Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gogolinie. Zespół złożony

Reference code
45/229/0
Border dates
[1954-1957] [1958-1966] 1967-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1957 (3 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1958-1966 (9 j.a.), protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1967-1972 (6 j.a.), komisje - regulamin, plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli, sprawozdania 1961-1972 (17 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1957 (3 j.a.), Protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1958-1966 (9 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1967-1972 (6 j.a.), uchwały Prezydium Rady Narodowej Osiedla- rejestr uchwał 1966-1968(1 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1968-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze osiedla 1964-1967 (1 j.a.), plany gospodarcze miasta 1968-1971 (1 j.a.), plan i budżety osiedla 1958-1966 (7 j.a.), budżety miasta i plany funduszu miejskiego 1967-1972 (5 j.a.), plany dochodów i wydatków budżetowych 1965-1971 (2 j.a.), sprawozdania budżetowe 1969-1973 (10 j.a.).

The history of the creator:

Władze administracyjne w Gogolinie w latach 1954 -1972 przechodziły kilkakrotnie zmiany organizacyjne. W latach 1954-1957 Gogolin był siedzibą prezydium gromadzkiej rady narodowej. Utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Zgodnie z tą ustawą i uchwałą PWRN w powiecie strzeleckim utowrzono 28 gromad, w tym gromadę Gogolin. W skład gromady weszły obszary z dotychczasoych gmin: Gogolin I, z gminy zbiorowej gogolin II, część dotychczasowej gromady Zakrzów, część dotychczasowej gromady Kamionek oraz z gminy Otmęt obszar. Gromadzka Rada Narodowea jako samodzeilena jednostka administracyjna działała do końca 1957 roku. Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 9 listopada 1957 roku, utworzono z dniem 1 stycznia 1958 osiedle Gogolin z obszaru dotychczasowej gromady gogolin wraz z Karłubcem i Strzebniowem. W dniu 14 lutego 1958 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Narodowej Osiedla Gogolin, na której wybrano prezydium rady narodowej osiedla. Na tejże sesji powołano nastepujące Komisje: finansową, oświaty, kultury i zdrowia, rolnictwa i leśnictwa, dróg i urządzeń Osiedla. Zatwierdzono również skład osobowy tych komisji. W okresie działalności Rady Narodowej Osiedla Gogolin, zadania i kompetencje rad narodowych zostały rozszerzone dwukrotnie. W 1959 roku zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 4 grudnia1959 roku, prezydia powiatowych rad narodowych przekazały prezydiom miejskich zadania w zakresie utrzymania urządzeń komunalnych, a także sprawy z dziedziny oświaty, kultury i finansów. Dalsze uprawnienia rady rozszerzyła nowelizacja do ustawy o radach narodowych, uchwalona 28 czerwca 1963 roku. Osiedlowa Rada Narodowa w Gogolinie istniała do końca 1966 roku. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1966 roku. W sprawie utworzenia niektórych miast, Gogolin z dniem 1 stycznia 1967 roku uzyskała status miasta, który nadawał mu nowe zadania i uprawnienia. Zostały one określone w uchwale nr VIII/49/66 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 19 września 1966 roku, która zobowiązywała powiatowe rady narodowe do zabezpieczenia radom narodowym miast nie stanowiących powiatów odpowiednich warunków i środków gwarantujących prawidłową realizację przekazanych im zadań i uprawnień. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gogolinie oraz miejscowości: Bagno, Strzebniów i Wygoda. Uprawnienia nowej rady obejmowały między innymi dziedziny: komunikacji, oświaty, kultury i zdrowia oraz sprawy szpitala rejonowego w Gogolinie. Zadania rady realizowane były poprzez uchwalanie terenowego planu i budżetu oraz nadzorowanie jego wykonania. Wzrosła rola komisji - nadano im uprawnienia do podejmowania uchwał. Nałożono również na prezydium obowiązek zasięgania opinii komisji przed podjęciem ważniejszych decyzji, takich jak: opiniowanie wniosków w sprawie zmian w ramach budżetu. W okresie działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w gogolinie funkcjonowały następujące komisje: budżetu i finansów, ochrony, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zaopatrzenia ludności, rolnictwa i leśnictwa, goposdarki komunalnej i mieszkaniowej, zdrowia, oświaty i opieki społecznej oraz mandatowa. W skład każdej z nich wchodziło od sześciu do ośmiu radnych spośród których na sesji rady wybierano przewodniczącego danej komisji. Ustawowo rady narodowe miast nie stanowiących powiatów miały zapewnić przede wszystkim prawidłowe funkcjonowanie i rozwój urzadzeń komunalncyh oraz innych, służących bezpośredniu zaspokajaniu potrzeb ludności. Z końcem roku 1972 zlikwidowano dotychczasowe prezydia rad narodowych i z dniem 1 stycznia 1973 roku kompetencje Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gogolinie przejął Urząd Miasta i Gminy Gogolin. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Eugenia Łysiak , Opole 1992]

Border dates:

[1954-1957] [1958-1966] 1967-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1957, 1958-1966, 1967-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

83

Total archival units developed :

81

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 81

Zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 r. (Protokół nr 10/09). Zmianę w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 23.10.2015 r. (Protokół nr 5/15).