Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Opolu

Reference code
45/427/0
Border dates
[1945]1950-1975
Number of series
126
Number of scans
0

Content:

Podstawy prawne 2 j.a. (1959-1968) Akta przekazywania agend pomiędzy bankami, przejęcie agend oraz aktywów i pasywów Banku Rolnego Oddziału w Opolu przez NBP Oddział II Miejski w Opolu. Organy kolegialne 7 j.a. (1949-1969) Protokoły konferencji oddziału, protokoły narad dyrektorów i kadry kierowniczej, narad i odpraw oddziału, akta Rady Zakładowej i Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych. Struktura organizacyjna 11 j.a. (1949-1975) Organizacja oddziału, regulamin organizacyjny, plany działalności, plany pracy, etaty i wynagrodzenia pracowników banku, protokołu zdawczo-odbiorcze przekazywania agend organizacyjnych banku. Biurowość 2 j.a. (1951-1974) Ewidencja zasobu składnicy akt, wykaz akt archiwalnych. Kontrole przeprowadzane przez jednostki nadrzędne 2 j.a. (1951-1965) Protokoły kontroli przeprowadzane przez jednostki nadrzędne i zalecenia pokontrolne. Rewizje jedostek podrzędnych 9 j.a. (1953-1962) Protokoły porewizyjne i wykonanie zaleceń porewizyjnych. Kontrole przeprowadzane przez aparat banku 21j.a. (1950-1971) Protokoły kontroli jednostek podrzędnych i zalecenia pokontrolne, protokoły kontroli inwestycji kredytowanych przez bank, protokoły kontroli inwestycji melioracyjnych, sprawozdania z kontroli robót budowlano-montażowych, sprawozdania z kontroli dotyczących eksploatacji jednostek leśnych przemysłu drzewnego, naleśnictw, zakładów meblarskich, sprawozdania z kontroli fuduszu płac, protokoły i sprawozdania z inspekcji personalnych. Szkolenia 2 j.a. (1960-1968) Sprawozdania z zatrudnienia i dokształcania pracowników Własna gospodarka finansowa 3 j.a. (1956-1975) Plany kosztów, wyliczenia funduszu płac dla pracowników Finansowanie, kredytowanie i kontrola państwowych gospodarstw rolnych 24 j.a. (1959-1960) Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Gospodarstwa Rolnego nr 11 na Półwsi, Państwowych Gospodarstw Rolnych w Domecku, Prószkowie, Sławicach, Turawie, Zakrzowie, Zieleńcu, Zimnicach. Finansowanie, kredytowanie i kontrola innych przedsiębiostw podległych Ministerstwu Rolnictwa 54 j.a. (1959-1961) Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Opolu, Przedsiębiorstwa Hydrologicznego Rolnictwa Zakład Robót Hydrologicznych w Opolu, Przedsiębiorstwa Produkcji Pomocniczej i Usług w Opolu, Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych w Opolu, Przedsiębiorstwa Robót Wodno-Melioracyjnych w Opolu, Wojewódzkiego Zarządu Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego w Opolu, Zakładu Instalacyjno-Montażowego w Ozimku. Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Górczańskiej Hodowli Roślin Oddział Opolu, Opolskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Nasionami "Centrala Nasienna" w Opolu, Opolskiego Przedsiębiorstwa Wylegu Drobiu w Opolu, Państwowego Ośrodeka Maszynowego w Dąbrowie Niemodlińskiej, Państwowego Ośrodeka Maszynowego w Przyworach, Zakładów Wytwórczych Aparatury Przemysłu Rolnego w Łambnowicach, Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Opolu, Państwowego Technikum Ogrodniczego Gospodarstwo Szkolne w Prószkowie, Rocznej Szkoły Rolniczo-Gospodarczej w Chrościnie Opolskiej. Finansowanie, kredytowanie i kontrola innych przedsiębiostw podległych Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 21 j.a. (1959-1961) Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Nadleśnictwa Państwowe go w Grudzicach, Jełowej, Karłowicach, Kolonowskim, Krasiejowie, Popielowie, Prószkowie, Zagwiździu, Zbicku. Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Biura Zbytu Drewna w Opolu, Fabryki Suchej Destylacji Drewna w Fosowskiem, Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych Opole, Gospodarstwo Rybackie w Krogulnie, Opolskiej Fabryki Mebli w Opolu, Opolskiego Przedsiębiorstwa Leśnej Produkcji Niedrzewnej "Las" w Opolu, Rejonu Przemysłu Leśnego w Opolu, Zarządu Lasów Państwowych Ośrodek Remontowo-Budowlany w Opolu, Zespółu Składnic Lasów Państwowych w Opolu. Sprawozdawczość i statystyka 29 j.a. (1945-1973) Sprawozdania z działalności, sprawozdania inwestycyjne, sprawozdania kredtowe, ze sprzedazy, budżetowe, bilanse, analizy. Operacje finansowe i rachunkowe 1 j.a. (1950-1951) Protokoły zdawczo-odbiorcze pożyczek zdanych na powiaty.

The history of the creator:

Polski Państwowy Bank Rolny został powołany do życia na podstawie dekretu Naczelnika Państwa z dnia 05.02.1919 roku z siedzibą w Warszawie. 10.06.1921 roku uchwalono ustawę o utworzeniu Państwowego Banku Rolnego . Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19.12.1949 roku określało rozpoczęcie działalności Banku Rolnego na dzień 01.01.1950 roku. Budowa struktur bankowości rolnej na Opolszczyźnie rozpoczęła się już wiosną 1945 r. 12 kwietnia przybyła do Opola grupa organizacyjna Państwowego Banku Rolnego. Na jej czele stał dyr. Henryk Ficenes Oprócz niego w skład grupy wchodzili: A. Inwanowski, J. Gmaj, L. Ficenes. Na siedzibę Banku wybrano budynek po Kreissparkasse (Państowej Kasie Oszczędności róg Bismarka i Moltkego obecnie róg Kołłątaja i Damrota Oficjalne rozpoczęcie działalności oddziału nastąpiło 26.05.1945 roku. W 1950 roku po powstaniu województwa opolskiego, zmienił się status oddziału Banku Rolnego w Opolu został on podniesiony do rangi oddziału wojewódzkiego. Akcje kredytowe bank rozpoczął już latem 1945 roku i obejmowały one: -pożyczki osadnicze dla osiedleńców i repatriantów (konsumpcyjne i inwestycyjne), -pożyczki na zakup nawozów sztucznych, -pożyczki na akcję siewną, -pożyczki na odbudowę wsi. Zarządzenie Nr 6/Org z dnia 14.06.1949 wprowadzało nową trzystopniową organizację Państwowego Banku Rolnego. Dzieliła się ona na: Instytucję Centralną, oddział wojewódzki, oddział powiatowy. W wyniku takiej organizacji oddziały powiatowe danego województwa we wszelkich sprawach zwracały się do swojego oddziału wojewódzkiego. Jeśli sprawa przekraczała kompetencje oddziału wojewódzkiego przesyłał on ją ze swoim naświetleniem do instytucji centralnej. O otrzymaniu decyzji Instytucji Centralnej oddział wojewódzki powiadamiał oddział powiatowy, ewnetualnie zależnie od charakteru sprawy odpisy decyzji rozsyłał do właściwych mu oddziałów powiatowych . Z dniem 1.07.1975 przekształcono Bank Rolny w Bank Gospodarki Żywnościowej .

Border dates:

[1945]1950-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1945, 1945-1945, 1950-1975, 1950-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

188

Total archival units developed :

188

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Baza IZA 6.0