Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ozimku. Zespół złożony

Reference code
45/233/0
Border dates
[1954]1958-1974
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1954-1962 (8 j.a.), protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1962-1967, 1969-1973 (10 j.a.), referaty okolicznościowe 1963-1970 (1 j.a.), wnioski i postulaty radnych i ich realizacja 1965-1973 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1965-1966 (2 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1958-1972 (11 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1960, 1962-1973 (17 j.a.), spotkania z mieszkańcami 1968-1970 (1 j.a.), programy rozwoju Osiedla i miasta 1961-1966 (2 j.a.), plany gospodarcze 1961-1971 (10 j.a.), sprawozdania GUS 1961-1967 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne 1959-1963, 1966 (2 j.a.), budżety Osiedla i miasta, zmiany budżetowe 1956-1973 (18 j.a.), opisowe z realizacji budżetu 1966-1971 (2 j.a.), sprawozdania finansowe 1956, 1958-1970 (14 j.a.), Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności 1964-1972 (4 j.a.), akty nadania 1945-1973 21 j.a., skorowidz parceli i spisy alfabetyczne 1962 - 1 j.a., przes.169: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1963 - 1 j.a., protokoły Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1963 - 1 j.a, dopływ nr 5010/2007-31 j.a.

The history of the creator:

Na podstawie uchwały z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, dnia 4 października 1954 roku Wojewódzka Rada Narodowa podjęła uchwałę o utworzeniu gromady Ozimek z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Ozimku.. Natomiast na podstawie uchwały o osiedlach i radach narodowych osiedli Rada Ministrów wydała Rozporządzenie z dnia 7 października 1954 roku o utworzeniu na osiedla Ozimek. Pierwsza uroczysta sesja Rady Narodowej Osiedla w Ozimku odbyła się 18 grudnia 1954 roku. Na sesji powołano nastepujące komisje: finansowo-budżetową, zdrowia, pracy i pomocy społecznej, oświaty i kultury, gospodarki komunalnej, gospodarki drogowej i rolną. Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Ozimku kierowało działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną na terenie osiedla. Ustawa o radach narodowych z dnia 25 stycznia 1958 roku wprowadziła zmiany w dotychczasowym ustroju administracji terenowej. Ustaliła nowy zakres działania ad narodowych powierzając im sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty i kultury oraz zdrowia i opieki społecznej, a w 1959 roku w myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 roku, prezydia powiatowych rad narodowych przekazały prezydiom miejskich rad narodowych wszystkei zadania w zakresie utrzymania urządzeń komunalnych oraz dalsze sprawy z dziedziny oświaty, kultury i finansów. Kolejne zmiany wprowadzono przez obszerną nowelzacją ustawy z 1958 roku, uchwaloną 28 czerwca 1963 roku. Na sesji Osiedlowej Rady Narodowej w styczniu 1958 roku powołano sześć komisji: finansów i budżetu, ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, budownictwa i gospodarki komunalnej, zaopatrzenia ludności, oświaty i kultury, zdrowia i zatrudnienia oraz pomocy społecznej. Osiedlowa Rada Narodowa istniała do lipca 1962 roku. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1962 roku Ozimek otrzymał prawa miejskie. Wtedy to utworzono Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Objęło ono swoją działalnościa teren miasta Ozimka, jednakże do 1971 roku miasto nie miało ustalonych granic. Obowiązywała granica granica ustalona dla byłego Osiedla. Dopiero uchwałą nr XXIV/32/71 na nadzwyczajnej sesji Miejskiej Rady Narodowej w dniu 6 sierpnia 1971 roku zatwierdzono granice miasta Ozimka. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ozimku 8 sierpnia 1962 roku., które odbyłosię w sprawie przekazania uprawnień dla Miejskiej Rady Narodowej ustalono strukturę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej opartą na pracy Biura kierowanego przez sekretarza. Poszczególni referenci posiadali określone zakresy obowiązków, byli to: referent podatkowy, referent meldunkowo-wojskowy, kierownik USC, referent administracyjny, główny księgowy oraz praktykant. Ukształtowana w ten sposób struktura organizacyjna utrzymywała się do 1972 roku. 10 czerwca 1965 roku po wyborach powołano 4-osobowe Prezydium i 7 komisji 5-cio i 6 osobowych były to komisje: finansów i budżetu, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, budownictwa i gospodarki komunalnej, zaopatrzenia ludności, oświaty i kultury, zdrowia, opieki społecznej i zatrudnienia, mandatowa oraz jednorazowo komisję regulaminową do opracowania regulaminu pracy. Natomiast w roku 1966 na podstawie uchwały powołano przez Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu - Społeczną Komisję Pojednawczą. Ilość komisji do 1972 roku nie uległa zmianie. Zasadnicze zmiany w strukturze prezydiów rad narodowych nastąpiły w latach 1972-1973. W końcu 1972 roku zlikwidowano rady narodowe, utworzono urzędy naczelników miast i gmin. Z dniem 9 grudnia 1973 roku uległy likwidacji prezydia miejskich rad narodowych. [Na postawie wstępu do inwentarza,oprac. Krystyna Danicka-Marciak, Opole 1994]

Border dates:

[1954]1958-1974

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1954, 1958-1974.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

153

Total archival units developed :

153

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

W księdze nabytków brak wpisu nabytku z roku 1978. Zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 r. (Protokół nr 10/09). Zmianę w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 23.10.2015 r. (Protokół nr 5/15).