Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Oleśnie

Reference code
45/729/0
Border dates
1945-1958
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dokumentacja aktowa – 602 j.a. 1. Materiały prawne i normatywne -2 j.a. (1947) Okólniki „Społem”, okólniki partii PPS przy Spółdzielni „Społem”. 2. Samorząd spółdzielczy - 32 j.a. (1947-1956) Plany pracy samorządu i sprawozdania, protokoły walnych zjazdów, Rady, komisji, protokoły odbytych zebrań i narad, sprawozdania z działalności samorządu, wykazy, Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. 3. Zarząd - 31 j.a. (1948-1956) Uchwały Zarządu, plany pracy Zarządu, posiedzenia Zarządu, sprawozdania z załatwiania skarg i wniosków, krytyka prasowa, protokoły i sprawozdania z działalności. 4. Zbiór zarządzeń, regulaminów, instrukcji - 4 j.a. (1946-1954) Okólniki i instrukcje, protokoły zdawczo-odbiorcze, zarządzenia. 5. Sprawozdania z rewizji, kontroli i inspecji - 8 j.a. (1949-1955) Protokoły przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z rewizji i zalecenia porewizyjne. 6. Rewizja / kon trola jednostek zrzeszonych - 21 j.a. (1949-1957) Protokoły przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z rewizji gminnych spółdzielni, listy pokontrolne, protokoły przeprowadzonej inspekcji, polustracyjne. 7. Organizacja służby rewizyjnej - 7 j.a. (1952-1955) Protokoły narad i odpraw instruktorów, plany pracy instruktorów, sprawozdania, kontrolki czynności. 8. Dokumenty członkowskie - 11 j.a. (1948-1955) Statut gminnej spółdzielni i instrukcje PZGS, Komitety członkowskie – protokoły i sprawozdania, wykazy, deklaracje udziałów członkowskich, rejestr członków, udziały członków, ankiety korespondentów. 9. Organizacja wewnętrzna - 4 j.a. (1946-1955) Zachowanie tajemnicy służbowej, poczta specjalna, sprawy arbitrażowe, Inspektorat Pracy. 10. Organizacja i instruktaż społeczny - 28 j.a. (1949-1956) Protokoły i sprawozdania z wizytacji gminnych spółdzielni, sprawy kulturalno-oświatowe, sprawy współzawodnictwa i racjonalizacji. 11. Dokumenty organizacyjno-samorządowe GS - 41 j.a. (1946-1955) Protokoły walnych zgromadzeń, sprawy wyborów, posiedzenia Zarządu gminnych spółdzielni, protokoły i sprawozdania zebrań gromadzkich, protokoły narad prezesów gminnych spółdzielni, narady i zebrania członków, plany i sprawozdania z działalności, wykazy pracowników i Zarządów. 12. Sprawy personalne - 53 j.a. (1945-1956) Protokoły dodatkowe dla Zbiorowego Układu Pracy, sprawy Działu Kadr, ewidencja i spisy pracowników, sprawy przeszeregowania, przyjęcia i zwolnienia pracowników, zobowiązania pracowników, akta personalne, teczki osobowe, analizy. 13. Szkolenie - 15 j.a. (1952-1956) Protokoły dotyczące szkoleń, plany szkoleń, sprawozdania, sprawy szkoleń, nauczanie języka, dzienniki. 14. Akcje - 6 j.a. (1949-1955) Sprawy akcji masowych, sprawy akcji socjalnych – plany i sprawozdania, zabezpieczenia mienia socjalnego. 15. Plany finansowe - 31 j.a. (1950-1958) Plany finansowe, plany finansowe GS, SOM, plany rzeczowo-finansowe, preliminarz budżetowy, informacje. 16. Plany - 27 j.a. (1949-1957) Plany działalności, plany pracy, roczne, Narodowy Plan Gospodarczy, plan gospodarczy, plany operatywne, zaopatrzenia, produkcyjne, plany zakupu i sprzedaży, sprawozdania produkcyjne, analizy. 17. Sprawy kredytowe - 4 j.a. (1946-1955) Sprawy kredytowe. 18. Zatrudnienie i płace - 27 j.a. (1950-1956) Plany etatów, funduszu płac, sprawozdania z zatrudnienia i płac, zestawienia, kontrola funduszu płac. 19. Sprawy działalności usługowej - 2 j.a. (1951-1955) Struktura organizacyjna handlu-transportu- produkcji, sprawozdania z działalności Działu Handlu. 20. Inwestycje i kapitalne remonty - 26 j.a. (1950-1955) Wyrównawczy Spółdzielczy Fundusz Inwestycyjny, plany i sprawozdania z inwestycji, plany i sprawozdania z kapitalnych remontów, dokumentacja inwestycji i kapitalnych remontów, inwestycje pozalimitowe. 21. Sprawozdania statystyczne - 23 j.a. (1950-1956) Sprawozdania statystyczne. 22. Sprawozdawczość finansowa - 80 j.a. (1946-1956) Harmonogram prac bilansowych, bilanse surowe, netto, kwartalne, dochodów i wydatków, bilanse, załączniki do bilansu, bilans zamknięcia, bilanse zbiorcze, kontrole bilansów, sprawozdania finansowe, analizy bilansów. 23. Dokumentacja księgowa - 12 j.a. (1945-1955) Sprawy dotyczące księgowości. 24. Rozliczenie majątku obrotowego - 3 j.a. (1951-1954) Dane gospodarcze, zestawienia planu ilościowego i analizy obrotów, szacowanie obiektów i majątków. 25. Administracja gospodarcza - 8 j.a. (1945-1955) Umowy, przekazanie majątku, użytkowanie nieruchomości, rozdział nawozów. 26. Dział Skupu - narady - 3 j.a. (1950-1955) Narady Działu Skupu. 27. Plany i sprawozdawczość Działu Skupu - 8 j.a. (1950-1956) Plan skupu i sprzedaży, sprawozdania z ich wykonania. sprawy kontraktacji. 28. Zakłady inne - 4 j.a. (1949-1953) Akta Ośrodka Maszynowego w Lasowicach Wielkich, gospód, Zakładów Remontowo-Montażowych. 29. Związek Zawodowy - 66 j.a. (1946-1954) Posiedzenia Plenum, Prezydium, Rady, Komisji, zebrań, narad i odpraw, sprawy wyborów, sprawozdania z działalności, ewidencja i deklaracje członkowskie, sprawy organizacyjne i lustracji, akcji socjalnej, kulturalno-oświatowej, szkolenia, współzawodnictwo, preliminarze budżetowe, sprawozdania statystyczne, akta wyborcze Zakładowej Organizacji Związkowej. 30. TPPR - 2 j.a. (1949-1950) Protokoły posiedzeń Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, sprawy Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 31. Liga Kobiet - 6 j.a. (1949-1955) Protokoły zebrań Ligi Kobiet, posiedzeń Rady Kobiecej, narad Aktywu Kobiecego, sprawozdania. 32. Koło sportowe - 1 j.a. (1953-1954) Akta Koła Sportowego „Spójnia” przy PZGS. Dokumentacja techniczna – 1 j.a. (1954) Dokumentacja techniczna, kosztorysy i rysunki techniczne magazynu nawozów sztucznych GS Zębowice. przes.2041/2014: plan techniczno-eksploatacyjny na 1952 rok (1 j.a.)

