Gminna Rada Narodowa w Zimnej Wódce

Reference code
45/223/0
Border dates
1945-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

organizacja biura Zarządu Gminnego - regulamin 1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Rady i prezydium Rady 1947-1954 (10 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, przeprowadzonych kontroli 1948-1949, 1953-1954 (2 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (5 j.a.), sprawozdania z działalności Rady 1950 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1948-1949 (1 j.a.), protokoły z sesji i odpraw sołtysów 1947-1949, 1952 (2 j.a.), skład osobowy zarządu gminnego i gminnej rady narodowej 1950 (1 j.a.), protokoły z przeprowadzonych kontroli Rady 1950 (1 j.a.), plany i raporty sytuacyjne 1949-1950 (1 j.a.), ewidencja repatriantów 1945-1946 (1 j.a.), budżet i preliminarze budżetowe 1946-, 1948-1950, 1953 (6 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1949-1951 (2 j.a.), podatek gruntowy - rejestry, zestawienia, księgi biercze 1947-1954 (9 j.a.), podatek od nieruchomości i lokali - rejestr wymiarowy, ksiegi biercze 1947-1954 (7 j.a.), wykaz podatników gospodarki uspołecznionej 1954 (1 j.a.), kataster gruntowy 1946-1947 (1 j.a.), wykaz gospodarstw podupadłych 1951 (1 j.a.), spis powierzchni użytków oraz zasiewów 1950 (1 j.a.), odbudowa ze zniszczeń wojennych - plany ,rysunki techniczne, kosztorysy odbudowy szkoły powszechnej w Olszowie 1950 (1 j.a.), Front Jedności Narodu - protokoły z zebrań komitetów gromadzkich 1954 (1 j.a.), dopływ: sprawozdania finansowe 1953-1954 (1 j.a.), protokoły szkód w zasiewach wyrządzonych przez zwiezrzynę leśną 1953-1954 (1 j.a.), budżet na rok 1947,budżet na rok 1951-1952, preliminarz budżetowy na 1951 (5 j.a.), akta osobowe pracowników GRN 1950 (1 j.a.), fundusze na szkolnictwo gminne 1947-1949 (1 j.a.), kat.B: protokoły kontroli wykonania budżetu, protokoły posiedzeń komisji 1951-1954 (1 j.a.), spis mieszkańców 1949 (1 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Olszowa 1951-1953 (2 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Zalesie 1945-1953 (4 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Popice 1945-1950 (1 j.a.), księga meldunkowa 1945-1950 (1 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Nogawczyce 1948 (1 j.a.); nab. 7295/2014: księga meldunkowa 1945-1950 (1 j.a.).

The history of the creator:

Rady narodowe działały na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 1944 roku i dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. W gminach utworzono rady narodowe i zarządy gminne, które działały równolegle do 1950 roku. Rady narodowe były organami samorządu terytorialnego. Gminna rada narodowa wybierała prezydium jako organ kierujący jej pracami, natomiast organem wykonawczym był zarząd gminy. Zarząd składał się z wójta, podwójciego i trzech członków wybieranych przez radę narodową. Władzą zwierzchnią i nadzorczą była Krajowa Rada Narodowa. Do kompetencji terenowych rad narodowych, w tym także i gminnych należało: planowanie działalności publicznej - ustalanie budżetu oraz planu swiadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych oraz instytucji i osób wykonujących funkcje zlecone w zakresie administracji i gospodarki publicznej, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, ustalanie zasad i warunków, na których organy wykonawcze samorządu mogą zawierać umowy w sprawie zaciągania pożyczki, zbycia, zamiany lub obciążenia majątku nieruchomego, uchwalanie regulaminów obrad i komisji. Ustawa z marca 1950 roku zniosła dualizma w administracji terenowej - administracja państwowa i samorządowa - a także dualizm wewnątrz adminstracji samorządowej (gminne rady narodowe i zarządy gminne, a powoływała rady narodowe jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej). Zgodnie z ustawą rady narowoewe wybierane były przez ludność. Jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej m.in. kierowały na swoim terenie działalnością gospodarczą, kulturalną, społeczną, wybierały i odwoływały prezydium rady narodowej, powoływały komisje radzieckie, powoływały komisje stałe i doraźne, kierowały działalnością swoich organów i rozpatrywały ich sprawozdania, uchwalały budżety terenowe i nadzorowały ich wykonanie, uchwalały plany gospodarcze, stanowiły o terenowych daninach, opłatach i świadczeniach nadanych im przez ustawy w ramach uprawnień. Organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej było prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza i członków prezydium. Poszczególnymi dziedzinami spraw należących do właściwości rad narodowych zarządzały wydziały /oddziały, referaty/ prezydium. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania wydziałów określało prezydium rady narodowej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Rady Ministrów. Zwierzchni nadzór nad radami narodowymi sprawowała Rada Państwa. Gminne rady narodowe funkcjonowały do 31 grudnia 1954 roku. W ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole ]

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1954, 1945-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

77

Total archival units developed :

56

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 56 j.a.
Working list Tak 1 j.a.
Card inventory approved Tak 20 j.a.
Book inventory approved Tak 56 j.a.
Working list Tak 1 j.a.
Card inventory approved Tak 20 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)