Gminna Rada Narodowa w Otmęcie

Reference code
45/218/0
Border dates
1945-1954
Number of series
31
Number of scans
0

Content:

powoływanie i zwalnianie sołtysów i urzędników gminnych 1945 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Rady i prezydium Rady, wykazy radnych 1947, 1949-1953 (7 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1949-1950 (2 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1953 (4 j.a.), sprawozdania z działalności Rady 1950-1951 (1 j.a.), sprawozdania sytuacyjne 1945-1946 (1 j.a.), kontrola władz nadrzędnych 1948 (1 j.a.), szkody wojenne 1945 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności i sprawy obywatelstwa 1945-1946, 1949-1950 (3 j.a.), stan zaludnienia gminy, repatriacja 1945 (1 j.a.), budżet 1946-1953 (7 j.a.), sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, zamknięcia rachunkowe w zakresie budżetu 1948-1950, 1952-1953 (5 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, rejestry odpisów, rejestr gospodarstw, księgi biercze 1946-1954 (29 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry wymiarowe, rejestry przypisów i odpisów, księgi biercze 1946-1951 (5 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych, rejestr przeliczeń i wpłat 1948-1950 (5 j.a.), wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne b.d. (1 j.a.), Komitet Frontu Narodowego 1952 (1 j.a.); nab. 8273/2016: akta osobowe 1948 (1 j.a.).

The history of the creator:

Rady narodowe działały na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 1944 roku i dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. W gminach utworzono rady narodowe i zarządy gminne, które działały równolegle do 1950 roku. Rady narodowe były organami samorządu terytorialnego. Gminna rada narodowa wybierała prezydium jako organ kierujący jej pracami, natomiast organem wykonawczym był zarząd gminy. Zarząd składał się z wójta, podwójciego i trzech członków wybieranych przez radę narodową. Władzą zwierzchnią i nadzorczą była Krajowa Rada Narodowa. Do kompetencji terenowych rad narodowych, w tym także i gminnych należało: planowanie działalności publicznej - ustalanie budżetu oraz planu swiadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych oraz instytucji i osób wykonujących funkcje zlecone w zakresie administracji i gospodarki publicznej, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, ustalanie zasad i warunków, na których organy wykonawcze samorządu mogą zawierać umowy w sprawie zaciągania pożyczki, zbycia, zamiany lub obciążenia majątku nieruchomego, uchwalanie regulaminów obrad i komisji. Ustawa z marca 1950 roku zniosła dualizma w administracji terenowej - administracja państwowa i samorządowa - a także dualizm wewnątrz adminstracji samorządowej (gminne rady narodowe i zarządy gminne, a powoływała rady narodowe jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej). Zgodnie z ustawą rady narowoewe wybierane były przez ludność. Jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej m.in. kierowały na swoim terenie działalnością gospodarczą, kulturalną, społeczną, wybierały i odwoływały prezydium rady narodowej, powoływały komisje radzieckie, powoływały komisje stałe i doraźne, kierowały działalnością swoich organów i rozpatrywały ich sprawozdania, uchwalały budżety terenowe i nadzorowały ich wykonanie, uchwalały plany gospodarcze, stanowiły o terenowych daninach, opłatach i świadczeniach nadanych im przez ustawy w ramach uprawnień. Organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej było prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza i członków prezydium. Poszczególnymi dziedzinami spraw należących do właściwości rad narodowych zarządzały wydziały /oddziały, referaty/ prezydium. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania wydziałów określało prezydium rady narodowej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Rady Ministrów. Zwierzchni nadzór nad radami narodowymi sprawowała Rada Państwa. Gminne rady narodowe funkcjonowały do 31 grudnia 1954 roku. W ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole ]

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

76

Total archival units developed :

75

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 75 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a.