The history of the creator:

W dniach 30-31.12.1944 roku w Lublinie odbył się I Kongres nowopowstałego Związku Samopomocy Chłopskiej. Na kongresie opowiedziano się za stworzeniem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w każdej gminie. Spółdzielnie te miały być placówkami obejmującymi podstawowe dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Zgodnie z intencją założycieli miały być spółdzielczością chłopską, która miała zastąpić istniejące spółdzielnie rolniczo-handlowe . Spółdzielnie organizowano w oparciu o ustawę o spółdzielczości z dnia 20.10.1920 roku . Gminna Spółdzielnia w Oleśnie została założona 01.04.1945 roku . Członkiem spółdzielni mógł być każdy bez względu na płeć, kto ukończył 18 lat, mieszkał na terenie działalności spółdzielni, nie należał do innej spółdzielni działającej na terenie wymienionym i nie miał przedsiębiorstwa tego rodzaju co spółdzielnia. Projekt zmian organizacyjnych w spółdzielczości przedstawiono na II Zjeździe Delegatów „Społem” w dniach 25-26.12.1947 roku oraz potwierdzono ich wprowadzenie podczas narad sejmiku spółdzielczego w dniu 08.04.1948 roku. Podstawową formą organizacji spółdzielczości na wsi zostały gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”. Przejęły one działające na terenach wiejskich spółdzielnie spożywców i rolniczo-handlowe. W powiecie powstały powiatowe związki gminnych spółdzielni, była to nowa forma spółdzielni, której członkami były wszystkie gminne spółdzielnie danego powiatu . W połowie 1948 roku utworzono Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Oleśnie . Dnia 22.10.1948 r. nastąpiło połączenie Powiatowego Związku ze Spółdzielnią „Rolnik”, której historia sięga utworzonej w 1928 r. Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Oleśnie. Po utworzeniu województwa opolskiego w listopadzie 1950 roku powstał oddział okręgowy Centrali Rolniczej Spółdzielni w Opolu, obejmujący swoim zasięgiem nowopowstałe województwo . Według statutu z 1952 roku Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni był członkiem Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i Centralnego Związku Spółdzielczego. PZGS zrzeszały Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” działające na terenie powiatu celem rozwijania uspołecznionego handlu na wsi. Był on powołany do organizowania, koordynowania kontroli i instruowania działalności Gminnych Spółdzielni. W październiku 1956 r. po VIII Plenum KC PZPR nastąpiła zmiana polityki rolnej . Do tej pory spółdzielczość rozwijała się w oparciu o materialne zainteresowanie rolników. W związku z nową sytuację gospodarczą i społeczną spółdzielczość czekało przekształcenie w sprawnie działające przedsiębiorstwo. Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” był zrzeszony w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Opolu do dnia 30.06.1975 r., kiedy na skutek reformy administracyjnej włączono go do WZGS „Samopomoc Chłopska” w Częstochowie zmieniając przy włączeniu jego nazwę na Zakład Gospodarczy w Oleśnie . 27.12.1989 r. Zakład Gospodarczy Olesno przekształcono w Oleską Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” Rolnik, która po likwidacji w dniu 30.09.1990 roku WZGS „SCH” w Częstochowie, rozpoczęła samodzielną działalność z dniem 01.10.1990 r. Sześć lat później, 26.09.1996 r. zmieniono jej nazwę na Spółdzielnia Handlowa „Rolnik” w Oleśnie, która w swoim asortymencie posiada placówki handlowe, hurtownię spożywczo-alkoholowe, hurtownię farb i tapet, skład materiałów budowlanych oraz sklepy. Spółdzielnia obecnie działa na terenie powiatu oleskiego oraz przyległych terenów województw opolskiego, śląskiego i łódzkiego .

Border dates:

1945-1958

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1958, 1945-1958.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

598

Total archival units developed :

597

Total archival units without records:

0

Total current materials

10.0

Total current materials developed

10.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Tak
Index of subject Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 597 j.a.
Graphical indexy Tak
Index of subject Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 597 j.a.

Baza IZA 6.0