Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołaszynie powiat Łuków

Reference code
62/56/0
Border dates
[1951] 1955-1962
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Okólniki i zarządzenia 1955-1958 sygn. 1-2, wybory do Sejmu i rad narodowych 1957-1961 sygn. 3-4, protokoły sesji, ewidencja uchwał 1956-1960 sygn. 5-11, protokoły komisji 1956-1961 sygn. 12-32, protokoły posiedzeń i uchwały prezydium 1956-1961 sygn. 33-37, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960-1961 sygn. 38, zebrania wiejskie, sołtysi 1955-1961 sygn. 39-43, organizacja pracy biura 1959-1961 sygn. 44-46, plany gospodarcze i ich wykonanie 1958-1961 sygn. 47-54, budżety gromady 1955-1962 sygn. 55-62, rejestr gospodarstw i wymiaru podatku 1957-1962 sygn. 63-72, akta związane z budową szkoły w Gołaszynie 1961 sygn. 73, sprawy rolnictwa, melioracji, PFZ 1960-1961 sygn. 74-75, spis rolny 1955-1961 sygn. 76-81, skup żywca i obowiązkowe dostawy 1961 sygn. 82-83, sprawy wojskowe 1951-1961 sygn. 84-86

The history of the creator:

Gromadzkie rady narodowe zostały powołane ustawą z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) W 1958 roku uchwalono nową ustawę o radach narodowych, którą nowelizowano w 1963 roku. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego w miejsce dotychczasowych gromad, utworzono ponownie, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..)

Border dates:

[1951] 1955-1962

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1951-1951, 1955-1962.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

86

Total archival units developed :

86

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 86 j.a.T.41 IZA