Bank Rolników Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Opolu

Reference code
45/94/0
Border dates
1911-1944
Number of series
7
Number of scans
0

Content:

rada nadzorcza i zarząd 1928-1940 (3 j.a.), bilanse roczne i miesięczne, wymiana waluty 1911-1942 (9 j.a.), akta personalne,dokształcanie i uposażanie pracowników 1935-1941 (6 j.a.), członkowie, ich udziały, pożyczki i ich spłacanie 1911-1940 (8 j.a.), kontakty banku z innymi bankami, współpraca z organizacjami i prasą 1930-1939 (4 j.a.), dłużnicy, sprawy sporne między bankami a dłużnikami 1931-1944 (10 j.a.): przes. 2346/2015: przedwojenny zarząd banku, bank kontra Józef Tischbierek sprawa obciążenia hipotecznego sprzedanej nieruchomości XX w., 1939 (2 j.a.).

The history of the creator:

Przed I wojną światową na Górnym Śląsku działało 17 bankó ludowych o charakterze spółdzielni i 1 spółka parcelacyjna. Mieściły się one przeważnie w miastach powiatowych, w których przeważała ludność polska. Były one akcjonariuszami Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. Głównym ich celem było popieranie polskiego rzemiosła, kupiectwa i rolnictwa poprzez udzielanie pożyczek. Wspierały one działalność organizacji polskich, zespołów śpiewaczych, teatralnych, polskich bibliotek. Organizowały szkolenia i pogadanki fachowe dla rolników. Najwyższą władzą banków było Walne Zgromadzenie członków, które wybierało radę nadzorczą w liczbie 3-5 członków na 3 lata. Ta z kolei powoływała zarząd składający się z 2-3 osób. Pierwszy bank ludowy powstał w Bytomiu w 1895 roku. W kolejnych miastach powstawały nieco później. Bank Ludowy w Opolu w 1897 roku. Na tych samych zasadach, co banki ludowe, w 1911 roku powstał Bank Rolników w Opolu, który w 1926 roku założył swoją filię w Gliwicach. Wszystkie banki ludowe przetrwały do 4 września 1939 roku, kiedy to szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Niemieckiej nakazał podległym organom na terenie Górnego Śląska zajęcie i zamknięcie wszystkich polskich organizacji, instytucji i towarzystw. Dokonał tego zarządzeniem z dnia 5 lipca 1940 roku komisarz dla organizacji polskiej grupy w Niemczech. Majątek nieruchomy i fundusze polskich banków zostały skonfiskowane. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Helena Lasończyk, Opole 1970 ]

Border dates:

1911-1944

Classification:

instytucje finansowe

The name of the creator:

Dates:

1911-1944.

Former name:

Foreign language name:

Bank Rolników e.G.m.u.H. Oppeln

Languages:

polski, niemiecki

Availability:

Available in full

Total archival units:

44

Total archival units developed :

40

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.43

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 40 j.a.