rodziny Kapelińskich (sygn. 557-566, 569) oraz z darów osób prywatnych. Materiały pochodzą z lat (1936) 1939-1945, anteriora dotyczą jednostki "Instrukcja Bojowa. Część V.A. Dywersja na komunikacjach. Wykłady w Szkole Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 1936", przekazanej w zbiorze ulotek okupacyjnej i wykorzystywanej prawdopodobnie przez ruch oporu do szkoleń. Obejmują teren Generalnego Gubernatorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem Radomia i regionu radomskiego.

Border dates:

[1936] 1939-1945

Classification:

zbiory i kolekcje

The name of the creator:

Dates:

1939-19451936-1936

Former name:

Zbiór plakatów okupacyjnych

Foreign language name:

Languages:

polski, niemiecki

Availability:

Available in full

Total archival units:

580

Total archival units developed :

580

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.2

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Wydzielony z zespołu nr 206, KM 1.04.03, sygn. 1-569, dodatkowe: 56a, 274a, 306a