Zjazd Sędziów Pokoju 1 Okręgu Guberni Siedleckiej

Reference code
62/43/0
Border dates
1876-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Schemat inwentarza 1.Akta spraw cywilnych 1876-1913, sygn. 1-1449, w skontrum stwierdzono brak j.a. o sygnaturach: 215, 232, 278, 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 526, 537, 707, 709,710, 713, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 722, 723, 724, 725, 734, 735, 740, 743, 751, 752, 753, 759, 770, 772, 773, 915, 1012,1178, 1183, 1212, 1219, 1220, 1221, 1234, 1239, 1240, 1244, 1245, 1246, 1252, 1385,1548, 1585, 1611, 1709 ( j.a 59) w 2007r. podczas inwentaryzacji odnalezione zostały j.a. o następujących sygnaturach: 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 710, 713, 1178, 1385 (12j.a.) 2.Fascykuły protokółów1876-1915, sygn.1450-1810, 3.Skorowidze spraw cywilnych 1876-1877, 1885-1915, sygn.1811-1819 4.Repertoria spraw cywilnych 1877-1903, sygn.1820-1842, sygn.1820-1842, 5.Skorowidze spraw karnych 1876, 1881-1882, sygn.1843-1849, 6.Repertoria spraw karnych 1876-1878, 1897, 1880-1893, sygn.1850-1858, 7.Repertorium spraw karnych dotyczące 1300 ust. kodeksu karnego 1890-1913, sygn.1859, 8.Skorowidz nazwisk byłych właścicieli majątków zlicytowanych 1876-1914, sygn.1860, 9.Fascykuły spraw dotyczących nieruchomości wyznaczonych do publicznej licytacji 1878-1889, 1892-1894, 1896-1901, 1903-1907, 1909, 1911-1913, sygn.1860-1879, 10.Spis kandydatów na stanowisko sędziego i ławników w powiecie siedleckim, łukowskim, garwolińskim, sokołowskim 1897, sygn. 1880, 11.Wykaz spraw w Sądzie Pokoju miasta Węgrowa 1898, sygn. 1881, 12.Fascykuły spraw cywilnych 1882, 1892, 1903, sygn.1882-1884, 13.Akta spraw cywilnych 1876-1915, sygn.1885-2025, Fascykuły spraw dotyczących nieruchomości wyznaczonych do publicznej licytacji 1890-1891, 1910 sygn. 2026-2028, W 2010 r. doinwentaryzowano 6 j.a. 0,10 mb. Sygn. 2029-2033 akta spraw 1884-1897, sygn. 2034- korespondencja 1899-1910

The history of the creator:

Zjazd Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej w latach 1876-1915 odbywał posiedzenia w mieście gubernialnym Siedlce. W skład Zjazdu Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej wchodzili sędziowie sądów pokoju miast Siedlce, Łuków, Węgrów, Sokołów, Garwolin (APSiedlce, Pamiatnaja kniżka sedleckoj guberni, 1906, s.876) oraz sędziowie gminni sądów gminnych w powiecie siedleckim, łukowskim, węgrowskim, sokołowskim, garwolińskim. Zjazd Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej dokonywał ostatecznego rozstrzygnięcia spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sędziów pokoju urzędujących w miastach powiatowych i sędziów gminnych urzędujących w powiatach siedleckim, łukowskim, węgrowskim, sokołowskim, garwolińskim. Przy Zjeździe Sędziów Pokoju urzędowali również komornicy, którzy nie byli odrębnym urzędem, a wykonywali jedynie polecenia sądów. W każdym powiecie był jeden komornik wykonujący polecenia Zjazdu. Reformy sądownictwa w Królestwie Polskim dokonano na mocy ukazu z dnia 19 II/3 III 1875 r. ( wszedł w życie od 1/13 VII 1876 r. ), który wprowadził rosyjskie ustawy sądowe z 20 XI/2 XII 1864 r., dotyczące organizacji sądów, kar wymierzanych przez sądy pokoju, procedury karnej i procedury cywilnej. Zjazd sędziów pokoju ( sezd mirovych sudej) rozpatrywał apelacje od wyroków sądów gminnych i sądów pokoju. W każdej guberni funkcjonowały dwa zjazdy ( oraz jeden specjalny dla Warszawy ). Składał się z etatowego prezesa , mianowanego przez ministra sprawiedliwości (po porozumieniu z generał – gubernatorem ) oraz sędziów gminnych i sędziów pokoju danego okręgu. Przy zjazdach działali komornicy sądowi. Ukazem z dnia 19 lutego 1875 r. o zastosowaniu rosyjskich ustaw sądowych i ukazem Rządzącego Senatu z dnia 6 marca 1875r. o wprowadzeniu do Królestwa Polskiego ustaw sądowych z dnia 20 listopada 1864 r. z dniem 1 lipca 1876 r. powołano: sądy gminne, sędziów pokoju, zjazdy sędziów pokoju, sądy okręgowe i Warszawską Izbę Sądową. Dokonana wówczas reforma sądowa likwidowała dotychczasowe sądy (Zbiór praw. Postanowienia i rozporządzenia Rządu w guberniach Królestwa Polskiego obowiązujące wydane po zniesieniu w 1871 r. urzędowego wydania dziennika Praw Królestwa Polskiego, zestawił S. Godlewski, t. 6, Warszawa 1881 [dalej: Zbiór praw], s. 391). Instancją apelacyjną od wyroków sądów gminnych i sędziów pokoju wydanych w pierwszej instancji oraz kasacyjną od wyroków ostatecznych tychże sądów były zjazdy sędziów pokoju i sędziów gminnych, utworzone po jednym na okręg pokojowy. W skład zjazdu wchodził jego prezes oraz sędziowie pokoju i sędziowie gminni okręgu.

Border dates:

1876-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1876-1915, 1876-1915.

Former name:

Foreign language name:

S`ezd Mirovyh Sudej 1-go Okruga Sedleckoj Gubernii

Languages:

Availability:

Total archival units:

1987

Total archival units developed :

1987

Total archival units without records:

0

Total current materials

34.0

Total current materials developed

33.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 2034 j.a. T.1 mps, WORD
Book inventory approved Tak 2034 j.a. T.1 mps, WORD

W czasie skontrum stwierdzono brak 59 j.a. W czasie doinwentaryzowywania w 2007r odnaleziono 12 j.a. , których stwierdzono brak w skontrum, W 2008r doinwentaryzowano kolejne odnalezione 3 j.a. 0,30 mb