Wydział Powiatowy w Koźlu

Reference code
45/549/0
Border dates
1873-1944
Number of series
8
Number of scans
0

Content:

samorząd i administracja: sprawy organizacyjne Wydziału, wybory do sekmików powiatowych i zgromadzeń lokalnych, zmiany granic administarcyjnych, wybory i niminacje przełożonych gmin, burmistrzów, ławników, sprawy personalne 1873-1942 (51 j.a.), oświata, utzrymani i działalność szkół zawodowych, rolniczych, dokształcających i średnich, stypendia, wynagrodzenie nauczycieli 1915-1934 (9 j.a.), finanse: podatki, opłaty gminne 1920-1941 (23 j.a.), rplnictwo: popieranie rozwoju rolnictwa, pomoc dla wsi, elektryfikacja, mysliwstwo, powodzie i klęski elementarne 1901-1936 (18 j.a.), sprawy majątkowe gmin, zadłużenia, budżety powiatowego związku samorządowego i gmin 1899-1944 (34 j.a.), rozgraniczenia i podział obszarów wiejskich 1928-1938 (10 j.a.), uchwały wydziału powiatowego i rad gminnych 1876-1934 (64 j.a.), sprawozdania rachunkowe gmin i miast, podatki miejskie 1874-1928 (60 j.a.), statut i sprawy finansowe miasta Koźla 1880-1936 (5 j.a.), sprawy sporne i skargi na funkcjonariuszy państwowych i samorządowych 1874-1932 (56 j.a.)

The history of the creator:

Powiat kozielski z miastami Ujazd i Kędzierzyn był od XIII w. złączony z księstwem opolskim. Ujazd był miastem biskupim, Koźle było silną warownią rozbudowaną przez Fryderyka Wielkiego. W 1817 r. zmieniły się granice terytorialne powiatu. W wyniku regulacji granic do powiatu włączono z Toszka 18 wsi, ze Strzelec Opolskich 6 wsi, z Raciborza 5 wsi. Kreisausschuss Cosel został powołany do życia na podstawie ustawy z 1872 roku. Natomiast zasób aktowy wspomnianego urzędu pochodzi z 1873-1944. Ustawa z 1872 roku /Kreisordnung für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen/ nakreśliła ogólne ramy rozgraniczenia powiatów, wyłączenia miast spod kompetencji władz powiatowych na wniosek miasta. Określała prawa i obowiązki mieszkańców powiatu, sprawy statutów i regulaminów powiatowych, struktury władz powiatowych, stanowisko wójtów gmin, ławników, samodzielnych obszarów dworskich. W listopadzie 1873 roku ukazało się rozporządzenie wykonawcze ministra spraw wewnętrznych do wymienionej ustawy. Kreisasschuss został powołany w celu zarządzania sprawami powiatu oraz ochrony interesów administracji krajowej. Kreisausschuss składał się z Landrata i 6 członków. Landrat kierował i nadzorował tok spraw Kreisausschussu i starał się o szybkie i dokładne ich załatwianie, zwoływał Kreisausschuss i przewodniczył mu z pełnym prawem głosu. Landrat prowadził bieżące sprawy zlecone Ausschussowi, reprezentował Kreisausschuss na zewnątrz, kierował wymianą korespondencji, sygnował ją w imieniu Kreisausschussu, współpracował z władzami i osobami prywatnymi. Nie mógł natomiast załatwiać skarg i wniosków osób corporacji władz, ani spraw sporów z władzami. Do kompetencji Kreisausschuss należało: prowadzenie spraw budowy publicznych kanałów, dróg w granicach powiatu i gminy, orzecznictwo w sprawach sporów przy budowie dróg, sprawy ubogich, sprawy wodno-melioracyjne, sprawy gospodarki rolnej, udzielanie zezwoleń na prowadzenie rzemiosła, sprawy budowlane i przeciwpożarowe, sprawy osadnictwa, podział ziemi, sprawy komunalno-gminne, sprawy szkolne, zdrowie publiczne, sprawy sądownicze. [Na podstawie wstepu do inwentarza, oprac. Kazimierz Różanowski, Opole 1964]

Border dates:

1873-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1873-1944, 1873-1944.

Former name:

Foreign language name:

Kreisausschuss Cosel

Languages:

Availability:

Total archival units:

330

Total archival units developed :

330

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak