Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Kamień Wielki" w Kamieniu Śląskim

Reference code
45/387/0
Border dates
[1947] 1953-1965
Number of series
64
Number of scans
0

Content:

Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne (1953-1964) 5 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: organizacja własnej jednostki, struktura i schematy organizacyjne, regulamin organów samorządu robotniczego, (1952-1963) 4 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: wieloletnie plany produkcji, roczne plany finansowe, inwestycyjne, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, przemysłowy, postępu technicznego, rzeczowo-finansowy, techniczno-ekonomiczny, techniczno-przemysłowo-finansowy, zatrudnienia i funduszu płac, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, sprawozdania z działalności zakładów, realizacja uchwał plenum KC PZPR, bilanse zamknięcia, bilans akcji socjalnej (1947-1965) 133 j.a. Narady i konferencje: narady wytwórcze i techniczne (1950-1955) 1 j.a. Biurowość, biblioteka, składnica akt: kontrole składnicy akt (1955-1958) 1 j.a. Kontrole: kontrole zewnętrzne, badanie sprawozdania finansowego (1949-1965) 11 j.a. Personel: zakładowa umowa zbiorowa, obsada stanowisk protokoły posiedzeń komisji usprawnień i racjonalizacji oraz wynalazczości, wnioski racjonalizatorskie, rejestr wniosków (1949-1958) 11 j.a. Bezpieczeństwo i higiena pracy: obliczanie prądów zwarcia (1961) 2 j.a. Nieruchomości: spis inwentarza zakładów wapiennych, protokoły komisyjnego przeglądu obiektów majątku trwałego, nabywanie nieruchomości rolnych na rzecz zakładów, odszkodowania i wywłaszczenia, wyciągi z matrykuł (1948-1962) 16 j.a. Inwestycje: korespondencja w sprawach inwestycji zakładów (1947-1954) 4 j.a. Utrzymanie ruchu: instrukcje eksploatacyjne (1959) 2 j.a. Produkcja: Plany bezpiecznego prowadzenia robót górniczych kamieniołomów, zasady prowadzenia robót strzałowych, dokumentacja strzelania długimi otworami, (1953-1964) 31 j.a. Dokumentacja techniczna: projekty techniczne instalacji odgromowych, elektrycznych, , linii napowietrznych, urządzeń energetycznych, dokumentacja złoża wapienia (1952-1964) 15 j.a. – 0,09 mb. Dokumentacja kartograficzna: plan orientacyjny zakładów (1947-1950) 1 j.a.

The history of the creator:

Przedsiębiorstwo „Zakłady Przemysłu Wapienniczego Kamień Wielki” w Kamieniu Śląskim, zostało utworzone Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego Nr 762 z dnia 15. 12. 1952 r. Nowopowołanemu przedsiębiorstwu zostały przydzielone do prowadzenia następujące zakłady wapiennicze: 1.Zakład Produkcyjny Kamień Wielki 2.Zakład Produkcyjny Izbicko 3.Zakład Produkcyjny Ogórek Ww. zakłady produkcyjne wcześniej wchodziły w skład Tarnowskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim. Zakład rozpoczął działalność od 1 stycznia 1953 r. Następnym Zarządzeniem Nr 250 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z 1 stycznia 1956 r. połączono odrębnej dotychczas przedsiębiorstwa: 1.Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Kamień Wielki” w Kamieniu Śląskim 2.Tarnowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim. Połączenie przedsiębiorstw nastąpiło w ten sposób, ze zakłady w Kamieniu Śląskim przejmowały cały majątek zakładów z Tarnowa Opolskiego wg stanu ustalonego bilansem tego przedsiębiorstwa na dzień 31 grudnia 1955 r. Połączone przedsiębiorstwa prowadzone były od tej chwili pod nazwą Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Kamień Wielki” w Kamieniu Śląskim. Przedmiotem działalności było wydobycie kamienia wapiennego i przetwarzanie go na różne gatunki wapna. W oparciu o zarządzenie Nr 170 Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 maja 1965 r. Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Kamień Wielki” w Kamieniu Śląskim łącznie z wydziałami produkcyjnymi w Izbicku i Ogórku oraz zakładem produkcyjnym w Tarnowie Opolskim zostały włączone do Śląskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego w Strzelcach Opolskich kończąc tym samym samodzielną działalność. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa była następująca: Na czele przedsiębiorstwa stał Dyrektor któremu podlegały: -Sekcja Planowania -Sekcja Personalna -Dział Księgowo-Finansowy -Sekcja Pracy i Płacy -Sekcja Zaopatrzenia -Sekcja Zbytu -Sekcja Administracyjno-Gospodarcza -Sekcja Kontroli Technicznej Przez zastępcę Kierownika Technicznego Dyrektorowi podlegały: -Sekcja Techniczno-Produkcyjna -Sekcja Głównego Mechanika (podlegał mu Oddział pomocniczo-produkcyjny, warsztaty) -Sekcja Inwestycji -Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu -Inspektorat Wynalazczości i Szkolenia Zawodowego -Oddział Kamieniołomów -Oddział Pieców -Oddział Przetwórczy Przedsiębiorstwo działało na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności. Komórki funkcjonalne działały przy dyrektorze przedsiębiorstwa i przy jego zastępcy. Dyrektor, jego zastępca oraz komórki funkcjonalne stanowiły zarząd przedsiębiorstwa. Komórki produkcyjne i pomocniczo-produkcyjne stanowiły Oddziały przedsiębiorstwa, które realizowały bezpośrednie procesy produkcyjne. Na czele komórki funkcjonalnej stał kierownik Sekcji względnie Działu. Kierownicy otrzymywali polecenia od Dyrektora lub jego zastępcy Kierownika Technicznego i byli przed nimi odpowiedzialni za wykonanie swoich zadań. W niektórych komórkach utworzono stanowisko majstra. Było to stanowisko jednoosobowe zarządzające utworzone dla określonego typu działań i ustalono stałą załogę która pracowała pod jego kierownictwem. Zasada jednoosobowego kierownictwa nie naruszała uprawnień Głównego Księgowego. Każdy kierownik odpowiadał za wykonanie swoich zadań zarządzając podległymi pracownikami. Każdy pracownik umysłowy i fizyczny odpowiadał osobiście za wykonanie zadań określonych przez kierownika któremu podlegał.

Border dates:

[1947] 1953-1965

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1947-1947, 1953-1965.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

237

Total archival units developed :

237

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Baza danych IZA 5.01