Państwowe Gimnazjum Męskie w Opolu

Reference code
45/95/0
Border dates
1776-1944
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

akta dotyczące założenia zakładu i utworzenia nowych klas 1908-1927 (1 j.a.), sprawy dotyczące grona nauczycielskiego i woźnego, zmian w składzie osobowym, zaprzysiężenia, konferencje nauczycielskie, uposażenia, podatki sprawy emerytalne, osobowe personelu 1803-1941 (37 j.a.), sprawy dotyczące uczniów, sprawy dyscyplinarne, imienne wykazy uczniów, maturzystów, uczniów opuszczających szkołę, protokoły z egzaminów maturalnych, sprawy językowe i narodowościowe 1776-1937 (42 j.a.), akta dotyczące biblioteki szkolnej 1802-1905 (1 j.a.), akta różne 1668-1812 (2 j.a.), akta personalne 1776-1941 (367 j.a.); przes. 2347/2015: wynagrodzenia nauczycieli, świadectwa szkolne, dziennik klasowy, plany tematów zajęć, opinie o uczniach, świadectwa chrztu i urodzeń uczniów, akta osobowe nauczyciela Reinscha, egzamin maturalny z języka łacińskiego 1815-1944 (10 j.a.); nab. 8651/2016: akta osobowe, egzamin maturalny z łaciny 1911-1926 (2 j.a.).

The history of the creator:

Datę założenia gimnazjum opolskiego przyjmuje się dzień 24 lutego 1668 roku - przybycie członków Zakonu Jezuitów na uroczystość zwołaną do starego ratusza opolskiego. Celem jej było utworzenie rezydencji, przekształconej następnie w collegium. Inicjatywa założenia w Opolu placówki zakonnej, a zarazem naukowej wyszła od collegium jezuickeigo w Nysie, powstałego już w 1624 roku. Collegium opolskie w 1673 roku obejmowało 6 klas z 3 zwyczajnymi wykładowcami i 3 koadiutorami. W tym samym roku objął urzędowanie dotychczasowy superior opolskich Jezuitów urzędowanie jako rektor uczelni. Liczyła ona wówczas 190 uczniów. Nauka byłą bezpłatna. Środków potrzebnych do założenia i utrzymania collegium dostarczyły Jezuitom opolskim legaty i darowizny. Po zniesieniu Zakonu Jezuitów 1773 roku król pruski Fryderyk II zatrzymał członków zgromadzenia jako zwykłych wykładowców ze względu na wysoki poziom ich zdolności pedagogicznych oraz brak świeckich nauczycieli. Państwo przejęło później collegium, konfiskując majątek pojezuicki i sprzedając uposażenie. W roku 1801 szkołę podporządkowano Królewskiej Dyrekcji Szkolnej we Wrocławiu, przekształcając ją w Prowincjonalne Kolegium Szkolne. Jego kompetencjami objęto Górny i Dolny Śląsk . Poźniej utworzono analogiczną jednostkę nadrzędną z siedzibą w Opolu. Po zniesieniu Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego w 1933 roku, kompetencje jego przejął Wydział dla szkolnictwa średniego Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej, a od 1941 - Wydział dla szkolnictwa średniego Rejencji Opolskiej. Szkoła przez cały okres istnienia miała charakter humanistyczny. Dominujące miejsce w zakresie naucznia miała łacina. Do gimnazjum uczęszczała w zasadzie młodzież wyłącznie męska. Odstepstwa od tej zasady zdarzały się bardzo rzadko. W okresie I wojny światowej budynek gimnazjum został zarekwirowany dla potrzeb wojska. W okresie plebiscytowym zakwaterowano w nim sztab policji plebiscytowej, a później jednostkę tejże policji. W okresie ewakuacji gimnazjum korzystało dwukrotnie z budynku Wyższej Szkoły Realnej. W ostatnich miesiącach II wojny światowej z obawy przed nalotami, nauka szkolna odbywała się poza Opolem - w budynkach wiejskich szkół podstawowych na terenie powiatu opolskiego. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Spychalski, Opole 1971]

Border dates:

1776-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1776-1944.

Former name:

Foreign language name:

Staatliches Burgymnasium Oppeln

Languages:

Availability:

Total archival units:

464

Total archival units developed :

450

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

5.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 450 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)