Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem w Opolu

Reference code
45/420/0
Border dates
1952-1975
Number of series
26
Number of scans
0

Content:

Zarządzanie (1952- 1975) 98 j.a. Akta Wojewódzkiej Komisji Terenowo-Branżowej, protokoły narad kierowników, protokoły narad aktywu, działalność organizacji zakładowych, organizacja przedsiębiorstwa, zarządzenia dyrektora. Regulaminy, programy plany pięcioletnie obrotu towarowego, pięcioletnie plany zatrudnienia i płac, plany finansowe, plany finansowo- handlowe, plany obrotu towarowego, plany inwestycyjne, plany usług, plany zatrudnienia i płac, plany godzin nadliczbowych. Sprawozdania z działalności, z działalności handlowej, sprawozdania finansowe i bilanse, wykonania planów obrotu towarowego, sprawozdania statystyczne, analizy i bilanse. Kontrole zewnętrzne, akta Funduszu Zakładowego oraz akta weryfikacji pracowników.

The history of the creator:

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8.07.1948 roku wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego powołano do życia Centralę Handlową Przemysłu Skórzanego . Zarządzeniem nr 1 z dnia 3.01.1952 Naczelny Dyrektor Centrali Przemysłu Skórzanego w Łodzi utworzył Biuro Wojewódzkie w Opolu jako istniejące od dnia 01.01.1952 roku . Cztery lata później Dyrektor Centralnego Zarządu Handlu Obuwiem w Łodzi Zarządzeniem nr 1 z dnia 07.01. 1956 roku, na podstawie Zarządzenia nr 581 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31.12.1955 roku, utworzył Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem w Opolu . Zarządzenie nr 167 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4.10.1968 r. oraz zarządzenie kierownika Wydziału Handlu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 3.12.1968 roku w sprawie zasad i trybu przejmowania majątku i agend miedzy jednostkami objętymi rekonstrukcją handlu państwowego w województwie opolskim stanowiły podstawę do zreorganizowania handlu państwowego. Z działających odrębnie „Miejskiego Handlu Detalicznego Artykułami Przemysłowymi” wraz z podległymi sklepami oraz wojewódzkich branżowych przedsiębiorstw ( w tym miedzy innymi Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem) utworzono z dniem 1.01.1969 roku przedsiębiorstwa detaliczne z zapleczem hurtowym. Ponieważ przejmującym były wojewódzkie branżowe przedsiębiorstwa (jak Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe itp.) zachowały one swoje nazwy i osobowość prawną wchłaniając każde swoją część majątku MHDAP. Zarządzeniem nr 35 z dnia 25.03.1975 roku Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Tekstylno-Odzieżowego w Opolu i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Obuwiem powołano przedsiębiorstwo pod nazwą: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą w Opolu .

Border dates:

1952-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1952-1975, 1952-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

98

Total archival units developed :

98

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

baza danych IZA 5.0