Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Reference code
29/229/0
Border dates
[1910] 1918 - 1931
Number of series
25
Number of scans
0

Content:

I. C. K. Starostwo w Oświęcimiu (K.K. Bezirkshauptmannschaft in Oświęcim) 1910-1918 1. Akta prezydialne 1912-1918 (sygn.StO 1-2) 2. Normalia 1910-1918 (sygn.StO 3) 3. Sprawy służbowe i personalne 1911-1918 (sygn.StO 4) 4. Sprawy wojskowe 1910-1918 (sygn.StO 5-8) 5. Sprawy duchowne i szkolne 1911-1918 (sygn.StO 9) 6. Sprawy sanitarne, ubogich, zakładów dobroczynnych, kas chorych, akcje ratunkowe 1910-1918 (sygn.StO 10-13) 7. Kultura, górnictwo, lasy, łowiectwo, rybołówstwo 1910-1918 (sygn.StO 14, 95) 8. Sprawy handlowe i przemysłowe (m.in. stowarzyszenia, cechy rzemieślnicze) 1910-1918 (sygn.StO 15-20) 9. Sprawy drogowe, budowlane i inne techniczne 1910-1917 (sygn.StO 21, 96) 10. Sprawy policyjne (partie polityczne, stowarzyszenia, paszporty itp.) 1910-1918 (sygn.StO 22-24) 11. Sprawy gminne 1910-1918 (sygn.StO 25, 97) 12. Sprawy podatków i opłat 1910-1918 (sygn.StO 26) 13. Sprawy administracyjno-prawne (wywłaszczenia, obywatelstwo, sprawy stanu cywilnego) 1910-1918 (sygn.StO 27-29) 14. Sprawy weterynaryjne 1910-1918 (sygn.StO 30) 14. Sprawy różne 1915-1918 (sygn.StO 30) 16. Dzienniki pod., indeksy (zachowane przykładowo) 1910-1918 (sygn.StO 77-83, 89-91) II. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 1919-1931 17. Referat Ogólny 1918-1925, 1930 (sygn.StO 31) 18. Referat Organizacyjny 1918-1931 (sygn.StO 32) 19. Referat Bezpieczeństwa Publicznego (partie polityczne, stowarzyszenia, ruch wywrotowy, ruch zawodowy, prasa, zgromadzenia, cudzoziemcy itp.) 1918-1931 (sygn.StO 33-37, 98-100) 20. Referat Administracyjno-Prawny (1899) 1918-1932 (sygn.StO 38-51, 71) 21. Referat Gminny (Samorządowy) 1918-1931 (sygn.StO 52-56) 22. Referat Opieki Społecznej (fundacje, pośrednictwo pracy, emigracja) 1918-1931 (sygn.StO 57-58) 23. Referat Wojskowy 1918-1931 (sygn.StO 59-61, 72-76) 24. Referat Karno-Administracyjny 1918-1931 (sygn.StO 62-66) 25. Referat Sanitarny 1918-1932 (sygn.StO 67-68) 26. Referat Weterynaryjny 1918-1929 (sygn.StO 69) 27. Referat Ochrony Lasów 1919-1931 (sygn.StO 70) 28. Referat Spraw Inwalidów Wojennych 1918-1930 (sygn.StO 70) 29. Księgi kancelaryjne (zachowane przykładowo) 1918-1931 (sygn.StO 84-88, 92-93) 30. Legitymacje, paszporty 1918-1921 (sygn.StO 94)

The history of the creator:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu powstało (jako C. K. Starostwo w Oświęcimiu) 1.07.1910 r. na skutek usilnych starań Koła Polskiego w parlamencie wiedeńskim. Aktem prawnym powołującym je do życia było najwyższe postanowienie cesarza z 24.05.1910 r., podane do wiadomości obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.05.1910 r. Obszarem działania starostwa był powiat oświęcimski wyodrębniony w 1910 r. z gmin należących dotąd do powiatów bialskiego i wadowickiego. Starostwo funkcjonowało do 1.061932 r., kiedy to zostało zlikwidowane ze względów oszczędnościowych rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.12.1931 r. Gminy powiatu oświęcimskiego znajdujące się pod jurysdykcją Sądu Grodzkiego w Oświęcimiu powróciły do powiatu bialskiego, a należące do okręgu Sądu Grodzkiego w Zatorze – do powiatu wadowickiego. Do 1928 r. organizację starostwa normowały przepisy austriackie. Potem podstawą jego działalności były rozporządzenie Prezydenta RP z 19.01.1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 30.06.1930 r. sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania. Starosta w Polsce międzywojennej był mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, a podlegał wojewodzie. Jako organ I instancji administracji rządowej był wykonawcą zleceń władz centralnych i wojewódzkich. Do zadań jego urzędu należały wszystkie sprawy administracji państwowej, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone innym władzom, a zatem sprawy m.in.: dot. bezpieczeństwa (przed 1918 r. wszystkie policyjne), sprawy wojskowe (zwłaszcza pobór), przemysłu handlu i rzemiosła, aprowizacyjne, budowlane, drogowe i wodne, sanitarne, opieki społecznej i inwalidów, weterynaryjne, ochrony lasów, łowiectwa i rybołówstwa, administracyjno-prawne (m.in. dot. obywatelstwa) oraz nadzór nad samorządem gminnym i powiatowym. W 1919 i 1920 r. wyłączono z kompetencji starostw sprawy szkolne oraz wchodzące w obręb administracji skarbowej.

Border dates:

[1910] 1918 - 1931

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

100

Total archival units developed :

100

Total archival units without records:

0

Total current materials

8.0

Total current materials developed

8.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Zespół w Oddziale II.