Gminna Rada Narodowa w Rozmierce

Reference code
45/219/0
Border dates
1945-1954
Number of series
37
Number of scans
0

Content:

podział terytorialny gminy 1951, 1953 (2 j.a.), organizacja biura zarządu gminnego - statut 1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Rady i prezydium Rady 1947-1954 (11 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1949-1954 (4 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (5 j.a.), protokoły z zebrań aktywu gminnego 1952 (1 j.a.), protokoły z narad sołtysów z wyborcami 1946-1947 (1 j.a.), protokoły z sesji sołtysów i zebrań gromadzkich 1949-1954 (6 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1949, 1951, 1953 (3 j.a.), majątek gminy i gromad 1949 (1 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - zgłoszenia i poświadczenia urodzenia dziecka, akta zawarcie małżeństwa, akta zgonów, akta zbiorowe, statystyka US C 1945-1954 (32 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności i sprawy obywatelstwa 1949-1950 (3 j.a.), zmiana pisowni imion i nazwisk 1947- 1950, 1952-1954 (6 j.a.), ewidencja i kontrola ruchu ludności - sprawozdania miesięczne, spis ludności 1945-1946, 1950-1952 (3 j.a.), budżet 1947-1950 (3 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947-1950 (3 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, rejestry poboru podatków i odpisów podatku, księgi biercze 1946-1954 (22 j.a.), podatek od nieruchomości i lokali - rejestry wymiarowy, księgi biercze 1947-1954 (8 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykazy i rejestr ustalonych wkładów oszczędnościowych 1948-1951 (4 j.a.), protokoły, zestawienia, sprawozdania podatkowe 1945-1949 (1 j.a.), arkusze rozliczeniowe do zestawienia zworu P4 b.d. (1 j.a.), wpłaty podatkowe b.d. (1 j.a.), kataster gruntowy 1947 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem 1949-1950 (1 j.a.), kat.B: wykazy kart osobowych oraz zgłoszeń dotyczących zamieszkania w gromadzie Rozmierka 1954 (1 j.a.), wykaz mieszkańców zamieszkałych w gromadach gminy Rozmierka 1953 (1 j.a.), księga meldunkowa wsi Jędrynie 1945-1953 (2 j.a.), księga meldunkowa wsi Osiek 1945-1953 (1 j.a.), księga meldunkowa wsi Rozmierz 1945-1953 (2 j.a.), księga meldunkowa wsi Sucha 1945- 1953 (2 j.a.); nab: 7293/2014: domowa książka meldunkowa gromady Sucha gminy Rozmierka 1952 ( 2 j.a.), spis mieszkańców wsi Osiek, Rozmierka, Rozmierz, Kadłub b.d. (1 j.a.), przes.2035/2014: Rejestr skarg i zażaleń w sprawie wyborów 1952 (1 j.a.); nab. 8265/2016: akta osobowe 1945-1948 (2 j.a.).

The history of the creator:

Rady narodowe działały na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 1944 roku i dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. W gminach utworzono rady narodowe i zarządy gminne, które działały równolegle do 1950 roku. Rady narodowe były organami samorządu terytorialnego. Gminna rada narodowa wybierała prezydium jako organ kierujący jej pracami, natomiast organem wykonawczym był zarząd gminy. Zarząd składał się z wójta, podwójciego i trzech członków wybieranych przez radę narodową. Władzą zwierzchnią i nadzorczą była Krajowa Rada Narodowa. Do kompetencji terenowych rad narodowych, w tym także i gminnych należało: planowanie działalności publicznej - ustalanie budżetu oraz planu swiadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych oraz instytucji i osób wykonujących funkcje zlecone w zakresie administracji i gospodarki publicznej, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, ustalanie zasad i warunków, na których organy wykonawcze samorządu mogą zawierać umowy w sprawie zaciągania pożyczki, zbycia, zamiany lub obciążenia majątku nieruchomego, uchwalanie regulaminów obrad i komisji. Ustawa z marca 1950 roku zniosła dualizma w administracji terenowej - administracja państwowa i samorządowa - a także dualizm wewnątrz adminstracji samorządowej (gminne rady narodowe i zarządy gminne, a powoływała rady narodowe jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej). Zgodnie z ustawą rady narowoewe wybierane były przez ludność. Jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej m.in. kierowały na swoim terenie działalnością gospodarczą, kulturalną, społeczną, wybierały i odwoływały prezydium rady narodowej, powoływały komisje radzieckie, powoływały komisje stałe i doraźne, kierowały działalnością swoich organów i rozpatrywały ich sprawozdania, uchwalały budżety terenowe i nadzorowały ich wykonanie, uchwalały plany gospodarcze, stanowiły o terenowych daninach, opłatach i świadczeniach nadanych im przez ustawy w ramach uprawnień. Organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej było prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza i członków prezydium. Poszczególnymi dziedzinami spraw należących do właściwości rad narodowych zarządzały wydziały /oddziały, referaty/ prezydium. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania wydziałów określało prezydium rady narodowej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Rady Ministrów. Zwierzchni nadzór nad radami narodowymi sprawowała Rada Państwa. Gminne rady narodowe funkcjonowały do 31 grudnia 1954 roku. W ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole ]

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1954, 1945-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

139

Total archival units developed :

124

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a.
Working list Tak 4 j.a.
Book inventory approved Tak 124 j.a.
Card inventory approved Tak 9 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a.
Working list Tak 4 j.a.
Book inventory approved Tak 124 j.a.
Card inventory approved Tak 9 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)