Starostwo Powiatowe w Żywcu

Reference code
29/232/0
Border dates
1918 - 1939
Number of series
31
Number of scans
0

Content:

1. Referat Ogólny 1919-1939 (sygn.StŻII 1-7) 2. Referat Organizacyjny 1918-1939 (sygn.StŻII 8-26) 3. Referat Bezpieczeństwa Publicznego (nadzór policyjny, przestępczość, partie polityczne, ruch zawodowy i wywrotowy, stowarzyszenia, wybory sprawy cudzoziemców, kultura, klęski żywiołowe itp.) 1918-1939 (sygn.StŻII 27-115, 362-365) 4. Referat Administracyjno-Prawny (1895) (sprawy obywatelstwa, stanu cywilnego, wyznania, kultura i sztuka, przemysł i handel, łowiectwo, ochrona przyrody itp.) 1918-1939 (sygn.StŻII 116-218, 366) 5. Referat Gminny 1918-1939 (sygn.StŻII 219-257) 6. Referat Opieki Społecznej 1918-1939 (sygn.StŻII 258-275) 7. Referat Wojskowy 1918-1939 (sygn.StŻII 276-318, 367) 8. Referat Karno-Administracyjny 1919-1939 (sygn.StŻII 319-323) 9. Referat Sanitarny 1919-1939 (sygn.StŻII 324-338) 10. Referat Weterynaryjny 1920-1939 (sygn.StŻII 339-341) 11. Referat Budowlany 1920-1939 (sygn.StŻII 342-344) 12. Referat Ochrony Lasów 1919-1939 (sygn.StŻII 345-350) 13. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1919-1939 (sygn.StŻII 351-361) 14.Akta nieuporządkowane (sygn.StŻII 368-372)

The history of the creator:

Starostwo Powiatowe w Żywcu to kontynuator działalności C. K. Starostwa w Żywcu powstałego na mocy rozporządzenia C. K. Ministra Spraw Wewnętrznych z 18.07.1868 r. Do 1928 r. jego organizację normowały wciąż przepisy austriackie. Potem podstawą działalności starostwa były: rozporządzenie Prezydenta RP z 19.01.1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 30.06.1930 r. sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania. Zakres terytorialny działalności starostwa obejmował powiat żywiecki w granicach określonych jeszcze rozporządzeniem C. K. Ministerstwa Stanu z 23.01.1867 r. Starosta w Polsce międzywojennej był mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, a podlegał wojewodzie. Jako organ I instancji administracji rządowej był wykonawcą zleceń władz centralnych i wojewódzkich. Do zadań jego urzędu należały wszystkie sprawy administracji państwowej, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone innym władzom, a zatem sprawy m.in.: dot. bezpieczeństwa (przed 1918 r. wszystkie policyjne), sprawy wojskowe (zwłaszcza pobór), przemysłu handlu i rzemiosła, aprowizacyjne, budowlane, drogowe i wodne, sanitarne, opieki społecznej i inwalidów, weterynaryjne, ochrony lasów, łowiectwa i rybołówstwa, administracyjno-prawne (m.in. dot. obywatelstwa) oraz nadzór nad samorządem gminnym i powiatowym. W 1919 i 1920 r. wyłączono z kompetencji starostw sprawy szkolne oraz wchodzące w obręb administracji skarbowej. Działalność starostwa żywieckiego zakończyła się we wrześniu 1939 r.

Border dates:

1918 - 1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

372

Total archival units developed :

367

Total archival units without records:

0

Total current materials

10.0

Total current materials developed

9.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Working list Nie
Book inventory approved Tak
Working list Nie

Zespół w Oddziale II.